Alderspsykiatri - poliklinikk

Alderspsykiatri - poliklinikk

Alderspsykiatri er spesialisthelsetjeneste for personer som får en psykisk sykdom etter fylte 65 år. Det kan være angst, depresjon, psykose, demens eller andre psykiatriske sykdommer. 

 

Innledning

De vanligste psykiske sykdommene hos eldre er depresjon og demens med psykiatriske tilleggsproblemer. 

Hos eldre er sykdomsbildet mer sammensatt enn hos yngre idet kognitiv svikt, fysiske sykdommer og behov for omsorg ofte har betydning for utvikling av symptomer og må tas hensyn til i utredning og behandling. 

Utredning og behandling kan forgå både poliklinisk, ambulant og ved innleggelse i sengepost. 

Henvisning og vurdering

Aktuelle pasientgrupper som bør behandles/utredes i alderspsykiatrien:

 • Pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse som debuterer etter fylte 65 år
 • Pasienter med demens og betydelige atferdsproblemer og/eller psykiatriske symptomer.
 • Pasienter med uavklart demensdiagnose eller mistanke om kognitiv svikt.
 • Pasienter med en alvorlig psykiatrisk lidelse fra tidligere, men ingen etablert kontakt i voksenpsykiatrien, eller når samtidige sykdommer og/eller høy alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning sendes elektronisk eller per post til:

Seksjon for alderspsykiatri
Sykehuset Telemark 
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Samhandlingsprosedyre ved elektiv henvisning til seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Telemark.

Se www.aldringoghelse.no for utredningsverktøy for demens og alderpsykiatriske problemstillinger, samt 
NEL, BMJ, Up ToDate, Best Practice.
Søkeord: demens, delir, akutt forvirringstilstand, hukommelsessvikt, angst, depresjon, somatisering, vrangforestillinger

Viktig

Seksjon for alderspsykiatri har ikke øyeblikkelig-hjelp-funksjon.

Akuttseksjonen tar imot eldre med behov for øyeblikkelig hjelp og lukket dør.
Ved ønske om innleggelse som øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med vakthavende lege ved psykiatrisk klinikk.
DPS'ene tar imot eldre med alminnelige psykiske lidelser, ikke demens.

1. Hjemmesykepleiens/ sykehjemsansattes/ demenskoordinators oppgaver

 • Stabiliserende tiltak og omsorgsnivå vurderes i samarbeid med pårørende og med bestillerkontoret /tjenestekontoret i kommunen
 • Gjør en enkel kartlegging, se www.aldringoghelse.no
 • Ta kontakt med fastlege eller tilsynslege ved bekymring for pasient.
 • Tydeliggjøre problematikk og alvorlighet/hastegrad.

2. Fastlegens oppgaver

Avklare og utrede gjennom samtale/undersøkelse av pasient og samtale med pårørende. Mange kommuner har nå demens team som kan starte kartlegging og utredning ved tegn på kognitiv svikt hos en pasient. Hva de gjør varierer litt men det kan inkludere testing på depresjon, ADL og pasient-/ pårøendesamtaler og sikkerhetssjekk av hjemmet. Ta kontakt med hjemmetjeneste eller Bestillerkontor i kommunen.

A.  Anamnese

 • Symptomer
 • Funksjonstap
 • Få fram pasient og pårørendes ”bestilling”
 • Husk å skille mellom pasientens utsagn og komparentopplysninger.

B. Testing av depresjon og kognitive funksjoner

 • MMSE-NR (ny revidert utgave av MMS)
 • Klokketest
 • MADRS
 • GDS (geriatrisk depresjonsskala)

C. Somatisk undersøkelse

D. Laboratorieundersøkelser

 • Hb
 • SR
 • Vit B12
 • Folsyre
 • Homocystein
 • Elektrolytter
 • Kreatinin
 • Albumin
 • Ferritin
 • Fri T4
 • TSH
 • Glukose
 • Borrelia
 • Urinprøve
 • EKG ved hjertekarproblematikk
 • Medikamentanalyse

E. Bildediagnostikk - gjøres liberalt

 • CT caput
 • MR caput hos yngre eldre eller der det er cerebrovaskulær sykdom.
 • Spect ved mistanke om frontallapps demens

