HELSENORGE

Helse og arbeid

Den tverrfaglige arbeidsrettede poliklinikken i Porsgrunn endrer navn til Helse og arbeid. Tilbudene er nå sammennslått med felles stab. 

​STHF har siden 2012 hatt en tverrfaglig arbeidsrettet poliklinikk (ARR), lokalisert i Porsgrunn. Tilbudet var underlagt Raskere tilbake-ordningen frem til denne ble avviklet i 2018, og gikk etter dette over i ordinær drift. ​​

Tilbudet var i utgangspunktet rettet mot mennesker med sammensatte muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager, med utfordringer knyttet til sin funksjon i arbeidslivet. STHF hadde parallelt en kveldspoliklinikk ved DPS, for pasienter med psykiske plager og utfordringer i relasjon til arbeidsdeltakelse. 

Flere endringer

Etter overgangen fra Raskere tilbake har tilbudet gjennomgått flere driftsmessige endringer. Rent overordnet endrer tilbudet navn til Helse og arbeid, og tilbudene er nå sammenslått, med felles stab. I tillegg er samarbeidet med NAV nå forankret på et høyere nivå, der de respektive direktorat har gitt tydelige føringer på at økt arbeidsdeltakelse er et felles anliggende for helsevesen og NAV-apparatet. 

Videre er det er det utarbeidet et tilbud, HelseIArbeid, som er ønsket implementert i landets helseforetak som et felles tilbud med representanter fra spesialisthelsetjenesten og lokale NAV-kontor.

Les mer om helse og arbeid

Tilbudet om helse og arbeid har over tid vært gjenstand for et utviklingsarbeid i samarbeid med NAV, der målet er å kunne gi et tilbud til flere pasienter enn det har vært rom for tidligere. 

Tidligere og mer målrettet bistand

Det vil i større grad dreie seg om å gi tidligere og mer målrettet bistand fra relevant faggruppe, med mulighet for å koble på tverrfaglige ressurser underveis i forløpet. Det legges også opp til mer gruppebasert tilnærming i forløpene, der pasientene etter innledende individuell kartlegging vil få tilbud om deltakelse på et todagerskurs med fokus på kunnskapsformidling om alminnelige helseplager. Videre vil det gis tilbud om deltakelse i diverse mestringsorienterte gruppeaktiviteter, samt bevegelsesgrupper med fysioterapeut. 

Pasientene vil etter behov også gis tilbud om individuell oppfølging enten med psykolog/samtaleterapeut, fysioterapeut, IA-veileder fra NAV, fysikalskmedisiner, eller en kombinasjon av disse.  Eksterne aktører vil i større grad kobles på tidlig i det enkelte forløp, for å forankre de endringsprosessene som er påbegynt ved poliklinikken. 

Tilbudet er rettet mot personer med:

  • ​Målsetting om å opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning
  • Uspesifikke muskel/skjelettplager
  • Vanlige psykiske plager
  • Et blandet symptombilde med både muskel/skjelettplager og psykiske plager.​

Les mer om henvisningskriterier og innholdet i tilbudet

Poliklinikken er også rettighetsvurderende instans for pasienter som ønskes henvist til Norsk arbeidshelse.