Transseksualisme ved DPS poliklinikk Notodden

Behandlingsprogram, DPS poliklinikk Notodden

Transseksualisme (ICD-10) er en tilstand hvor du opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn, ofte ledsaget av et ønske om hormonell og/ eller kirurgisk behandling. Symptomene på transseksualisme kan oppstå i barndom, i ungdomsårene eller i voksen alder. Hvordan eller hvorfor fenomenet oppstår er ikke kjent, men er fokus for forskning nasjonalt og internasjonalt.

Innledning

Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) er et landsomfattende og høyspesialisert behandlingstilbud. NBTS ble etablert på bakgrunn av helsemyndighetenes målsetting om at små pasientgrupper, som har behov for høyspesialiserte og tverrfaglige tjenester, skal ha tilbud om likeverdige tjenester, uavhengig av hvor i landet pasienten er bosatt.

Oslo universitetssykehus har siden 1979 hatt landsfunksjonen for behandlingen av F-64.0, transseksualisme (ICD-10) som per i dag er den gjeldende indikasjonsstillingen for å kunne tilby kjønnsbekreftende, medisinsk- og kirurgisk behandling. NBTS voksens mandat er å diagnostisere og å utrede pasientens behandlingspotensiale. Målet for behandlingen er at du opplever samsvar mellom identitet og kropp, færre begrensninger for livsutfoldelse og økt livskvalitet.

Henvisning og vurdering

Ved mistanke om transseksualisme skal fastlegen henvise deg til lokalt distriktspsykiatrisk senter (DPS), eller til privatpraktiserende avtalespesialist. Der skal det gjennomføres en kartlegging og vurdering av pasientens psykososiale situasjon og funksjonsnivå.

Erfaringsmessig ser vi at du er tjent med psykoterapeutisk- og/ eller støttebehandling parallelt med utredning- og behandling ved NBTS.

Du som henvises til NBTS skal ha en behandlingskontakt på DPS lokalt som kan samarbeide med NBTS ved inntak og under utredningen.

NBTS har egne etablerte henvisningskriterier i henhold til forskrift- og veileder for nasjonale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning fra fastlege for utredning sendes til det lokale DPS'et.

 

Følgende skal kartlegges og vurderes:

 1. anamnese- inkludert opplysninger omkring pasientens somatisk status (+ BMI),
 2. kjønnsidentitetsutvikling,
 3. primærpsykiatrisk utredning og
 4. personlighetsevaluering (for eksempel ved bruk av semi-strukturerte instrumenter som MINI og SCID-II),
 5. utredning i forhold til autismespektertilstander (for eksempel Asperger) ved klinisk mistanke,
 6. utredning av kognitiv funksjon om aktuelt,
 7. rus-screening der det er mistanke om pågående rusmisbruk.

Les om behandlingstjenesten på OUS' nettsider

Les også mer om den nasjonale behandlingstjenesten i vedlagte pdf

Alle henvisninger til NTBS skal sendes via henvisningsmottaket på Oslo universitetssykehus

Utredning

Ved det lokale DPSet ved Sykehuset Telemark gjør vi en psykiatrisk utredning, før vi eventuelt henviser deg videre til NTBS ved Oslo universitetssykehus.

NBTS tverrfaglig utredningsteam (NBTS voksen) består av spesialutdannede psykologer, leger og sykepleiere. Utredningen består av samtaler, semi-strukturerte intervjuer og selvutfyllingsskjemaer.

For å kunne diagnostisere kjønnsidentitetsopplevelsen må den ha vedvart i minimum 2 år og ikke være symptom på alvorlig psykisk sykdom. Diagnostikken hviler på din kjønnsidentitetshistorie, drivkraften bak ønsket om behandling og hvordan denne kan forstås.

