Telemarkstudien

De siste dagene har vi sendt ut en oppfordring til flere om å delta i Telemarkstudien.

Denne påminnelsen har gått til de som mottok et spørreskjema i posten for noen uker siden, men som ikke har svart. Vi håper at dere vil sette av tid til å svare på spørsmålene våre. Ditt svar kan bidra til å gi oss nyttig kunnskap og et bedre helsetilbud framover.

Om TelemarkstudienLogo for Telemarkstudien

Telemarkstudien er den største i sitt slag i Norge, og det er den første helseundersøkelsen som kartlegger luftveissykdom og påvirkning over tid blant voksne i Telemark. Den første delen av Telemarkstudien ga ny kunnskap om årsaker til luftveisplager og kronisk luftveissykdom, og resultatene skapte både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.
Mange spørsmål om telemarkingenes helse er fortsatt ubesvart, og vi tror at den andre delen av Telemarkstudien vil gi oss viktige svar hvis mange nok deltar.

 

Vi spør denne gangen mer om medisinbruk, litt mer om nese og om forverring av plager.  Det er også mer fokus på hva miljøfaktorer, som blant annet veitrafikk og vedfyring, gjør med helsa vår.

Hvem kan delta?

Den første delen av undersøkelsen ble sendt ut til 50.000 telemarkinger mellom 16 og 50 år i 2013.

Til den nye spørreundersøkelsen blir det sendt ut personlig invitasjon i posten. De som får invitasjon til å delta er:

  • de som svarte i 2013  
  • de som er født mellom 1963 og 1997, og som ikke fikk spørreskjema i 2013 

Du kan svare på undersøkelsen elektronisk (svarknapp under bildet på denne siden) eller sende inn utfylt skjema i posten.
NB! Ved elektronisk svar må du benytte brukernavn og passord som du har fått tilsendt i posten.

Omtaler i media

Dagbladet 14.februar 2018: Fukt i bolig (pdf)

Varden 1.februar 2018: Sykehuset inviterer til dugnad (abonnement)

Dette har vi funnet ut i Telemarkstudien så langt

Færre røyker

Telemarkstudien viser at det er færre som røyker daglig i Telemark sammenliknet med tidligere. I 2013
oppga 15 prosent i aldersgruppen 16 til 50 år at de røykte. Vi mangler ferske tall for Telemark, men landsgjennomsnittet er nå redusert til 12 prosent. Likevel er det mange som utsettes for passiv røyking. Seks prosent av voksne i Telemark som aldri har røykt, har vært utsatt for passiv røyking hjemme. Disse hadde økt risiko for kronisk hoste og oppvåkning om natten på grunn av tung pust.

Forskningsartikkel: http://erj.ersjournals.com/content/48/suppl_60/PA4290


Fukt og mugg

I 2013 svarte hver femte telemarking at de har hatt fukt eller muggskader i egen bolig. Å være utsatt for fukt og mugg hjemme gir økt risiko for luftveisplager og astma. Det var også 15 prosent som hadde observert slike skader
på arbeidsplassen. Hvis du har mugg og fukt i din bolig, bør du så snart det er praktisk mulig, fjerne de skadede materialene og lufte godt i mange uker.

Illustrasjonsfoto;: fukt og mugg

Kronisk bihulebetennelse

I Telemark rapporterte nesten hver tiende deltager å ha kronisk bihulebetennelse. Vi vet fra andre studier at bihuleplager går utover livskvaliteten. Telemarkstudien har vist at de som blir utsatt for metallstøv, rengjøringsmidler og stekos på jobben har økt risiko for kronisk bihulebetennelse. I tillegg fant vi at astmatikere og røykere hadde mer bihulebetennelse enn andre. Denne kunnskapen er viktig i arbeidet med å forebygge denne hyppige og plagsomme tilstanden.

