Pasientrettigheter 

 
De regionale helseforetakene har ansvar for at befolkningen tilbys spesialiserte helsetjenester. Helsehjelpen ytes fra sykehus og andre behandlingsinstitusjoner. Her gis det informasjon om hvilke rettigheter du får når du blir henvist til spesialisthelsetjenesten.
 

Ved å klikke på en av disse lenkene flytter du deg direkte til  avsnitt lengre nede i teksten:

Rett til vurdering og rett til nødvendig helsehjelp

Din henvising skal vurderes innen 30 virkedager. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere. Pasienter under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet har rett til vurdering av henvisningen innen 10 virkedager.

Spesialisthelsetjenesten vurderer din helsetilstand når henvisningen er mottatt. Vurderingen gjøres på bakgrunn av de opplysninger som er mottatt eller innhentet. I svarbrevet fra spesialisthelsetjenesten vil du bli orientert om vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient. Vurderingen vil få ett av følgende utfall:

  • Du får rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (jf. pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd, og prioriteringsforskriften § 2). Pasienter som får denne rettigheten kalles rettighetspasienter. Rettighetspasienter får en fristdato for når spesialisthelsetjenesten senest skal ha startet helsehjelpen,enten i form av behandling eller i form av utredning. Du blir informert om dette i brev. Fristen skal gi sikkerhet for at de aktuelle helsehjelpstiltakene kan startes og fullføres i et forsvarlig forløp.
    Fra 1. september 2008 er fristen for start helsehjelp for pasienter under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet maksimalt 65 virkedager. For andre fagområder gis rett til behandling, og fastsettes frist, etter en individuell vurdering av hva som vil være forsvarlig. Til hjelp i dette arbeidet er det laget fagspesifikke prioriteringsveiledere som spesialistene skal bruke når de vurderer henvisningene.
  • Du får ikke rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp, men vil likevel få helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Du får imidlertid ikke en juridisk bindende frist for når du vil motta helsehjelpen. Du blir informert om når helsehjelpen forventes gitt og du skal også informeres om din klagerett.
  • Vurderingen konkluderer med at du ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det innebærer at vi har vurdert dine behov for helsehjelp til å bli best ivaretatt av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten. Du blir informert om dette i brev og du skal også informeres om din klagerett.

Fritt sykehusvalg
Du kan som hovedregel selv velge hvilket sykehus du vil bruke ved planlagt undersøkelse og /eller behandling. Ordningen med fritt sykehusvalg gjelder alle offentlige og enkelte private sykehus i hele Norge. Du kan velge både hvilket sykehus som skal vurdere helsetilstanden og hvor en eventuell behandling senere skal skje.

Fritt sykehusvalg gir imidlertid ikke rett til å velge behandlingsnivå, for eksempel en mer spesialisert type behandling.

Hvis du velger behandlingssted utenfor egen helseregion, kan behandlingsstedet unntaksvis avvise deg når dette er nødvendig for å sikre regionens egne pasienters rett til vurdering og behandling. Ved behandling utenfor egen helseregion må det betales forhøyet egenandel for reise.

Opplysninger om ordningen og ventetider på et utvalg av undersøkelser og behandlinger kan fås ved å ringe Fritt sykehusvalg på gratis grønt nummer
800 41 004, eller besøke deres nettsider: www.frittsykehusvalg.no. Du kan også be fastlegen om hjelp.

Fristbrudd
Hvis spesialisthelsetjenesten ikke klarer å starte den planlagte utredning/behandlingen innen den fristen du som rettighetspasient har fått, kan du kontakte HELFO-pasientformidling på telefon 815 33 533. De vil da finne et tilbud til deg ved et annet sykehus i Norge eller om nødvendig ved et utenlandsk behandlingssted.

Pasient som takker nei til den behandlingsplassen HELFO-pasientformidling tilbyr, blir stående på venteliste ved det opprinnelige behandlingsstedet.

Individuell plan - IP
Hvis du har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjeneseter, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom deg og dine ulike tjenesteyterne for eksempel fastlege, hjemmesykepleien, sykehus, NAV, arbeidsgiver eller eventuelt andre.

Det skal til enhver tid være én tjenesteyter som har hovedansvar for kontakten med deg og sørge for koordinering mellom dem som gir deg tjenester. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet. Les mer om individuell plan.


Pasientreiser
Pasientreiser for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten
Du har rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandling. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. Avstanden til behandlingsstedet må være minst tre kilometer og reisen må koste mer enn lokal minstetakst. Du ordner reisen selv og kan fremme krav om refusjon i etterkant.

For å få refundert utlegget du har i forbindelse med reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS. Husk å legge ved bekreftelse på at du har vært til behandling, f.eks. stemplet timekort, samt alle kvitteringer.

Krav om refusjon må, som hovedregel, settes fram senest 6 måneder etter at reisen ble foretatt. (Ref. Syketransportforskriften § 15).