F. Komme til en diagnostisk konklusjon

G. Avklare behandlingsnivå videre- eventuelt konferere med alderpsykiatrisk

 • Oppfølging hos fastlege er tilstrekkelig. Samtaler og medikamenter
 • Kople inn hjemmetjenester, eventuelt søke om høyere omsorgsnivå
 • Sende henvisning til DPS ved depresjon, angst, vrangforestillinger mm av moderat grad, ikke vesentlig kognitiv svikt
 • Sende henvisning til alderspsykiatrisk seksjon ved mer alvorlig og kompleks problematikk, se pkt 3
 • I henvisning til alderspsykiatrisk seksjon - husk:
  Problemstilling
 • Er pasienten informert om og enig i henvisningen?
 • Navn og tlf nummer til pårørende som kan følge pasienten
 • Resultat av kognitive tester, bildediagnostikk og lab prøver.
 • Oppdatert medisinliste

3. Oppgaver for seksjon for alderspsykiatri

Utrede og behandle pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende sammensatte lidelser hos eldre.

Hovedfokus:

 • Demens med vanskelig atferd
 • Alvorlige depresjoner
 • Alvorlige psykotiske lidelser
 • Uavklart kognitiv svikt (også yngre enn 65 år).
 • Førerkortvurdering- ved tvil om kravene er oppfylt pga kognitiv svikt

a. Vurdere henvisning

 • Be om supplerende opplysninger ved mangelfull henvisning
 • Evt videresende henvisningen til DPS
 • Prioritere for inntak i forhold til prioriteringsveileder
 • Telefon til fastlege eller hjemmesykepleier hvis usikkerhet

b. Tiltak

 • Pasienten får direkte time for poliklinisk el ambulant vurdering
 • Ved spørsmål om innleggelse gjøres vanligvis et forvern først
 • Pasienten settes på venteliste for innleggelse

c. Utredning/behandling poliklinisk eller i sengepost

 • Kopi av poliklinisk inntaksnotat, viktige notater og oppsummerende notater sendes fastlege. Telefonkontakt med fastlege ved behov for drøfting.
 • Ansvarlig sykepleier kontakter evt hjemmesykepleier, sykehjem/bestillerkontor/tjenestekontor og møter avtales hvis nødvendig.

d. Sikre god tilbakeføring til hjem/sykehjem

 • Fastlege og representant for kommunen inviteres til utskrivningsmøte sammen med pasient og pårørende.
 • Sende oppdatert medisinliste til fastlege, hjemmesykepleien, og eventuelt apotek/multidose.
 • Skrive epikrise og sykepleierapporter:
  - råd for videre behandling inkl medikasjon
  - planlagt omsorgstilbud i kommunen, evt ettervern i regi av psykiatrisk klinikk,
  - varselsignaler ved residiv.

4. Ved tilbakeføring til fastlege/tilsynslege

Alle pasienter med demens skal ha en årlig sjekk hos fastlege i tillegg til kommunal oppfølging. Kommunikasjon rundt timer, medisiner ,behandling og oppfølging må sikres via hjemmesykepleie og evt pårørende. Husk førerkort.

 • Fastlege sikrer medisinoppdateringer til rette instanser.
 • Fastlege sikrer at råd fra seksjon for alderspsykiatri følges opp i samarbeid med andre i behandlingsnettverket.

5. Hjemmesykepleiens/sykehjemsansattes oppgaver

 • Sikre korrekt medisinutlevering og inntak.
 • Kontakte fastlege ved forverring av sykdom/symptomer
 • Tilrettelegge for oppfølging av miljøbehandlingstiltak

6. Risikoutsatte områder

 • Dårlig informasjon mellom 1. eller 2. linjen om medikamentendringer mens pasienten er i poliklinisk behandling
 • Pasienter som ikke vet at de er henvist
 • Pasienter som avlyser første konsultasjon eller dropper ut
 • Pasienter som har vært innlagt til lang og grundig utredning hvor seksjonens anbefaling om omsorgsnivå overprøves av kommunen
 • Uenighet om målsetting for behandling mellom 1. og 2. linjetjenesten


1. Før

Når legen har sendt henvisning til alderspsykiatrisk poliklinikk for å utrede deg for din sykdom/plager vil du få innkalling til time. Det er ingen spesielle forberedelser til undersøkelsen. Ta med deg briller og høreapparat dersom du bruker det. Ta også med oversikt over hvilke medisiner du bruker. Vi ønsker at du har med deg pårørende til undersøkelsen. Undersøkelsen kan vare fra en til to timer.

