HELSENORGE

Medisinbruk relatert til demensutvikling

Det er vist at langvarig bruk av medisiner som demper sentralnervesystemet, slik som benzodiazepiner og antikolinerge legemidler, kan øke risikoen for utvikling av demens.

Vi ønsker å undersøke hvor mange som bruker slike legemidler blant personer som utredes for demens. Vi vil også undersøke hvordan legemiddelbruk kan påvirke sykdomsutviklingen.

Det er stort fokus på hvordan vi kan forebygge demens. I dette forskningsprosjektet ønsker vi å finne sammenhenger mellom medisinbruk og utvikling av demens. Vi undersøker medisinbruken i ulike populasjoner og sammenlikner medisinbruken hos yngre personer med demens og eldre personer med demens. Vi følger 500 pasienter som utredes for demens i to år og registrerer legemidlene de bruker ved første gangs utredning og oppfølging.
Vi ønsker å undersøke om langvarig bruk av benzodiazepiner og antikolinerge legemidler påvirker sykdomsforløpet.

Formålet med prosjektet er økt kunnskap om legemidler som påvirker demensutviklingen og redusert bruk av medisiner som kan øke risikoen for utvikling av demens.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 4 hukommelsesklinikker og geriatriske poliklinikker i Norge. Prosjektperioden er 2014-2017.

Prosjektet eies av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og TeVe.

Se Cristin: Hege Kersten er postdoktor i prosjektet.