HELSENORGE

2019 Kidney transplantation: an attractive and cost-effective alternative for older patients? – a cost-utility study

Heldal K, Midtvedt K, Lønning K, Iversen T, Hernæs K H, Tsarpali V, Reisæter A V, Bernklev T
Clinical Kidney Journal

​Nyretransplantasjon er vist å gi bedre overlevelse og bedre helserelatert livskvalitet enn dialysebehandling også for de eldste pasientene. Imidlertid er kostnadene ved transplantasjon høyere enn for dialyse det første året og det finnes ikke tidligere publiserte studier der man har evaluert kostnadseffektiviteten av nyretransplantasjon sammenlignet med dialyse for eldre pasienter.

I denne studien har vi fulgt 289 pasienter 65 år eller eldre fra de ble satt på venteliste til nyretransplantasjon og inntil ett år etter transplantasjonen. Totalt 205 pasienter ble transplantert i løpet av oppfølgingsperioden. Egenopplevd helse ble beregnet på bakgrunn av et spørreskjema for helserelatert livskvalitet der man for hver pasient får et tall mellom 0 og 1 der 1 = perfekt helse mens 0 = død. Vi beregnet ikke kostnader på våre pasienter, men benyttet kostander som fremkom i en nylig publisert svensk studie.

Resultatene viste at pasientene som ble transplantert hadde høyere egenopplevd helse et år etter transplantasjonen enn de hadde rett før transplantasjonen. Basert på pasientenes egenopplevde helse er det mulig å beregne såkalte kvalitetsjusterte leveår. En person som lever ett år med egenopplevd helse på 0,5 har levd 0,5 kvalitetsjusterte leveår, det samme som en person som har levd et halvt år med perfekt helse. Analysene viste at et år på venteliste tilsvarer 0,686 kvalitetsjusterte leveår mens ett år etter nyretransplantasjon tilsvarer 0,710 kvalitetsjusterte leveår. Kostnaden for et kvalitetsjustert leveår var imidlertid betydelig høyere for den transplanterte pasienten enn for dialysepasienten. Dette skyldes at kostnadene det første året i henhold til den svenske studien var ca 10 000 € høyere for transplantasjon enn dialyse. Konklusjonen ble derfor at nyretransplantasjon ikke er kostnadseffektivt for eldre pasienter det første året. Heldigvis er forventet levetid etter nyretransplantasjon i denne aldersgruppen ca 8 år. De svenske kostnadsdataene viser at kostnadene fra år to er rundt 40 000 € lavere for transplantasjon enn for dialyse og følgelig vil de totale kostnadene være betydelig lavere for transplantasjon allerede etter to år. Samtidig viser foreløpige data fra 64 pasienter der vi hadde data tre år etter transplantasjon at den bedrede egenopplevde helsen holder seg.

Denne studien viser altså at nyretransplantasjon overveiende sannsynlig er klart mer kostnadseffektivt enn dialysebehandling allerede to år etter transplantasjonen

Kristian Heldal

Fant du det du lette etter?