HELSENORGE

2019 Quality of life in people with young-onset dementia: A Nordic two-year observational multicenter study

Hvidsten L, Engedal K, Selbæk G, Wyller TB, Jūratė Šaltytė B, Kersten H
J Alzheimers Dis. 2019;67(1):197-210.

​Når personer som rammes av demens får symptomer før fylte 65 år kan de møte på andre utfordringer enn eldre personer som rammes av demens. Det kan være ulike sosiale, relasjonelle og økonomiske utfordringer samt utfordringer knyttet til at de har en yrkesaktiv rolle i samfunnet. Disse utfordringene har trolig innflytelse på livskvaliteten til de som rammes av demens. Yngre personer som rammes av demens har dessuten ofte et atypisk symptombilde der hukommelsessvikt kan være mindre fremtredende i starten enn hos eldre personer.  De første symptomene på demens er dessuten avhengige av hvilke deler av hjernen som rammes. Fontallappsdemens rammer oftere yngre enn eldre og kjennetegnes av atferdsendringer og språkvansker. Ulikt symptombilde kan ha påvirkning på livskvaliteten og denne studien er den første vi kjenner til som har undersøkt hvilke faktorer som påvirker utviklingen i livskvalitet til yngre personer med demens over to år. Denne prospektive observasjonsstudien har også sammenliknet livskvaliteten til 28 yngre personer med frontallappsdemens og 41 yngre personer med Alzheimer`s demens over en to års periode. 

Resultatene viser at det er en sterk sammenheng mellom tilstedeværelse av depressive symptomer ved oppstart av studien og dårligere livskvalitet i hele to-års-perioden. Dersom pasientene hadde frontallapsdemens og mange udekkede behov ved studiestart var dette også assosiert med dårligere livskvalitet. Studien understreker behovet for å stille riktig demens diagnose, gjøre en tidlig kartlegging av hjelpebehov og ikke minst gi adekvat behandling mot depresjon for at yngre personer som rammes av demens best skal kunne opprettholde en god livskvalitet så lenge som mulig.   

Hege kersten

Link PubMed

Fant du det du lette etter?