HELSENORGE
Et forskningsprogram om smerter hos barn og ungdom med cerebral parese (CP)

CPPain-programmet

Forsidebilde to barn

English versionCPPain Sverige​ 

CPPain Finland​ 

CPPain-programmet

CPPain-programmet er et forskningsprogram som har som mål å redusere smerter hos barn og ungdom som lever med CP. Programmet er et internasjonalt forskningssamarbeid som ledes fra Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold i fellesskap.

Vår visjon for programmet er at alle barn og ungdommer som lever med CP skal kunne glede seg over livet uten å plages eller begrenses av smerter.

Vi jobber med en stor kartlegging av dagens situasjon. Takk til dere som har bidratt med å svare på CPPain-undersøkelsen eller intervjuer. 

Ta kontakt på epost eller telefon om du har spørsmål.

Om CPPain-programmet

 

Logo cppain
Vår visjon er at alle barn og ungdommer som lever med CP skal kunne glede seg over livet uten å plages eller begrenses av smerter.

 

I mars 2020 startet vi innsamling av data i dette forskningsprogrammet med en stor spørreundersøkelse. Undersøkelsen ble etter kort tid stanset på grunn av den pågående koronapandemien men har starte opp igjen fra september. Dersom du har svart ja til å delta og fått tilsendt påloggingsinformasjon, kan du klikke på lenken under for å komme til spørreskjemaet.

Utgangspunktet for CPPain-programmet var at helse- og utdanningspersonell ved en av spesialskolene i Skien kommune hadde observert store og ubehandlede smerter hos barn og ungdommer med alvorlige funksjonshemminger. De så også hvordan disse smertene påvirket både livskvalitet og funksjon i negativ retning. Kommunen ønsket samarbeid med sykehuset om et forskningsprosjekt for å kartlegge situasjonen og gjennomføre nødvendige endringer for å bedre situasjonen for barna.

Det er barn og unge med CP og deres foreldre som kjenner barnets eller ungdommens smertebyrde på kroppen

En sentral forutsetning for CPPain-programmet er at det er barn og unge med CP og deres foreldre som kjenner barnets eller ungdommens smertebyrde på kroppen. Det er derfor de som i første rekke skal få definere hva problemene er og legge premissene for hvilke endringer som er nødvendige for å få til bedre håndtering av smerter hjemme, i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Deretter vil aktuelle helse- og omsorgstjenester involveres i hvordan vi kan gå fram for å få til disse løsningene, hele tiden i tett samarbeid med barna / ungdommene og deres foreldre. CP-foreningen i Telemark er representert i programorganisasjonen med en brukerrepresentant. I tillegg har programmet knyttet til seg et brukerpanel og et klinikerpanel som begge skal ha en rådgivende funksjon

CPPain–programmet ledes fra Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold. Det blir gjennomført i samarbeid med Skien og Porsgrunn kommuner og med støtte fra CP-foreningen i Telemark. Andre nasjonale samarbeidspartnere er CP-foreningenCP-registeret (CPRN) og CP-oppfølgingsprogrammet (CPOP). Vi har også internasjonale samarbeidspartnere fra Sverige, Finland, USA og Canada som bidrar inn i forskningsgruppen.

Programmet som startet 1. januar 2019 skal vare i 6 år. Det omfatter en stor kartlegging av dagens situasjon, både ved hjelp av en spørreundersøkelse (CPPain undersøkelsen) og intervjuer med barn, ungdom, foreldre og etter hvert også helsepersonell. Med dette som utgangspunkt vil vi deretter utvikle, gjennomføre og evaluere et brukerstyrt forbedringsprosjekt i Skien og Porsgrunn kommuner og ved Sykehuset Telemark HF. Senere kan erfaringer og løsninger fra forbedringsprosjektet overføres til nye barn/ungdommer utenfor disse to kommunene. 

 

Om CPPain-spørreundersøkelsen

I mars 2020 sendte Cerebral parese registeret i Norge (CPRN) ut en invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse til alle familier i Norge som har et barn eller en ungdom med CP og som er registrert i CPRN. Undersøkelsen måtte etter kort tid avbrytes på grunn av den pågående koronapandemien, men ble igangsatt igjen fra september 2020.

