HELSENORGE

NORCCAP-studien i Oslo og Telemark. Screening mot tarmkreft

Prosjektet Norwegian Colorectal Cancer Prevention (NORCCAP) er en randomisert studie hvor ca. 20.000 personer, tilfeldig trukket ut fra folkeregisteret i Oslo og Telemark i alder 50-64 år, ble tilbudt screening med sigmoidoskopi og ca. 80.000 inngikk som en kontrollgruppe med vanlig helsetilbud (dvs. intet screeningtilbud).

​Hva er sigmoidoskopi?

Sigmoidoskopi er undersøkelse av nederste ca. 50 cm av endetarm og tykktarm med en tynn, bøyelig, «tarmkikkert» som har et videokamera i tuppen. Fordelen i forhold til full koloskopi (undersøkelse av hele tykktarmen) er at sigmoidoskopi ikke krever omstendelig rengjøring av tarmen før oppmøte, og at oppslutningen blant dem som tilbys screening derfor vil bli bedre – samtidig som de fleste svulstene og polyppene (vortelignende mulige forløpere til tarmkreft) i tarmen finnes i nederste 50 cm av tarmen.

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for å starte dette prosjektet var bl.a. erfaringene fra en mindre studie med samme design – Telemark Polyp Study (TPS) med Geir Hoff (Sykehuset Telemark) som ansvarlig.

Om NORCCAP

NORCCAP-prosjektet startet i 1999 med screeningsentre i Oslo (Ullevål sykehus) og Telemark (Sykehuset Telemark, Porsgrunn og Rjukan sykehus). Aktiv screeningvirksomhet foregikk ved screeningsentrene i 1999-2001.

Prosjektet har konsesjon for oppfølgende forskning fram til 2036. Prosjekteier er Kreftregisteret. Geir Hoff (Sykehuset Telemark og Kreftregisteret) var «principal investigator» (PI) fram til 2018 da Kreftregisterets direktør, Giske Ursin, overtok denne funksjonen.

Design med direkte, randomisert uttrekk fra folkeregisteret ble valgt for best mulig å gi et bilde av virkninger ved et eventuelt nasjonalt screeningprogram. Dette var forskjellig fra alle andre screeningstudier i andre land hvor personer først ble forespurt om de ville la seg randomisere i en studie – med den risiko at deltakerne ikke ville være representative for «folk flest» som kunne tilbys screening i landsdekkende screeningprogram.

Resultater

Forskningsresultatene i NORCCAP har bidratt sterkt til enda et pilotprosjekt på tarmscreening som startet i Vestre Viken og Østfold i 2012 med randomisering av 140.000 personer til én sigmoidoskopiscreening undersøkelse eller screening for usynlig blod i avføringen hvert annet år. Videre har dette ført til at det nå blir et landsdekkende program for tarmkreftscreening med forventet oppstart i 2021.

Publikasjoner fra NORCCAP

Hittil (per januar 2020) har NORCCAP-prosjektet resultert i 64 originalartikler og 12 doktorgradsarbeider.