HELSENORGE

2019 Can screening tools for potentially inappropriate prescriptions in older adults prevent serious adverse drug events?

Wang-Hansen MS, Wyller TB, Hvidsten LT, Kersten H
Eur J Clin Pharmacol. 2019 Jan 20

​Vi ønsket å kartlegge risikofaktorer for alvorlige legemiddelbivirkninger hos hjemmeboende multisyke eldre ≥ 75 år som mottok hjemmesykepleie. Studien ble gjennomført ved sykehuset i Vestfold og 232 pasienter som ble akutt innlagt til medisinske avdelinger på sykehuset deltok i studien. Over halvparten av pasientene brukte 5 legemidler eller flere samtidig.

Vi fant at over en tredjedel av pasientene som ble lagt inn på sykehuset hadde alvorlige legemiddelbivirkninger og at bivirkningene veldig ofte var medvirkende årsak til innleggelsen. Lav kroppsmasseindeks og høy grad av sykelighet var uavhengige risikofaktorer for alvorlige legemiddelbivirkninger. Det var kun en mindre andel av legemiddelbivirkningene som kunne vært unngått dersom man hadde fulgt de vanlige brukte retningslinjene for forskrivning av legemidler til eldre (NorGeP og STOPP).

Resultatene viser at forskrivningsverktøyene i liten grad fanger opp hvilke pasienter som får alvorlige bivirkninger av medisinbehandlingen. For å unngå uhensiktsmessig medisinering og alvorlige bivirkninger hos eldre multisyke pasienter er man derfor avhengig av en grundig, omsorgsfull klinisk vurdering.

Hege Kersten

Link PubMed

Fant du det du lette etter?