På poliklinikken blir du tatt i mot av en behandler. Det er enten psykolog eller psykiater. Før undersøkelsen starter, blir du informert om hva som skal skje. Behandleren snakker med deg om din situasjon, og bruker standardiserte skjemaer for å kartlegge dine symptomer og plager. Det kan være kartlegging av ditt humør, dine angstplager eller hukommelsesproblemer.

Dersom det er nødvendig vil en lege undersøke deg kroppslig. Da vil legen ta blodtrykk, puls, og EKG. Legen vil lytte på hjertet ditt og undersøke om du er stiv eller har smerter i muskler og ledd. Undersøkelsen er ikke smertefull. Hvis du har med deg pårørende vil en sykepleier gjerne snakke med vedkommende. Pårørende blir også bedt om å fylle ut skjemaer om din situasjon.

Ved behov kan du bli henvist til supplerende undersøkelser. Det kan være spinalprøve, MR-bilde av hodet og/eller blodprøver. Når alt dette er gjort avslutter du og din pårørende med en samtale med behandler. Det er vanlig å bli mental sliten etter en slik undersøkelse.

Du vil få svar på undersøkelsene som er gjort så snart resultatene foreligger. Dersom du skal fortsette i poliklinisk behandling vil du få ny time etter første utredning basert på hvilket behov du har for behandling

Alderspsykiatrisk ambulant virksomhet

Ambulant virksomhet betyr at fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten besøker deg der de bor. Dette gjelder spesielt når du er så alvorlig psykisk syk eller fysisk skrøpelig at du ikke kan komme til poliklinikken. Ofte vil pasienter på sykehjem med demens og psykiatriske tilleggsproblemer ha behov for ambulant utredning og behandling. Dette gjelder særlig pasienter med demenssykdom og psykiatriske og/eller atferdsmessige tilleggssymptomer. Tilleggsymptomer kan være depresjon, angst, vrangforestillinger, hallusinasjoner, eller endringer i atferd i form av likegyldighet, sinne, uro og gjentatte handlinger. Disse pasientene bor ofte på sykehjem eller bofellesskap med tilsyn av helsepersonell og blir best vurdert i sitt hjemmemiljø.

Legen, sykehjemmet eller fastlegen sender henvisning til alderspsykiatrisk poliklinikk med ønske om en alderspsykiatrisk  vurdering. 

Under undersøkelsen vil en fagperson fra alderspsykiatrisk poliklinikk vurdere og snakke med deg. I tillegg brukes standardiserte anbefalte utrednings og kartleggingsinstrumenter. Vi innhenter også opplysninger fra pårørende når det er mulig, samt fra personalet.

Opplysningene om din situasjon blir presentert på tverrfaglig møte på alderspsykiatrisk poliklinikk. Deretter kommer poliklinikken med anbefalinger til medisinsk behandling og om miljøtiltak.  Anbefalinger om tiltak blir sendt til legen som har henvist deg. Personalgruppen på sykehjemmet/bofelleskapet kan få tilbud om faglig veiledning. 

Innleggelse på alderspsykiatrisk sengepost

I noen tilfeller blir det bli aktuelt med innleggelse på alderspsykiatrisk sengepost. Når du kommer til sengeposten vil du bli tatt imot av en sykepleier/miljøterapeut som viser deg rommet ditt. Du vil få en samtale med sykepleier/miljøterapeut og lege. Pårørende eller personal fra den institusjonen du har vært på kan være tilstede under samtalen. Legen vil måle blodtrykk og puls, og det vil bli tatt EKG og blodprøver.

Under oppholdet på sengeposten vil det bli tatt forskjellige tester. Pårørendemøte blir avtalt i løpet av første uke av oppholdet og det blir etablert kontakt med kommunen som pasienten kommer fra dersom det er behov for kommunale tjenester. Vi vil vurdere dine ressurser i forhold til egenomsorg og du får samtale med lege minst en gang i uken.

For du reiser hjem vil det være et pårørendemøte, eventuelt sammen med representanter fra kommunen, miljøterapeut, lege og sosionom fra sengeposten. Det blir også etablert kontakt med kommunen for informasjon om hjemreise dersom behov du har behov for kommunale tjenester. Dersom du trenger nye medisiner bestilles dette før du reiser hjem.


