Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)

Rus og avhengighetsbehandling

Begrepet ROP brukes som en samlebetegnelse for «Samtidig Ruslidelse Og Psykisk lidelse». En person med en ROP-lidelse, kan ha en alvorlig eller mindre alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med en alvorlig eller mindre alvorlig ruslidelse.

 

Les mer om Rusproblemer og psykiske lidelser - behandling
Informasjon fra helsenorge.no

Rusproblemer og psykiske lidelser - behandling

Personer som har både rusproblemer og psykisk lidelse, må få behandling som ser disse to problemene i sammenheng.

En rekke undersøkelser både i Norge og andre land viser at alvorlig psykisk syke svært ofte har rusproblemer. Og omvendt, at mennesker som er avhengig av alkohol eller narkotiske stoffer svært ofte er psykisk syke.

Samtidig slår forskning fast at behandlingen av rusavhengighet og psykisk sykdom blir mer effektiv når den ses i sammenheng.

Koordinert behandling viktig

Hvis du har samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - dette blir ofte kalt ROP-lidelse på fagspråket - må behandlingen settes inn fra begge kanter samtidig:

  • Det er viktig å redusere psykiske problemer – og øke mestringen av dem – for å få kontroll med bruk av rusmidler. Men dette er ofte ikke tilstrekkelig.
  • Motsatt kan noen bli vesentlig bedre psykisk hvis de oppnår rusfrihet eller god ruskontroll. Men ofte sitter psykiske vansker igjen.

Det er derfor nesten alltid behov for behandling av begge typer problemer. Og det er viktig at behandlerne jobber integrert eller godt koordinert, slik at du får enhetlig oppfølging. Ofte vil det fungere best om behandling for begge typer problemer gis av samme mennesker eller samme team.

Les mer om Behandling av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser (helsenorge.no)