Vi ønsket svar fra både barnet og ungdommen selv, hvis han/hun var > 8 år og kunne svare, fra foreldre/foresatte og fra søsken 12-17 år. Foreldre og barn/ungdom med CP svarte på spørsmål om barnet/ungdommen med CP, mens søsken var en kontrollgruppe og svarte på spørsmål om seg selv. Spørsmålene handlet om smerter og områder i livet som kan påvirkes av smerter slik som livskvalitet, daglig funksjon, psykisk helse og sosial deltakelse. Undersøkelsen kunne besvares elektronisk eller på papir, men vi oppfordret alle til å velge elektronisk versjon.

Den norske datainnsamlingen ble avsluttet i august 2021. Nå venter vi på at våre kolleger skal komme igang med undersøkelsen i sine land (Cana​da, Finland, Sverige og USA). 

Svarene fra CPPain-undersøkelsen er en viktig brikke i planleggingen av forbedringsprosjektet for barn og unge med CP. Vi planlegger også å gjennomføre undersøkelsen på nytt etter noen år for å kunne se på endringer over tid. ​

Nyhetsomtaler

Forsker på smerte hos barn og unge med CP


 

 

Publikasjoner

  1. Andersen, RD, Genik L, Alriksson-Schmidt AI, Anderzen-Carlsson A, Burkitt C, Bruflot SK, Chambers CT, Jahnsen RB, Jeglinsky-Kankainen I, Kildal OA, Ramstad K, Sheriko J, Symons FJ, Wallin L, Andersen GL. Pain burden in children with cerebral palsy (CPPain) survey: study protocol. Paediatric and Neonatal Pain. 2022; 4(1):11-21​ . Lenke til fulltekst
  2. Barney CC. Andersen RD. Defrin R. Genik LM. McGuire BE. Symons FJ. (2020). Challenges in pain assessment and management among individuals with intellectual and developmental disabilities. PAIN Reports, 5(4), e821. doi: 10.1097/PR9.0000000000000822. Sammendrag av artikkelen på norsk
  3. Andersen RD. Bruflot SK. Smerter hos barn og unge med CP – Bryr vi oss? CPPain-programmet. CP-bladet. 2019;65(2): 28-29.

Forskningsgruppen

Randi Dovland Andersen

Forsker Randi Dovland Andersen

Programleder for CPPain og ansvarlig for den daglige driften.
Randi har bakgrunn som sykepleier og jobber som forsker på Sykehuset Telemark og i Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester - CHARM - ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsområde er smerter hos barn med hovedvekt på vurdering av smerter hos barn uten språk. Hun er medlem av det kanadiske Pain in Child Health (PICH) nettverket og sitter i styringsgruppen for det nordiske forskernettverk Pain in Early Life (PEARL).


 

Reidun B. Jahnsen

illustrasjonsfoto

Seniorforsker, tidligere leder av Cerebral parese oppfølgingsprogrammet (CPOP) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og professor emerita ved CHARM, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring med systematisk oppfølging av personer med CP i et livsløpsperspektiv og kompleks (re)habilitering fra et fysioterapiperspektiv.


 


 


 

Guro L. Andersen

Bilde Guro L. Andersen

Guro L. Andersen leder CPPain-programmet sammen med Randi Dovland Andersen. Overlege ved barnehabiliteringen på Sykehuset i Vestfold og leder for Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP). Førsteamanuensis og medlem av CP forskergruppen ved NTNU. Lang erfaring med forskning innen barn med CP og bruk av registerdata i forskning.

 


 

Sandra Julsen Hollung

illustrasjonsfoto

Helseinformatiker/forsker ved Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP) på Sykehuset i Vestfold. Lang erfaring med bruk av registerdata i forskning og forskning innen barn med CP.

 


 


 


 

Kjersti Ramstad 

Bilde Kjersti Ramstad

Overlege og seksjonsleder for nevrohabiliteringen for barn ved Oslo Universitetssykehus. Hennes forskningsområde er smerte hos barn med cerebral parese.


 

 

 

 

 

Sindre Klakegg Bruflot 

Brukerrepresentant i programmet. Har erfaring med å leve med CP. Han er styremedlem i CP-foreningen i Telemark og representerer organisasjonen i programmets styringsgruppe, forskningsgruppe og er en av lederne av brukerpanelet. Han har eget firma som driver med grafisk design.


