Association between exposure in the cement production industry and non-malignant respiratory effects: a systematic review

Fell AKM, Nordby KC BMJ Open. 2017 Apr 24;7(4):e012381

Systematisk litteratursøk (MEDLINE og Embase) ble utført for å belyse sammenhengen mellom eksponering for sementstøv og ikke-ondartede effekter i luftveiene hos sementproduksjonsarbeidere. Studiene omfattet eksponerte sementproduksjonsarbeidere og ikke-eksponerte eller lav-eksponerte kontrollpersoner. Søket ga 594 treff og 26 artikler ble inkludert. Tverrsnittstudier har vist reduserte lungefunksjonsnivåer på eller over 4,5 mg/m3 av totalt støv og 2,2 mg/m3 respirabelt støv.  Risiko for å utvikle luftveissymptomer varierte mellom studiene fra 20 % økning til femdobling av risiko.  Kohort-studier rapporter årlig nedgang i lungefunskjon (FEV1 / FVC) på 1-2 % for utsatte arbeidere. Et dose-responsforhold mellom eksponering og nedgang i lungefunksjonen er vist i en stor kohort.

To studier har funnet små økninger i FeNO nivåer under et arbeidsskift og en studie rapporterte tegn på luftveisbetennelse i oppspyttsprøver, men tydelig økning i antallet innleggelser for sementarbeidere grunnet luftveisplager er ikke vist. Nyere studier rapporterer et dose-responsforhold mellom støveksponering ved sementproduksjon og fallende lungefunksjon som indikerer en årsakssammenheng, og understreker behovet for å redusere eksponeringen blant arbeidstakere i denne bransjen.

Anne Kristin M. Fell

Link PubMed

Fant du det du lette etter?