HELSENORGE

Telemark bruker for mye vanedannende legemidler

Helsedirektoratet har publisert en ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler. Forbruket av slike medikamenter i Telemark ligger godt over landsgjennomsnittet. Derfor er veilederen spesielt viktig. 

Vi i Telemark har spesielt fokus på forskrivning av vanedannende legemidler gjennom satsingen Riktigere bruk av psykofarmaka og opioider i Telemar​k som i første omgang går fram til 2022.

I 2020 hadde  35 prosent flere telemarkinger tatt ut minst en resept på angstdempende. 25 prosent flere hadde tatt ut resept på et sovemiddel og 6 prosent flere  hadde tatt ut resept på et opioid,  enn i landet totalt. Det er betydelig variasjon i forbruksmønsteret mellom Telemarks-kommunene.

Hensikten med den nasjonale veilederen​ er å gi faglige rammer for ordinering og rekvirering av vanedannende legemidler. I tillegg skal den bidra til å forebygge risikofylt bruk, skadelig bruk og/eller iatrogent avhengighetssyndrom ved bruk av vanedannende legemidler.

Her er noen eksempler på anbefalinger i veilederen:

  • ​Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen til innbyggerne på listen
  • Epikrise som sendes fastlege og/eller andre relevante instanser skal inneholde nødvendig informasjon om indikasjon, varighet, oppfølging og nedtrapping, samt hvem fastlege kan kontakte for råd og veiledning
  • Vurdering av andre behandlingsalternativer enn bruk av vanedannende legemidler er spesielt viktig når den akutte tilstanden forventes å bli langvarig. Eksempler på andre behandlingsmetoder er motiverende intervju, kognitiv adferdsterapi, fysikalsk behandling eller legemidler som ikke er vanedannende.
  • Lege skal ha utarbeidet eller utarbeide skriftlig behandlingsplan som grunnlag for å sikre nødvendig oppfølging av pasient
  • For pasienter med langvarig bruk av vanedannende legemidler skal lege vurdere nedtrapping med mål om avslutning
  • Lege bør ikke ordinere vanedannende legemidler til eget bruk, egen familie eller andre i nær relasjon til en selv
  • Generell tilbakeholdenhet anbefales ved ordinering av vanedannende legemidler til personer under 18 år.