 

Chantel Barney 

illustrasjonsfoto

Klinisk forsker og jobber med overføring av forskningskunnskap til klinisk praksis ved Gillette Children’s Specialty Healthcare i St. Paul, Minnesota. Arbeidet hennes fokuserer på store kampanjer rettet mot grundig vurdering av kroniske smerter på tvers av sykehuset. Hun er også tilknyttet Universitetet i Minnesota. Lang erfaring med forskning på smerte hos personer med CP og andre funksjonshindringer.


 


 


 

Frank Symons 

illustrasjonsfoto

Professor i spesialpedagogikk og utdanningspsykologi ved Universitetet i Minnesota. Mangeårig vitensskaplig interesse for smerte hos barn og voksne med intellektuelle- og utviklingsforstyrrelser. Spesifikke forskningsområder inkluderer vurdering av smerte, adferd og biologiske variabler assosiert med smerte, sensorisk testing og forhold mellom smerte og problematisk adferd som selvskading.


 


 


 
 

Jordan Sheriko 

illustrasjonsfoto

Overlege og direktør for pediatrisk rehabilitering ved IWK Health Centre i Halifax, Canada. Assisterende professor ved Dalhouise Unviversity.  Erfaring fra utvikling av nye modeller innen barnerehabilitering med fokus på pasient, familie og individtilpasset omsorg.


 


 


 

Christine Chambers 

Bilde Christine Chambers

Christine Chambers er klinisk psykolog og professor i smerter hos barn ved Dalhousie University i Halifax, Canada.  Hun er en internasjonal anerkjent forsker innen smerte hos barn. Forskningen hennes handler om utviklingsmessig, psykologisk og sosial påvirkning på barns smerte, med et spesielt fokus på familiens rolle og bruk av sosiale medier for å nå ut med kunnskap om helse, for eksempel gjennom kampanjen #ItDoesentHaveToHurt.
Hun er forskningsleder for Solutions for Kids in Pain (SKIP) et nettverk for å overføre kunnskap om smerter hos barn ut i klinisk praksis. Twitter Facebook


 

Ann Alriksson-Schmidt

Ann Alriksson-Schmidt.jpg

Utviklingspsykolog og epidemiolog. Docent ved Lunds universitet. Hennes forskningsområde er relatert til individer med fysiske funksjonshindringer, primært  cerebral parese og spina bifida. Leder for CPPain-undersøkelsen i Sverige.

 

 

 

Ira Jeglinsky Kankainen

Fysioterapeut og førstelektor ved Högskolan Arcada i Helsinki, Finland. Hennes forskning omhandler barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser, primært cerebral parese. Hun fokuserer på barne- og familiesentrert behandling, funksjon og tverfaglig samarbeid innen rehabiliteringsfeltet. Leder for CPPain-undersøkelsen i Finland.


 

Agneta Anderzen-Carlsson

Bilde Agneta Anderzen-Carlsson

Agneta Anderzen-Carlsson er barnesykepleier, forskningsrådgiver og docent ved Örebro Universitet. Som forsker er hun tilknyttet Institutet för handkappvetenskap. Hennes forskning fokuserer i hovedsak på helse og velvære for barn, ungdommer og familier, samt forskning innen døvblindhet. Hun har spesialisert seg på bruk av kvalitative metoder og er forskergruppens ekspert på dette området.


 


 

Martin Veel Svendsen 

Statistiker ved Sykehuset Telemark med en master i industriell matematikk fra NTNU. Han har lang erfaring innen prosjektutvikling, databasedesign, store populasjonsstudier, epidemiologi og statistikk. Han er forskningsgruppens ekspert innen kvantitative metoder.


 

Lara Genik 

Bilde Lara Genik

Holder for tiden på med å avslutte sin doktoravhandling ved programmet for klinisk barne- og ungdomspsykologi ved Universitetet i Guelph i Canada. Hun har utviklet og evaluert et program for kompetanseheving i avlastningstjenesten  - Let’s talk about pain.

 


 

 


 

Lars Wallin 

Professor og forskningsleder ved forskningssenteret Kunskapsimplementering og Pasientsikkerhet ved Högskolan i Dalarna og gjesteprofessor ved Göteborg. Universitet i Sverige. Hans forskningsprogram inkluderer systematiske oversiktsartikler, epidemiologiske studier, instrumentutvikling og kliniske studier innenfor implementeringsforskning og kunnskapsoverføring.