Reiseregningsskjema med adressert svarkonvolutt (ikke frankert) finner du hos din behandler eller på www.pasientreiser.no. Har du spørsmål til utfyllingen av skjemaet, kan du ringe Pasientreiser 05515 eller se eksempel på utfylt skjema på www.pasientreiser.no.

Hvis du av helsemessige årsaker ikke er i stand til å ta rutegående transport, kan du få rekvisisjon for en tilrettelagt pasientreise. Det er din behandler som skal vurdere ditt behov og skrive rekvisisjonen. Manglende rutegående tilbud der du bor, gir i noen tilfeller rett til rekvisisjon til annen transport. Ditt lokale Pasientreisekontor på 05515 avgjør om du har krav på dette. Reisen skal bestilles på Pasientreiser 05515 senest innen kl. 13.00 virkedagen før avreise. 05515 gjelder også for fly, som skal bestilles så snart du har mottatt innkalling.

Ved alle pasientreiser må du betale en egenandel fastsatt av Stortinget. Egenandelen legges til grunn for frikort og kan føres på egenandelskortet. Barn under tolv år, nødvendig ledsager og personer med frikort, skal ikke betale egenandel. Bruker du retten til fritt sykehusvalg er egenandelen på 400 kroner hver vei. Alle, også barn under tolv år og personer med frikort, må betale egenandel ved bruk av fritt sykehusvalg.

Rett til fornyet vurdering
Svaret på henvisningen bygger på en helsefaglig vurdering gjort av en spesialist. I enkelte tilfeller kan pasienten ønske å få sin helsetilstand vurdert på nytt av en annen spesialist eller ved et annet sykehus. For å få en slik fornyet vurdering må en anmodning om dette fremmes gjennom fastlegen, som i så fall vil kunne sende en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten. Du kan selv velge hvilket sted den skal sendes til, jamfør fritt Fritt sykehusvalg.

Klagerett: Din klage kan hjelpe oss med å bli bedre!

Som pasient har du er rekke rettigheter, bla rett til å klage og til å gi oss tilbakemelding når du ikke er fornøyd. Slik går du fram:

  • Du vil klage på at dine rettigheter som pasient ikke er ivaretatt:

Dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, har du klagerett. Du kan for eksempel klage på at du ikke har fått rett til helsehjelp og for lang ventetid. Du kan også gi noen fullmakt til å fremme klagen på dine vegne. Fristen for å klage er 4 uker fra du ble informert om avgjørelsen.

 

Hvordan klage:

Du sender klagen til Sykehuset Telemark HF v/ direktøren. Sykehuset kan enten:

Endre eller oppheve avgjørelsen du klager på. Du blir da informert om dette og saken avsluttes.

Opprettholde avgjørelsen du klager på. Sykehuset sender da hele saken videre til Fylkesmannens Helse og sosialavdeling for klagebehandling der.

Lovgrunnlag: pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2

 

  •  Du vil klage på hvordan behandlingen eller pleien var, personalets oppførsel eller lignende:

Dersom du er misfornøyd med innholdet eller andre forhold ved behandlingen, ber vi deg om å gi oss tilbakemelding.

Hvordan klage:

Send din tilbakemelding til Sykehuset Telemark v/ Direktøren eller direkte til Fylkesmannens Helse og sosialavdeling

Lovgrunnlag: pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4

 

Kontaktinformasjon:

Sykehuset Telemark HF

Telefon: 35 00 35 00 

Postadresse: Ulefossveien, 3710 Skien        

 

Fylkesmannen i Telemark (fylkeslegen)

Sosial- og helseavdelingen, Tlf 35 58 61 10
Postadresse: Postboks 2603, 3702 Skien

Pasient- og brukerombudet kan bistå deg med å ivareta dine rettigheter:

Pasient- og brukerombud
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten. Du kan henvende deg til pasient- og brukerombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten.

Det finnes pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudene har felles informasjonsside på: www.pasientog brukerombudet.no

Pasient- og brukerombudet i Telemark
Telefon: 35 54 41 70 
Postadresse: Postboks 2632, 3702 Skien
Besøksadresse: Fridtjof Nansens gate 19 c
Internet: www.pasientogbrukerombudet.no 

For å ivareta personvernet ditt, ber vi deg om ikke å sende helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon i vanlig e-post eller sms.  


Publisert 29.03.2011 09:44 | Endret 06.03.2014 10:41 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

[alternativ tekst]
frittsykehusvalg.no 
gir deg oversikt over ventetider og kvalitet,slik at det er lettere å sammenligne tilbudene ved de ulike helseforetakene.

[alternativ tekst]
pasientreiser.no
gir deg informasjon om pasientreiser til og fra behandlingssted. Du kan få dekket deler av utgiftene til reise når du skal til nødvendig undersøkelse og behandling i helsetjenesten.

 Nyttig om rettigheter

2011©Sykehuset Telemark HF| 3710 Skien | Tlf: 3500 3500 | Postmottak | Redaktør: Marit Hansen
Besøksadresse Skien: Sykehuset Telemark, Ulefossveien, Skien | Org.nr: 983 975 267