Må bytte jobb på grunn av pusten

De som svarte på Telemarkstudiens spørreskjema i 2013 har deltatt i nybrottsarbeid.
For første gang vet vi nå hvilke yrker som kan påvirke pusten så mye at ansatte må bytte jobb.
To prosent av telemarkingene oppga at de hadde byttet jobb fordi jobben påvirket pusten.
Yrkene som gav økt risiko for jobb-bytte var kokk, platearbeider, sveiser, gartner, frisør, renholder og ansatt på større bondegårder.

Tiltak som gjør at de fleste kan fortsette i disse yrkene er at støvnivåene reduseres, at andre arbeidsoppgaver tilbys de som får plager og at bruken av verneutstyr blir bedre.

Forskningsartikkel:  http://oem.bmj.com/content/oemed/73/9/600.full.pdf  Illustrasjonsfoto: Sveising

Yrker og luftveisplager

  
Elleve prosent av voksne i Telemark har astma som de oppgir er diagnostisert av lege. Det er ikke flere enn i resten av landet, men når hver tiende innbygger har denne kroniske lungesykdommen bør mer gjøres. For å hindre at
flere blir syke, og for at flere skal få behandling, er det behov for mer kunnskap. Telemarksstudien viser at de næringene som gav økt risiko for å få luftveisplager var jordbruk, fiskeindustri, håndverk og handel. Å være utsatt for blant annet melstøv, isocyanater, sveiserøyk og eksos gir også økt risiko for enkelte luftveisplager. Disse funnene gjør at vi nå vet mer om hvor tiltak bør settes inn.

Forskningsartikkel: http://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/7/3/e014018

 

 

 

Informasjon sendt til deltagere

Informasjon til nye deltagere

Følgende informasjon er sendt som vedlegg til invitasjon om å delta i spørreundersøkelsen.

Mer informasjon om studien og forespørsel om deltagelse i helse-forskningsprosjektet Telemarkstudien

Dette er en forespørsel til deg om å delta i en stor befolkningsundersøkelse i Telemark. Telemarkstudien er et helseforskningsprosjekt. Vi spør om forskjellige sykdommer og plager, men har et særlig fokus på allergi, astma og KOLS. Målet er å undersøke hvordan det vi utsettes for i arbeid og miljøet påvirker helse og livskvalitet. Denne kunnskapen bidrar til å hindre at sykdom oppstår og at man kan gi bedre veiledning og behandling til de som er syke. Spørreundersøkelsen vil gi mer kunnskap jo flere som svarer. Ditt svar er like viktig, enten du er frisk eller syk. Vi ber deg om å svare så godt du kan, selv om noen av spørsmålene kan være litt vanskelige. Det tar ca. 20 minutter å fylle ut skjemaet. Du kan velge om du vil svare på nett (elektronisk spørreskjema) eller returnere papirskjema i vedlagte frankerte konvolutt.

Spørreskjemaet har tidligere vært sendt i 2013 og ble da sendt til 50.000 tilfeldig utvalgte innbyggere i alderen 16-50 år. De som svarte på spørreundersøkelsen sist får spørreskjema tilsendt på nytt. Vi henvender oss nå til dem som ikke fikk tilbud om å delta i 2013 og du er en av disse. Noen av resultatene fra forrige undersøkelse er omtalt foran i spørreskjemaet.

Prosjektet gjennomføres av Sykehuset Telemark i samarbeid med Universitetet i Oslo.

For mer utfyllende informasjon om undersøkelsen, se vår nettside www.sthf.no/Telemarkstudien.

Dersom du har spørsmål til spørreundersøkelsen, kan du ringe, sende melding eller e-post til en av prosjektmedarbeiderne ved avdeling for arbeidsmedisin,
Sykehuset Telemark, tlf: 953 69 315
e-post: astma@sthf.no

Hva innebærer prosjektet?