 

Studenter og prosjektmedarbeidere


 

Olav Aga Kildal

Bilde Olav Aga Kildal

 

Lege i spesialisering ved barne- og ungdomsklinikken Sykehuset Telemark, doktorgradsstipendiat Universitetet i Oslo.

 


 


 


 


 

Elisabeth Rinde

Bilde Elisabeth Rinde

Neuropsykolog, doktorgradsstipendiat Universitet i Oslo.

 


 


 


 


 


 

Annette Krøgslid

Doktorgradsstipendiat


 


 

Noor Yousif Hussein

Noor Yousif Hussein.JPG

Doktorgradsstipendiat i klinisk forskning, medisink fakultet  ved Universitetet i Helsinki.
  

 


 


 


 


 


 


 

Ingrid Ulveseter Lode

Ingrid.jpg

 Barnesykepleier ved barneavdelingen Sykehuset Telemark og prosjektmedarbeider i CPPain.


 


 


 


 


 


 Elisabeth O'Regan

Elisabeth O'Regan.jpg

Prosjektadministrator ved Lunds universitet i Sverige. Forsker innen folkehelse, oversetter og psykoligvist. Forskningen hennes fokuserer på bruk av tolker og alternativ og augmentativ kommunikasjon (AAC) innen helse og kognisjon hos barn med CP.  


 


 


 


 

Nicole Paquet

Research coorinator for Jordan Sherioko


 

Jennifer Parker

Research associate for Christine Chambers


 

Brukerpanelet

Brukerpanelet skal sikre at alle deler av programmet er så relevant som mulig for målgruppen. Brukerpanelet gir råd til prosjektleder og forskningsgruppen. Det kan innebære å bidra til utforming og innhold i skriftlig materiale som informasjonsskriv til barn, ungdommer og foreldre, saker til studiens nettside, presentasjoner, spørreskjemaer, etc.; bidra med ideer og innspill til hvordan ulike deler av prosjektet kan/bør gjennomføres, gjennomgå og gi innspill på resultater fra prosjektet, bidra til fortolkning av hvordan resultatene kan forstås, delta i å planlegge utforme og evt. direkte formidling av resultater fra prosjektet. Brukerpanelet består av foreldre til barn/ungdommer med CP – Lisa Holte og Jørgen Thorkildsen. Vi ønsker også å få rekruttert 1-2 ungdom eller unge voksne til panelet. Det ledes av programleder Randi Dovland Andersen og programmets brukerrepresentant Sindre Klakegg Bruflot.

Klinikerpanelet

Klinkerpanelet består av fagpersoner fra helse og oppvekst i Skien og Porsgrunn kommuner og fra barnehabiliteringstjenesten ved Sykehuset Telemark.
Camilla Holmberg – Vernepleier Enggrav skole, oppvekst Skien kommune
Tonje Thon – Fysioterapeut, helse Porsgrunn kommune
Tone Mari Steinmoen – fysioterapeut HABU
Deres rolle i CPPain-programmet er å være et bindeledd mellom programmet og hjelpetjenestene, samt gi råd om hva som kan være gjennomførbart og ikke. Brukerpanelet ledes av programleder Randi Dovland Andersen.

Kontakt oss

Om du har spørsmål om programmet eller CPPain-undersøkelsen kan du kontakte oss på epost cppain@sthf.no, prosjektmobil 477 06 094 eller gjennom sykehusets sentralbord på telefon 35 00 35 00. Du kan også kontakte programleder Randi Dovland Andersen på mobil 934 53 441 eller sende oss en melding via sosiale medier – se under.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan ta imot meldinger som inneholder personopplysninger via epost, sms eller sosiale medier.

Forskningsprosjektet omfatter p.t. ikke utredning eller behandling av pasienter. Vi kan derfor ikke ta imot eller videreformidle henvendelser om dette. Dersom du mener at du selv eller ditt barn/ungdom har behov for utredning og/eller behandling for smerter, må du i første omgang ta kontakt med fastlegen evt. pasientansvarlig lege i spesialisthelsetjenesten. For hjelp til egenmestring – se «Nyttige lenker» 

 

 
 

 

Følg oss

Facebook


 


 

 

 

 

 

 

 

​