Behandling

Rehabilitering – treningsbehandling, dag- og poliklinisk tilbud

Dette tilbudet gjelder deg som trenger kunnskapsbasert, intensiv og spesialisert treningsbehandling for å redusere symptomer og risiko for alvorlig sykdom. Tilbudet skal bidra til å forbedre din fysiske kapasitet, funksjonsnivå og øke din livskvalitet. Behandlingen tar utgangspunkt i trening som medisin. Fokuset er på tilpasset høyintensiv trening samt andre livsstilsfremmende faktorer som kosthold, søvn, stressmestring, snus- og røykeslutt. Hensikten er at du på sikt kan fortsette med trening i primærhelsetjenesten eller på treningssenter, og tilbudet er derfor avgrenset til inntil fire uker.

Introduksjon

Tilbudet gjelder personer over 18 år som har gjennomgått alvorlig sykdom, eller som har en kronisk sykdom med behov for tilpasset høyintensiv trening og livsstilsendring. Du må være medisinsk klarert i forkant av lege som henviser. Du må kunne administrere medisiner selv og ikke være pleietrengende.

Målgruppe

 • Personer med gjennomgått TIA eller hjerneslag i stabil fase
 • Alvorlig hjertesykdom i stabil fase
 • Alvorlig lungesykdom i stabil fase
 • Sykelig overvekt med organkomplikasjoner og symptomtrykk som umuliggjør lokal treningsmodell
 • Nevrologiske sykdommer i stabil fase
 • Annen alvorlig sykdom med behov for økt fysisk kapasitet og livsstilsendring
  Felles for pasientgruppen er at sykdomsbildet vil kunne bedres betraktelig ved økt fysisk kapasitet.

Henvisning og vurdering

Fastlege eller pasientansvarlig lege ved sykehusavdeling kan henvise til rehabilitering. Det må fremgå av henvisningen at pasienten har rehabiliteringspotensial, og det må være en beskrivelse av funksjonsnivå.

Fastlege eller annen helsetjeneste

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer.
 2. Legens navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 6. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 7. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
  (Opptrening/rehabilitering er ikke spesifikt nok).
 8. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  Hvilken effekt hadde tiltakene?
  Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 9. Har pasienten en individuell plan?
 10. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 11. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  Dersom ja:
 12. Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet? 
  • Hva har tilkommet av nye problemstillinger?
   Epikrise fra siste opphold vedlegges.

Årsaker til avslag på henvisningen kan være

 • Personer som mangler motivasjon eller kapasitet til et intensivt behandlingsprogram.
 • Henvisningen er uten beskrivelse personens kognitive og fysiske funksjon og mangler beskrivelse av hensikten med treningsperioden.
 • Tilbudet skal ikke erstatte det lokale treningstilbudet i primærhelsetjenesten dersom personen kan nyttiggjøre seg av dette.
 • Henvisning til spesifikk behandling som skuldersmerter, knesmerter og lignende skal rettes til primærhelsetjenesten (for eksempel fysioterapi).
 • Personen har behov for annen relevant utredning eller behandling.
 • Personen har ikke psykisk helse forenlig med et gruppebasert tilbud.
 • Personen har kontraindikasjoner for gjennomføring av høyintensiv trening.
 • Personen har uavklarte smerte tilstander som umuliggjør trening.  

Før

Brev med informasjon og tidspunkt for kartlegging vil bli sendt deg. Tenk gjerne igjennom hva du ønsker å oppnå i løpet av treningsperioden før første møte med oss. 


Under

Rehabiliteringsprosessen

Ved oppstart av programmet blir det gjennomført en kartlegging. Sammen definerer vi de kortsiktige og langsiktige målene, og dokumenterer dette i en rehabiliteringsplan. Du vil få en primærterapeut, og en individuelt tilpasset timeplan.

Sentrale mål for rehabiliteringen

 • Økt fysisk kapasitet
 • Bedring av symptomer 
 • Motta veiledning/rådgivning om behandling og trening, på kort og lang sikt 
 • Mestrer ny livssituasjon

Gjennom perioden vil du ha jevnlige samtaler med din primærterapeut. Dersom det i løpet av perioden avdekkes forhold som er i behov av mer oppfølging, kan videre henvisning være aktuelt.

Egeninnsats

Din egeninnsats i rehabiliteringen er svært viktig. Det kan være en utfordring å finne en balanse mellom aktivitet/trening og hvile. Teamet vil bistå og veilede deg om dette.


g_917aec23_20cc_414d_810b_9fec6a82d1a9

Etter

I samarbeid med din primærterapeut lager du en plan for hvordan det er mest hensiktsmessig å vedlikeholde trening etter at behandlingsperioden er ferdig. 
Du vil få en oppfølgingssamtale via telefon omtrent 4 uker etter avsluttet behandling. 

Kontakt

Nordagutu Rehabilitering, Nordagutu - seksjon

Kontakt Rehabilitering, Nordagutu - seksjon

Nordagutu

Bjørnskåsvegen 44

3820 Nordagutu

Transport

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på helsenorge.no/pasientreiser

​Det er godt utbygd kollektivtransport i området med holdeplass ca 800m fra senteret.
NB! Det er bratt stigning opp til senteret.

Bussforbindelse

Timebuss går mellom Bø og Notodden med korrespondanse til blant annet Oslo, Grenland, Vestfold og Vest-Telemark.

Nettbuss linje 322 og 323 fra Notodden går til Nordagutu.

Tog

Det er også flere daglige avganger med tog mellom Skien, Notodden og Oslo med stopp på Nordagutu

Reiseplanleggere

For mer informasjon om rutegående tilbud, bruk reiseplanleggeren til:

 Vy


Praktisk informasjon

​​Er det butikk i nærheten?

Det er ca 500 meter til nærbutikk.

Er det TV og internett-tilgang?

Senteret har wifi-tilgang med trådløst nettverk. Det er to TV-stuer ved senteret.

Priser

Pr. 01.09.2023 benyttes følgende takster:

 • Poliklinisk konsultasjon:r egenandel kr 386, innenfor egenandelstak 1 

 • Søvnpoliklinikk: egenandel kr 461

 • Testpoliklinikk: egenandel kr 386

​Denne informasjonen er til deg som har barn eller unge i familien. Du er kanskje pasient, pårørende eller forelder til et sykt barn som har søsken.

Les mer om vårt tilbud til barn som pårørende

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal/se-pasientjournalen-din-fra-helse-sor-ost

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter under overskriften innsyn i din pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Pasientdokumentasjon og arkiv
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Smittesituasjonen i samfunnet påvirker sykehusets drift og råd og retningslinjer til befolkningen.  

Retningslinjer og tiltak kan endres raskt i tråd med smittesituasjonen. 

Vi har derfor samlet de til enhver tid gjeldende råd, retningslinjer og tiltak på en egen side. 

​Se oversikt over tiltakene

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norge, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor på www.​sthf.no/praktisk-informasjon/testing-etter-opphold-pa-sykehus-eller-helseinstitusjon-utenfor-norge​

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Ha med minst mulig verdisaker og penger under oppholdet på sykehuset (ringer, ørepynt, halssmykker, klokker, sedler mv).
Pasienter som ikke kan ivareta seg selv, vil få sine eiendeler oppbevart, og utlevert ved utskriving.
Hvilke eiendeler som skal oppbevares blir registrert i pasientsystemet, og oversikten signeres av to pleiere og pasienten selv, dersom pasienten er i stand til det.
Tilsvarende kvitteres det i pasientsystemet at eiendelene er utlevert ved utskriving, og utleveringsskjema signeres av pasient eller pårørende i pasientens sted.

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.