HELSENORGE

Kvetiapin som sovemiddel

Satsingen «Riktigere bruk av psykofarmaka og opioider i Telemark» har utarbeidet en brevmal som forskrivere kan gi til pasienter som får kvetiapin som sovemiddel.

Kvetiapin (Quetiapin og Seroquel) har de siste årene i økende grad blitt brukt på indikasjon søvnforstyrrelse, selv om norske legemiddelmyndigheter bare har godkjent det til bruk ved schizofreni og bipolar lidelse, samt som tilleggsbehandling ved depresjon. 

Det er ikke anbefalt som søvn-regulerende middel. Bruken er dårlig dokumentert, og i det psykiatriske fagmiljøet er det stor uenighet om dette. Men mange fastleger, psykiatere og pasienter rapporterer  om god nytte.

Satsingen «Riktigere bruk av psykofarmaka og opioider i Telemark» har utarbeidet brevmaler som forskrivere kan gi til pasienter som får psykofarmaka og sterke smertestillende midler. Nå  er også en brevmal om kvetiapin som sovemiddel publisert.
 
Dersom kvetiapin skal brukes ved søvnforstyrrelser, må bivirkninger av legemiddelet alltid vurderes, og det bør bare benyttes i korte perioder eller bare enkelte netter.
Det er beskrevet betydelige bivirkninger som vektøkning og forstyrrelser i fettstoffskiftet ved bruk av kvetiapin, selv i små doser. Dessuten kan det gi alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. Hvis kvetiapin gis over lengre tid, må fastende blodglukose, fettstoffer i blodet og vekt måles minst en gang årlig.

Ved langvarige søvnplager bør behandling uten medikamenter forsøkes, heller enn kvetiapin og ordinære sovemidler. Helsedirektoratet anbefaler kognitiv adferdsterapi som mange vil ha god og varig nytte av.

«Riktigere bruk av psykofarmaka og opioider i Telemark» har en egen nettside med mer informasjon.