HELSENORGE

2018 New mothers' struggles to love their child. An interpretative synthesis of qualitative studies

Røseth I, Bongaardt R, Lyberg A, Sommerseth E, Dahl B
Int J Qual Stud Health Well-being. 2018 Dec;13(1):1490621

Denne fortolkende meta-syntesen er basert på et systematisk litteratursøk av publiserte og fagfellevurderte kvalitative studier av fenomenet «forstyrrelser i morsfølelsen». Vi identifiserte, inkluderte og systematisk analyserte fem kvalitative studier som rapporterte funn relatert til at mødre strever med morsfølelsen.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning:
Mødre som strevde med morsfølelsen etter fødsel opplevde ofte graviditeten som preget av en usikker fremtid der de la konkrete og detaljerte planer om hvordan fødsel og moderskapet skulle være. Når fødselen ikke ble som forventet, og spesielt hvis det ble medisinske komplikasjoner, brast planene og illusjonen om kontroll. De opplevde en redusert tro på egen mestringsevne og en økende følelse av fremmedgjorthet overfor fødselen og barnet. Strev med utviklingen av morsfølelse var ofte koblet til en opplevelse av å ikke være aktivt deltagende i omsorgen til barnet, men som en distansert tilskuer der andre hadde tatt over kontrollen. Bedring var knyttet til mors aktive investering i omsorgen for barnet.

Konsekvenser og overføringsverdi:
Studien viser behov for økt oppmerksomhet rundt sårbare mødre som er i risiko for å utvikle vansker med morsfølelsen både innenfor forskning, klinisk praksis og kliniske prosedyrer. Helsepersonell kan støtte mødre ved å fremme realistiske og mer fleksible forventninger til fødsel, morsrollen og morsfølelsen, og deres følelser av mestring og eierskap til fødselsprosessen og omsorgen for barnet. Prosedyrer rundt fødsel og barselomsorg kan rettes mot å øke mors involvering og mestringsfølelse også der det akutt oppstår komplikasjoner. Det behøves ytterligere forskning for å få mer kunnskap om de mødrene som strever over lengre tid med å utvikle morsfølelser og hvordan dette virker inn på samspillet med barnet og barnets utvikling. Overføringsverdi til klinisk praksis.

Idun Røseth

Link PubMed

Fant du det du lette etter?