Denne delen av Telemarkstudien bygger på svar på spørreskjemaene som returneres. Vi bruker
internasjonalt anerkjente spørsmål for å kartlegge forekomst av sykdom og symptomer, eksponeringer i og utenfor arbeid og andre sykdommer. Spørreskjemaet tar anslagsvis 20 minutter å fylle ut. Det er frivillig å delta.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg som så avidentifiseres (se mer informasjon nedenfor). Ved å samtykke i studien samtykker du også til at opplysningene fra spørreskjemaet kan kobles med opplysninger fra Folkeregisteret, Reseptregisteret, de nasjonale kvalitetsregistrene, Dødsårsaksregisteret, FD-trygd og KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjoner fra behandlere og helseinstitusjoner til staten).

Mulige fordeler og ulemper

Fordeler ved deltakelse i studien: Det er viktig å vite noe om hvor mange som har plager fra luftveiene og som utvikler luftveissykdom. Enda viktigere er det å vite hvilke faktorer i og utenfor arbeid som kan gi plager fra luftveiene for å kunne forebygge sykdom i fremtiden. Mer kunnskap kan også være med å hindre forverring hos de som allerede har plager. Dette kan du bidra til ved å delta i studien. I tillegg vil studien også kunne være til hjelp for politikere og helsepersonell bedre å kunne planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak i Telemark og landet for øvrig, for å møte de behov og kostnader som følger av luftveissykdommer. Mulige ulemper ved deltakelse i studien: Det hender at noen deltagere blir bekymret av å fylle ut et spørreskjema. Hvis dette gjelder deg, er vi tilgjengelige på telefon for å kunne svare på spørsmål og gi råd.

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke samtykke

Deltakelse i prosjektet er frivillig og du kan trekke deg når som helst uten å oppgi noen grunn. Dersom du senere ønsker å trekke deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet. Dersom du ønsker å delta, besvarer du spørreskjemaet og returnerer det i vedlagte ferdig frankerte svarkonvolutt. Ved å sende tilbake spørreskjemaet samtykker du til å delta i studien.

Dersom du skulle forandre mening og ønske å trekke deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte en av prosjektmedarbeiderne på Sykehuset Telemark, tlf: 953 69 315 (kl. 08.00-15.00).

Hva skjer med informasjonen om deg?

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Opplysningene er da avidentifiserte. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste som kun et lite antall prosjektmedarbeidere ved Sykehuset Telemark HF har tilgang til. Ved publisering av resultatene vil alle opplysninger være anonymisert.

Opplysningene behandles konfidensielt. Den tekniske gjennomføringen av nettskjema undersøkelsen foretas av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Forskerne får utlevert data fra NSD uten tilknytning til e-post/IP-adresse.

Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om deg blir behandlet på en sikker måte. Opplysninger som registreres om deg vil bli oppbevart i låste arkiver og i datasystem som er beskyttet av Sykehuset Telemarks IT-rutiner. Sykehuset Telemark HF ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig. Informasjon om deg vil bli anonymisert eller slettet senest fem år etter prosjektslutt i 2035.

Forsikring

Alle deltakerne i studien er forsikret gjennom Norsk pasientskadeerstatning.

Utlevering av opplysninger til andre

Ved å delta i prosjektet, samtykker du også til at avidentifiserte opplysninger kan utleveres til prosjektmedarbeidere tilknyttet prosjektet ved Sykehuset Telemark HF og Oslo Universitetssykehus HF. Du samtykker også til at avidentifiserte opplysninger kan sendes til våre samarbeidspartnere i Sverige og USA. Dette kan være land med lover som ikke tilfredsstiller europeisk personvernlovgivning. Koden som knytter deg til dine personidentifiserende opplysninger, vil ikke bli utlevert.

Oppfølgingsprosjekt

Vi vil gjennomføre en non-responder studie der vi kontakter noen av de som ikke har svart på spørreskjemaet med noen få enkle spørsmål blant annet for å se om vi får en skjevfordeling av svarene. Det er viktig å være sikre på at de svarene vi får er representative.

