Arbeidsrettet rehabilitering

ARR - arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er et tilbud til personer med ikke-spesifikke muskel/skjelettplager og lettere psykiske plager som er sykemeldt, eller som er i ferd med å falle ut av arbeid eller studier.

Innledning

Ved ARR møter du et tverrfaglig team med kompetanse på arbeidsrettet rehabilitering.  I samarbeid med deg vil teamet kartlegge og utforme en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan basert på samtaler, helseundersøkelser og et felles målsettingsmøte hvor du som pasient også deltar. Vi ønsker å legge til rette for at du skal oppleve en forbedring av funksjonsnivå, slik at det vil være mulig for deg å ta vare på din arbeidsevne og delta i arbeidslivet.

ARR har som mål å etablere gode og robuste samhandlingsrutiner mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV, spesialist- og primærhelsetjenesten og kommunale rehabiliteringstiltak for å oppnå høyere arbeidsfastholdelse og lavere sykefravær.

Ved Sykehuset Telemark består det tverrfaglige teamet ved ARR av lege, psykolog, psykomotorisk fysioterapeut og arbeidskonsulent (som også jobber på NAV).

Henvisning og vurdering

Inntakskriterier

En forutsetning for å delta i et opplegg ved ARR er at du har som mål å opprettholde og/eller komme tilbake i jobb eller studier. Det vil også kreve at du har et ønske om å samarbeide med det tverrfaglige teamet for å nå dette målet. Det er også ønskelig at du har et funksjonsnivå som tilsier at du kommer til å klare å gjennomføre og profittere på tilbudet.

Tilbudet egner seg ikke for personer med pågående alvorlig psykiatrisk lidelse og/eller rusavhengighet.
Din fastlege eller en spesialist kan henvise.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning sendes elektronisk eller per post til:
Sykehuset Telemark
ARR - Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Henvisningen skal inneholde informasjon om følgende:

  1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, evt navn på foresatte.
  2. Legens navn, adresse og telefonnummer
  3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt)
  4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges
  5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus. Arbeidsforhold, arbeidsoppgaver, maksdato sykepenger
  6. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk
  7. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE)
  8. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
    Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt
  9. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
    Hvilken effekt hadde tiltakene?
    Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
  10. Har pasienten en individuell plan?
  11. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
  12. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig / privat) for samme tilstand/diagnose?
    Dersom ja:
    • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
    • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?

Epikrise fra siste opphold vedlegges. 

1. Før

Forberedelser du bør gjøre hjemme

For at du skal oppleve størst mulig utbytte av deltagelsen ønsker vi at du på forhånd har tenkt gjennom din livssituasjon, og de aspektene som er viktig for deg med hensyn til deltagelse i arbeidslivet.

Ved oppstart får du spørsmål om din bakgrunn og dine forventninger.  
Det tverrfaglige teamet ved ARR vil som en del av rehabiliteringen samarbeide tett med din arbeidsgiver, din fastlege og ditt lokale NAV kontor.

Hva skal du ta med deg?

  • Fyll ut eventuelle skjema du har fått med innkallingsbrevet, og ta dette med deg til første dag
  • Dokumentasjon fra tidligere utredninger og/eller behandlinger (hvis aktuelt)
  • Individuell plan eller individuell opplæringsplan (hvis aktuelt)
  • Oppdatert medisinliste (hvis aktuelt)

2. Under

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er et dagbasert rehabiliteringsforløp som strekker seg over inntil tre måneder.

Den første dagen strekker seg over noen timer da du skal møte hele teamet, derfor kan det være lurt å ta med seg mat. Vi har kaffe og te. Det er også mulig å benytte seg av kantinen på sykehuset.
Se praktiske opplysninger for informasjon om kantine, parkering, bussforbindelse med mere.

Du må betale inntil to egenandeler i løpet av behandlingsperioden.

Ditt rehabiliteringsteam

Teamet består av flere yrkesgrupper, som for eksempel lege, fysioterapeut, psykolog og arbeidskonsulent.

Behandlingsform

ARR er et tverrfaglig rehabiliteringstilbud med fokus på arbeid, og er i stor grad brukerstyrt. Det vil si at du er en aktiv deltager i din egen rehabiliteringsprosess.

