HELSENORGE
Associations between Work Satisfaction, Engagement, and Seven-day Patient Mortality: A Cross-Sectional Survey

2019 Samvariasjon mellom arbeidsmiljø ved sykehus og sju dagers pasient dødelighet: en tverrsnittsstudie

Brubakk K, Svendsen MV, Hofoss D, Hansen TM, Barach P, Tjomsland O
BMJ Open. 2019 15;9(12):

​Målet med studien var å undersøkte samvariasjonen mellom yrke-spesifikk arbeidsmiljø på sykehus og syv-dagers dødelighet hos pasienter med akutt hjerteinfarkt (AMI), hjerneslag og hofte-brudd. Studien kombinerer syv-dagers dødelighets data fra norsk pasientregister med arbeidsmiljøkartlegginger gjort på 56 enheter på 20 sykehus i Helse Sør-Øst. Studien avdekket at det ved avdelinger der sykepleierne opplevde større arbeidsbelastning og der ledelsen hadde et lavere engasjement ble observert en noe høyere dødelighet. Studien avdekket derimot ingen samvariasjon mellom legenes arbeidsmiljø og pasientens dødelighet. Siden denne studien kun er gjennomført over en begrenset tidsperiode og at man ikke har studert effekt av tiltak, kan man ikke konkludere med hensyn til årsak eller virkning på basis av disse resultatene. Studien gir likevel grunn til å gjennomføre nye studier for å øke forståelsen av forholdet mellom pasient utfall, organisering av helsetjenesten, arbeidsmiljøet og de underliggende kulturelle forholdene på sykehusene.

Studien sammen med resultater fra andre studier gir et bidrag til utvikling av sykehusdrift som potensielt kan redusere uønskede pasientutfall ved å forbedre arbeidsmiljøet i enhetene der pasientbehandlingen gis.

Martin veel Svendsen

Link artikkel

Doi: 10.1136/bmjopen-2019-031704


Fant du det du lette etter?