I 2018 og 2019 vil vi invitere en gruppe utvalgte personer som har svart på spørreundersøkelsen til en forskningspoliklinikk der vil vi gjøre ytterligere undersøkelser for eksempel blodprøver og pusteprøver. De som blir innkalt vil få mer opplysninger om undersøkelsen.

Informasjon om utfallet av studien: Resultatene av prosjektet vil bli formidlet gjennom offentlige medier lokalt og nasjonalt og gjennom vitenskapelige artikler internasjonalt. Du vil finne oppdatert informasjon om prosjektet på prosjektets hjemmeside: www.sthf.no/Telemarkstudien

Økonomi

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Sykehuset Telemark HF.

Godkjenning

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, saksnr. hos REK (2012/1665).

Informasjon til deg som har deltatt i tidligere undersøkelse

Følgende informasjon er sendt som vedlegg til invitasjon om å delta i spørreundersøkelsen.

Mer informasjon om studien og forespørsel om deltagelse i helse-forskningsprosjektet Telemarkstudien

Dette er et en forespørsel til deg om å delta i en stor befolkningsundersøkelse i Telemark. Telemarkstudien er et helseforskningsprosjekt. Tidligere het studien Astma i Telemark, men har nå byttet navn til Telemarkstudien. Vi spør om forskjellige sykdommer og plager, men har et særlig fokus på allergi, astma og KOLS. Målet er å undersøke hvordan det vi utsettes for i arbeid og miljø påvirker helse og livskvalitet. Denne kunnskapen bidrar til å hindre at sykdom oppstår og gir bedre veiledning og behandling til de som er syke. Spørreundersøkelsen vil gi mer kunnskap jo flere som svarer. Ditt svar er like viktig, enten du er frisk eller syk. Vi ber deg om å svare så godt du kan, selv om noen av spørsmålene kan være litt vanskelige. Det tar ca. 20 minutter å fylle ut skjemaet. Du kan velge om du vil svare på nett (elektronisk spørreskjema) eller returnere papirskjema i vedlagte frankerte konvolutt.

Spørreskjemaet ble også sendt ut i 2013 til 50.000 tilfeldig utvalgte innbyggere i Telemark i alderen 16-50 år. Du var en av de som svarte. Vi følger nå opp med en ny spørreundersøkelse, blant annet for å se om det er noen endringer i helsen din eller i det du påvirkes av i arbeidet eller i miljøet. Vi vil denne gangen også sende spørreskjemaet til en del av de innbyggerne i Telemark som ikke fikk forespørsel om deltakelse i 2013. Noen av resultatene fra forrige undersøkelse er omtalt foran i spørreskjemaet.

Prosjektet gjennomføres av Sykehuset Telemark i samarbeid med Universitetet i Oslo.

For mer utfyllende informasjon om undersøkelsen, se vår nettside www.sthf.no/Telemarkstudien. Dersom du har spørsmål til spørreundersøkelsen kan du ringe, sende melding eller e-post til en av prosjektmedarbeiderne ved avdeling for arbeidsmedisin, Sykehuset Telemark, tlf: 953 69 315
e-post: astma@sthf.no

Hva innebærer prosjektet?

Denne delen av Telemarkstudien bygger på svar på spørreskjemaene som returneres. Vi bruker internasjonalt anerkjente spørsmål for å kartlegge forekomst av sykdom og symptomer og eksponeringer i og utenfor arbeid.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg som så avidentifiseres (se mer informasjon nedenfor). Ved å samtykke i studien samtykker du også til at opplysningene fra spørreskjemaet kan kobles med opplysninger fra Folkeregisteret, Reseptregisteret, de nasjonale kvalitetsregistrene, Dødsårsaksregisteret, FD-trygd og KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjoner fra behandlere og helseinstitusjoner til staten).