Under utredningsfasen forventes det at du lever i tråd med sitt psykologiske kjønn og endrer sosial rolle i alle livssammenhenger, det som kalles virkelighetserfaring (eng; RLT). Dette for å kunne vurdere om det er det riktige for deg, før oppstart på delvis irreversibel hormonell- og irreversibel kirurgisk kjønnsbekreftende behandling.

Vanligvis vurderes 1 år som tilstrekkelig utredningstid, dersom du har omfattende psykososiale eller kroppslige utfordringer, vil dette kunne ha innvirkning på utredningens lengde.

Behandling

Hormonell behandlingsfase

Når utredningen er ferdig og diagnosen er satt kan du henvises til hormonell behandling hos endokrinolog (hormonlege). Målet for den hormonelle behandlingen er feminisering og maskulinisering, uten uakseptable medikamentbivirkninger. Du med mannlig fødselskjønn (M-K) tilbys østrogen- og antiandrogenbehandling (testosteronblokker). Du med kvinnelig fødselskjønn (K-M) tilbys testosteronbehandling.

Under hormonbehandlingen kalles du inn til kontroller ved NBTS ca. hver 4-6 mnd. Som oftest samkjøres disse kontrollene med timene hos endokrinolog.

Oppstart på hormonell behandling utenfor NBTS

I henhold til forskrift- og veileder for nasjonale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten, forpliktes alle sykehus og helseforetak å henvise pasienter til det behandlingstilbudet den nasjonale tjenesten er tillagt ansvar for. De senere årene har NBTS erfart at enkelte helseaktører likevel igangsetter hormonell og kirurgisk behandling før henvisning, eller samtidig med at pasienten utredes ved NBTS.

Dersom du har startet kjønnsbekreftende behandling før eller underveis i utredningen påvirker det validiteten av utredning- og diagnostikk og kan ha påvirkning på valg av påfølgende behandling. Dette kan få alvorlige og irreversible konsekvenser for deg. Vi anbefaler derfor alle å vente med oppstart på behandling til du er ferdige med utredningen ved NBTS.

Kirurgisk behandlingsfase

Etter minimum 1 år på hormoner, hvor du har vært stabilt psykososialt fungerende, vurderes du med henblikk på kirurgisk behandling.

Aldersgrense for å gjennomføre kirurgisk kjønnsbekreftende behandling er 18 år. Det finnes ingen øvre aldersgrense, du vurderes individuelt.

Pågående rusmisbruk og overvekt (BMI over 30) er absolutte kontraindikasjoner for kirurgi. Røyker eller snuser du, må du være nikotinfri før operasjon.

Det kirurgiske tilbudet består av: 

 • M-K: Brystforstørrende kirurgi, reduksjon av strupehodet, genital konstruksjon (vagina, 1- seanses operasjon).
 • K-M: Brystfjerning, fjerning av eggstokker og livmor, genital konstruksjon (penis)

Du blir under ventetiden på kirurgi kalt inn til kontroller hos lege og sykepleier ved NBTS, ca. hver 6-8 mnd. Som oftest samkjøres også disse kontrollene med timene hos endokrinolog.

Les også:

Utredning og behandling M-K Kirurgisk behandling M-K Utredning og behandling K-M Kirurgisk behandling K-M

Oppfølging

Som en del av NBTS kvalitetssikringsprogram tilbys alle som har gjennomgått hormonell og/ eller kirurgisk behandling og opplever seg som ferdigbehandlet en årlig oppfølgingssamtale, i inntil 5 år.
I forbindelse med den postoperative oppfølging inviteres du til å delta i et forskningsprosjekt. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge effekten av behandlingen.

Hjelpemidler

Helse- og Omsorgsdepartementet vedtok i 2014 at utgifter til hjelpemidler hvis formål er å hjelpe pasienter, som oppfyller kriteriene for F-64.0 (ICD-10) og F-64.9 (kun kompressjonsplagg), til å oppnå et annet kjønnsuttrykk skal dekkes av helseforetakene.

