HELSENORGE

Gode råd for samstemming av legemidler

Ved akuttmottaket ved Sykehuset Telemark har sykehusfarmasøyter i et  år jobbet med samstemming av legemidler hos pasienter som kommer inn i akuttmottaket. De har høstet viktige og tankevekkende erfaringer. Her kommer gode råd til fastlegene.

Nesten ingen pasienter har med  en medisinoversikt som stemmer med det de faktisk bruker av medisiner. Farmasøytene bruker mye tid på å innhente opplysninger fra ulike kilder som kan belyse pasientens reelle medisinbruk.

I 2023 vil pasientens legemiddelliste, PLL, kunne bidra til å avhjelpe noen av de problemene vi står i.
Direktoratet for e-helse piloterer i disse dager ut denne ordningen i Helse Vest.
Pasientens legemiddelliste etableres som èn felles digital oversikt over legemidlene pasienten bruker. Det vil bli lettere å holde oversikt over medisinene som pasienten faktisk har fått foreskrevet. Databasen til de ulike journalsystemene vil oppdateres mot en sentral database.
For at dette skal fungere må vi som fastleger prioritere å gå igjennom medisinlistene til pasientene.
Sykehuset vil utvilsomt også ha en stor jobb foran seg i dette arbeidet.

Vårt råd til fastlegene er:
1. Opplys i henvisningen hvem som står pasienten nærmest i håndteringen av medisinene (Ektefelle? Hjemmesykepleien? Multidose? etc.). 
2. Ved elektive henvisninger: Gå igjennom medisinlisten med pasienten før henvisning skrives.
3. Ved rutinekontroller: Gå igjennom medisinlisten med pasienten. Gi med skriftlig medisinoversikt til pasienten og be pasienten ha listen på seg.
4. Ved tidspress/ ø.hj. henvisninger hvor du ikke har oversikt over faktisk legemiddelbruk: Opplys om det i henvisningen.
Husk: Fastlegene kan bruke takst 2 LD inntil tre ganger i året ved gjennomgang av medisinliste på egne listepasienter.