Mulige fordeler og ulemper

Fordeler ved deltakelse i studien: Det er viktig å vite noe om hvor mange som har plager fra luftveiene og som utvikler luftveissykdom. Enda viktigere er det å vite hvilke faktorer i og utenfor arbeid som kan gi plager fra luftveiene for å kunne forebygge sykdom i fremtiden. Mer kunnskap kan også være med å hindre forverring hos de som allerede har plager. Dette kan du bidra til ved å delta i studien. I tillegg vil studien også kunne være til hjelp for politikere og helsepersonell bedre å kunne planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak i Telemark og landet for øvrig, for å møte de behov og kostnader som følger av luftveissykdommer. Mulige ulemper ved deltakelse i studien: Det hender at noen deltagere blir bekymret av å fylle ut et spørreskjema. Hvis dette gjelder deg, er vi tilgjengelige på telefon for å kunne svare på spørsmål og gi råd.

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke samtykke

Deltakelse i prosjektet er frivillig og du kan trekke deg når som helst uten å oppgi noen grunn. Dersom du senere ønsker å trekke deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet. Dersom du ønsker å delta, besvarer du spørreskjemaet og returnerer det i vedlagte ferdig frankerte svarkonvolutt. Ved å sende tilbake spørreskjemaet samtykker du til å delta i studien.

Dersom du skulle forandre mening og ønske å trekke deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte en av prosjektmedarbeiderne på Sykehuset Telemark, tlf: 953 69 315 (kl. 08.00-15.00).

Hva skjer med informasjonen om deg?

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Opplysningene er da avidentifiserte. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste som kun et lite antall prosjektmedarbeidere ved Sykehuset Telemark HF har tilgang til. Ved publisering av resultatene vil alle opplysninger være anonymisert.

Opplysningene behandles konfidensielt. Den tekniske gjennomføringen av nettskjema undersøkelsen foretas av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Forskerne får utlevert data fra NSD uten tilknytning til e-post/IP-adresse.

Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om deg blir behandlet på en sikker måte. Opplysninger som registreres om deg vil bli oppbevart i låste arkiver og i datasystem som er beskyttet av Sykehuset Telemarks IT-rutiner. Sykehuset Telemark HF ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig. Informasjon om deg vil bli anonymisert eller slettet senest fem år etter prosjektslutt i 2035.

Forsikring

Alle deltakerne i studien er forsikret gjennom Norsk pasientskadeerstatning.

Utlevering av opplysninger til andre

Ved å delta i prosjektet, samtykker du også til at avidentifiserte opplysninger kan utleveres til prosjektmedarbeidere tilknyttet prosjektet ved Sykehuset Telemark HF og Oslo Universitetssykehus HF. Du samtykker også til at avidentifiserte opplysninger kan sendes til våre samarbeidspartnere i Sverige og USA. Dette kan være land med lover som ikke tilfredsstiller europeisk personvernlovgivning. Koden som knytter deg til dine personidentifiserende opplysninger, vil ikke bli utlevert.

Oppfølgingsprosjekt

Vi vil gjennomføre en non-responder studie der vi kontakter noen av de som ikke har svart på spørreskjemaet med noen få enkle spørsmål blant annet for å se om vi får en skjevfordeling av svarene. Det er viktig å være sikre på at de svarene vi får er representative.

I 2018 og 2019 vil vi invitere en gruppe utvalgte personer som har svart på spørreundersøkelsen til en forskningspoliklinikk der vil vi gjøre ytterligere undersøkelser for eksempel blodprøver og pusteprøver. De som blir innkalt vil få mer opplysninger om undersøkelsen.

Informasjon om utfallet av studien: Resultatene av prosjektet vil bli formidlet gjennom offentlige medier lokalt og nasjonalt og gjennom vitenskapelige artikler internasjonalt. Du vil finne oppdatert informasjon om prosjektet på prosjektets hjemmeside: www.sthf.no/Telemarkstudien.  

Økonomi

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Sykehuset Telemark HF.

Godkjenning

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, saksnr. hos REK (2012/1665).


 

Kontakt oss

E-post: astma@sthf.no

Telefon: 953 69 315

Postadresse:
Avdeling for arbeidsmedisin
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.