Vi gjennomfører kartlegginger, hvor vi blir kjent med deg og dine utfordringer knyttet til arbeid.
I fellesskap utformer du og teamet en felles målsettingsplan. Denne planen skal være styrende for det videre rehabiliteringsforløpet ved ARR.
Noen tiltak i planen kan være knyttet til lokale aktører og tilbud i ditt nærmiljø.

Involvering av nettverk

Fastlege, arbeidsgiver, ditt sosiale nettverk og lokale NAV- kontor vil være viktige aktører å samarbeide med.

Individuell plan og koordinator

Ved behov hjelper vi til med å sette i gang individuell plan, samt å få oppnevnt koordinator.

Avsluttende samtaler

Når rehabiliteringsforløpet ditt nærmer seg slutten,  vil du få en avsluttende samtale med teamet. Vi går da gjennom mål, tiltak og hva som er planen videre.

3. Etter

I samarbeid med oppfølgende instans blir det tilrettelagt for videre oppfølging. Etter endt rehabilitering får du en oppsummering fra pasientjournalen (epikrise) og en tverrfaglig rapport, der rehabiliteringen og din situasjon er beskrevet. Dokumentasjonen blir, med ditt samtykke, sendt til aktuelle samarbeidspartnere

Ved behov vil det tverrfaglige teamet også komme med anbefaling om videre utredninger/henvisninger, videre behandlings- eller rehabiliteringstiltak.

Overføring av informasjon

Målsettingsplanen samt en funksjonsbeskrivelse blir sendt til NAV og din fastlege etter målsettingsmøtet.
Epikrise blir sendt til din fastlege etter avsluttende samtale.
Tverrfaglig rapport blir, med ditt samtykke, sendt til aktuelle oppfølgende instanser. 

Kontakt

ARR - Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk
Oppmøte

Vi holder til i 3. etg. på sykehusområdet i Porsgrunn, inngang via hovedeksepedisjonen.

Henvend deg i ekspedisjonen i 3.etg. ved ankomst. Du kan vente på venteplass 3B.

Åpningstiden er hverdager kl. 08.00-15.30.

Telefon
ARR - arbeidsrettet rehabilitering 35003306
Postadresse

ARR - Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Porsgrunn somatikk
Besøksadresse
Sykehuset Telemark, Aallsgate 41 (Google maps)
3922 Porsgrunn

Buss til sykehuset i Porsgrunn

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Aallsgate, ved sykehusets hovedekspedisjon i Porsgrunn.

Pasientreiser og Helseekspressen

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Ring 915 05 515 for å bestille pasientreise eller få informasjon og veiledning.

Kontaktinformasjon til Pasientreisekontoret for Telemark og Vestfold på www.sthf.no/pasientreisekontoret

I Telemark er det tre Helseekspresser som trafikkerer strekningene Skien - Oslo og Kragerø - Oslo.

Se Helseekspressens rutetider på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/planlegg-pasientreisen-din/helseekspressen

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen på www.sthf.no/praktisk-informasjon/pasientreiser

Praktisk informasjon

- Parkering i Skien og Porsgrunn

Parkering koster kr 10,- pr time, maks kr 50,- pr døgn.
Ved bruk av kort betaler du kun for tiden du har stått parkert, dersom kortet settes inn i automaten igjen før du drar fra parkeringen. (Gjelder ikke Kragerø)

MC/moped må benytte samme parkeringstibud som for bil..

Med parkeringskort er det gratis parkering for blodgivere på reserverte plasser.

Det er gratis parkering i helgene, fra fredag kl. 24.00 til søndag kl. 24.00. (Gjelder ikke Kragerø)

I Skien er det mulig å kjøpe parkeringskort som gjelder for 14 dager og koster kr 150,-. Du bestiller kortet på avdelingen, og kan hente og betale det i hovedekspedisjonen.

 

- Parkeringsområdet ved Sykehuset Telemark i Porsgrunn

​Se parkeringsområdet ved Sykehuset Telemark i Porsgrunn på street view google maps.

- Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Betaling av egenandel

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

  • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
  • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
  • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
  • yrkesskade
  • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Kantine og kiosk i Porsgrunn

​I Porsgrunn er det kantina med kiosk i underetasjen i hovedbygget.
Åpningstider på hverdager kl. 10.00 - 13.30

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Relaterte artikler

  • Raskere tilbake / Arbeid og helse

    31.desember 2017 opphørte ordningen "Raskere tilbake". Ved Sykehuset Telemark er tilbudet som lå under denne ordningen. Tilbudet er lagt til Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinkk (ARR) i Porsgrunn.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.