2. Under

 

Behandlingen i alderspsykiatriske lidelser består av psykoterapi, behandling med medisiner og psykososiale tiltak som innebærer tilrettelegging av praktisk hjelp og riktig omsorgsnivå. Vi ønsker å tilrettelegge behandlingen i samarbeid med pårørende.

Psykoterapi betyr samtaler med psykolog, lege eller sykepleier. Psykoterapi kan innebære kognitiv terapi, psykodynamisk terapi og psykoedukasjon - informasjon om psykisk lidelse for forståelse av egne problemer.

Det kan være aktuelt med medisiner ved ulike psykiske symptomer. Ofte er det tilstrekkelig med lave doser for eldre pasienter, og virkningen kan komme etter noe lengre tid enn hos yngre. Legen vil være spesielt opptatt av om medisinen passer sammen med de andre medisinene du bruker og det vil være viktig at du gir beskjed om bivirkninger. Når medisiner ikke gir effekt ved behandling av alvorlig depresjon kan ECT behandling være aktuelt. 

3. Etter

Etter behandling i alderspsykiatrisk avdeling kan det tilrettelegges for ulike alternativer for oppfølgning.
Dersom du har vært behandlet ved innleggelse i døgnavdeling kan det være aktuelt at du i en periode kommer til alderspsykiatrisk poliklinikk eller får oppfølging ambulant. Noen ganger kan denne oppfølgningen også bli gitt ved et Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

De fleste, både de som har vært behandlet ved innleggelse og de som har hatt et poliklinisk tilbud vil ha behov for tilbud i kommunehelsetjenesten som hjemmesykepleie, psykiatrisk sykepleier og hjemmehjelp. Fastlegen har da behandlingsansvar og vil samarbeide om tilbudet.

Kontakt

Oppmøte

Både sengepost og poliklinikk holder til i bygg 4 på sykehusområdet i Skien, nordsiden av Ulefossvegen.
Henvendelse i ekspedisjonen i bygg 4.

Alderspsykiatri - poliklinikk

Telefon
Ekspedisjon: 35 00 33 77
Postadresse

Alderspsykiatrisk poliklinikk
Sykehuset Telemark 
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Buss til sykehuset i Skien og i Porsgrunn

​Nettbuss rute M3 stopper ved hovedekspedisjonen i Skien og ved hovedekspedisjonen i Porsgrunn.

Parkering mot avgift

​Ved Sykehuset Telemark i Skien, Porsgrunn og Kragerø er det parkering for pasienter og besøkende mot en avgift. Det er skiltet til de områdene hvor pasienter og besøkende kan parkere.

Les mer om parkeringsordningen

Parkeringsområdet i Skien

​På sykehusområdet i Skien er det flere parkeringsområder.

Se oversikt over områdene.

Reise med rekvisisjon til og fra sykehuset

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på www.pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Kontrolkommisjon - psykisk helsevern

​Kontrollkommisjonen er oppnevnt av Helse- og Omsorgsdepartementet ved Fylkesmannen for å være kontrollinstans overfor psykiatriske institusjoner. Kommisjonen skal sikre den enkelte pasients rettsikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.

Les mer om kontrollkommisjonen

Testing etter utenlandsopphold i sykehus eller institusjon

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norden, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor

Betaling av egenandel

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

 • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
 • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
 • yrkesskade
 • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer

Kafeteria og kiosk i Skien

​Kafeteria i vestibylen ved hovedekspedisjonen

Åpningstid

Hverdager kl. 09.00 - 19.00
Helg kl. 13.00 - 19.00

Kantine i bygg 54, ved konferansesenteret

Åpningstid

Hverdager kl. 08.00 -14.30

Minibank

​Det er minibank i vestibylen i hovedbygget på sykehusområdet i Skien, inngang hovedekspedisjonen.

Pasientjournal - bestille utskrift av egen journal

​Ønsker du utskrift av journal, eller vil endre informasjon om pårørende?

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal, fyll ut skjemaet:

Forespørsel - kopi av egen journal

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet:

Registrering/endring av pårørende i egen journal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert  skjema i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives  og sendes til:

Sykehuset Telemark
Dokumentasjonssenteret
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Uteområdene har egne røykesoner, og det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.
Noen steder er det særlige røykeplasser som er merket.

Ved sengepostene ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.