 • M-K: Hårfjerning (ansikt, overkropp), vaginalblokkere, saltvannsbelger, kvinnekateter og glidemiddel. Parykk og brystproteser.
 • K-M: Kompressjonsplagg (binder), og ulike typer penisproteser («packer» og erigert protese).
  NBTS kan søke om hjelpemidler på vegne av pasienten.

Enkelte av hjelpemidlene kan du søke om via fastlegen (erigert protese, glidemiddel, saltvannsbelg, kvinnekateter).

Logopedisk rådgivning

Tilbys til begge kjønn som oppfyller kriteriene for F-64.0 og som sliter med stemmen. NBTS kan søke på vegne av deg.

Endring av navn og juridisk kjønn

Å skifte navn og personnummer kan være til god hjelp i perioden du skal tilpasse deg å leve i ny sosial rolle (RLT). Siden juli 2016 kan alle norske borgere endre juridisk kjønn, uavhengig av diagnose og behandling.
Søknader om å endre navn og juridisk kjønn behandles av skattekontoret (folkeregistermyndigheten):
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/endre-kjonn/
Ytterligere informasjon om endring av juridisk kjønn ligger tilgjengelig på helsenorge.no sine nettsider:
https://helsenorge.no/rettigheter/endring-av-juridisk-kjonn

Finansiering

Utredning og behandling av transseksualisme dekkes i helhet av det offentlige helsebudsjettet. Pasienter over 18 år betaler egenandel for konsultasjoner, hormoner og dagkirurgiske inngrep. Øvrig kirurgisk behandling er gratis.

Ytterligere informasjon om endring av juridisk kjønn ligger tilgjengelig på helsenorge.no sine nettsider: 

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

DPS poliklinikk Notodden
Telefon
Resepsjon: 35 02 14 00

Forløpskoordinator for psykisk helse og rus ved DPS, voksne: 41 40 48 88

mandag - fredag Telefon- og åpningstid alle hverdager

Resepsjon :kl. 08.00 til kl. 15.30
Forløpskoordinator: kl.09.00-15.00

lørdag - søndag Stengt
Vi holder til i bygg F1 på sykehusområdet på Notodden. Henvendelse i resepsjonen i bygg F.
E-post
Postadresse

DPS poliklinikk Notodden
Sykehuset Telemark
Postboks 234
3672 Notodden

Notodden DPS
Besøksadresse
Sykehuset Telemark, Henrik Wergelandsgate 9, psykiatribygget(Kart)
3675 Notodden

Praktisk informasjon

- Parkeringsområdet ved sykehuset på Notodden

​Det er parkering for besøkende ved innkjøringen til hovedinngangen. Se parkeringsområdet på street view på google maps.

Blodgivere har reserverte parkeringsplasser på parkeringsomådet ved ambulanseinngang - se google maps.

- Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Betaling av egenandel

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

 • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
 • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
 • yrkesskade
 • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Kantine på Notodden

​Kantine i underetasjen på hovedbygget.

Her serveres varme og kalde retter. Kantinen har youghurtbar og rikholdig salatbar.

Åpningstid
Mandag-fredag, alle hverdager kl. 08.00 - 14.00.

Kontrolkommisjon - psykisk helsevern

​Kontrollkommisjonen er oppnevnt av Helse- og Omsorgsdepartementet ved Fylkesmannen for å være kontrollinstans overfor psykiatriske institusjoner. Kommisjonen skal sikre den enkelte pasients rettsikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.

Les mer om kontrollkommisjonen på www.sthf.no/rettigheter/kontrollkommisjon-psykisk-helsevern

Pasientjournal - bestille utskrift av egen journal

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal/se-pasientjournalen-din-fra-helse-sor-ost

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter#innsyn-i-din-pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Dokumentasjonssenteret
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Testing etter utenlandsopphold i sykehus eller institusjon

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norden, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor på www.sthf.no/behandlinger/testing-etter-opphold-pa-sykehus-eller-helseinstitusjon-utenfor-norden

Fant du det du lette etter?