Gastronet

– et nettverk og program for kvalitetssikring av gastrointestinal endoskopi i Norge

Hva er Gastronet?

Logo Gastronet

Gastronet er at av 51 nasjonale medisinske registre i Norge.
Gastronets intensjon er å kartlegge og forbedre endoskopikvaliteten (kikkertundersøkelser) for pasienter i forbindelse med utredning, behandling og screening av tarmsykdommer og sykdommer av bukspyttkjertel og galleveier.

 

Målet er å registrere

 • alle polikliniske koloskopier
  tarmkikkertundersøkeler; høyt antall og stor variasjon i kvalitet med stort forbedringspotensiale 
 • alle ERCPer 
  kombinert kikkert- og røntgenundersøkelse av galleganger og bukspyttkjertelganger; lavt antall, men med høy risiko for alvorlige komplikasjoner

 ved offentlige sykehus, private sentre eller screeningsentre.

Utover det skal Gastronet bidra med forskning for å fremme endoskopikvaliteten.
Vi måler om endoskopisentrene oppnår internasjonalt godkjente kvalitetsindikatorer for koloskopi og ERCP.
Et senter som oppnår kvalitetsstandarder vil i større grad oppdage sykdommer, bidra til å forebygge følgesykdommer og redusere antallet komplikasjoner.
Målsettingen er at hvert endoskopisenter og hver endoskopør skal kunne holde oversikt over egne resultater og bruke denne informasjonen til eget forbedringsarbeid. I tillegg oppfordres alle avdelinger til å bruke Gastronet-data aktivt i kvalitetsarbeidet. Ansvaret for kvalitetsforbedring ligger hos den lokale (sykehus-)ledelsen.

Gastronet er:

 • Et verktøy til lokal kvalitetsutvikling (ERCP og koloskopi) – hjelp til selvhjelp
 • En plattform for forskning
 • En plattform for sertifisering for endoskopører
 • En plattform for evaluering av undervisning

Gastronet fagråd

 • Gert Huppertz-Hauss, overlege, leder    Helse Sør-Øst
 • Egil Rye-Hytten, brukerrepresentant    Helse Sør-Øst
 • Øyvind Holme, overlege, Norsk Gastroenterologisk Forening   Helse Sør-Øst
 • Wenche B. Fenne, Stavanger univ. sykehus   Helse Vest
 • Anita Jørgensen, Tarmscreeningprogrammet,  Helse Sør-Øst
 • Roald Flesland Havre, Haukeland univ. Sykehus  Helse Vest
 • Gry Håvi, Oslo univ. sykehus Ullevål    Helse Sør-Øst
 • Kristin Ranheim Randel, Kreftregisteret   Helse Sør-Øst
 • Lene Larsen, univ. sykehus Ullevål    Helse Sør-Øst
 • Joakim Oliu Moe, Sykehuset i Vestfold    Helse Sør-Øst
 • Volker Moritz, Sykehuset Telemark    Helse Sør-Øst
 • Kjetil Garborg, Rikshospitalet     Helse Sør-Øst
 • Robert Sparby Hammer, UNN Tromsø    Helse Nord       

Publikasjoner fra Gastronet


Vedtekter for Gastronet

 

Spørreskjemaer

Legeskjema

koloskopi - i bruk fra 1.januar 2020ERCP

Pasientskjema

koloskopi  - i bruk fra 1.januar 2020

Pasientinformasjon

koloskopi ERCP

Resultater

Registrering av kvalitetsindikatorer i Gastronet skal bidra til å kartlegge og stadig forbedre endoskopikvaliteten for den enkelte endoskopør og for hele avdelinger. I utgangspunktet er registeret lagt opp slikt at endoskopørene kan sammenligne sine egne resultater med alle andre uten at identiteten er synlig for noen andre. Samtidig er resultater av endoskopisentrene tilgjengelig for alle som er interessert. Dette vil være til hjelp for benchmarking av resultatene for pasienter, ledere, administratorer og andre.

De foreliggende data må dog brukes kritisk før man trekker konklusjoner. Dekningsgraden generelt i Gastronet er relativt lav. Det er fortsatt enkelte endoskopisentre som ikke registrerer sine data i det hele tatt og andre registrerer høyst ufullstendig. Vi vet ingenting om kvaliteten på de undersøkelsene som ikke er registrert i Gastronet. Men – det er grunn til å tro at uønskete hendelser (mye smerter, komplikasjoner, ufullstendige undersøkelser) er overrepresentert i undersøkelser som ikke rapporteres Dette er vist i en publikasjon fra Gastronet (1).

Vi bør nok være spesielt kritiske når vi vurderer andelen ERCP-undersøkelser med rapporterte komplikasjoner. Det er god grunn til å anta at for eksempel antall post-ERCP pankreatitter er underestimert i Gastronet (2). Årsaken er at det er en tilleggsjobb å gå inn i journalene 30 dager etter undersøkelsen for å samle inn komplikasjonsdata. I en klinisk hverdag blir dette ofte nedprioritert. Samtidig er kvaliteten av registeret helt avhengig av en fullstendig og korrekt registrering.

Til tross for disse utilstrekkelighetene er Gastronet et verdifullt verktøy for den enkelte endoskopør til å kartlegge sin egen virksomhet og å sammenligne seg selv med andre. Vi jobber hardt med å forbedre datakvaliteten. Gastronet blir bedre jo bedre kvaliteten er på de data som legges inn i registeret.

 1. Hoff G, de Lange T, Bretthauer M, et al. Registration bias in a clinical quality register. Endosc Int Open 2019;7(1):E90-E98. doi: 10.1055/a-0806-7006
 2. Domagk D, Oppong KW, Aabakken L, et al. Performance measures for ERCP and endoscopic ultrasound: a European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Quality Improvement Initiative. Endoscopy 2018;50(11):1116-27. doi: 10.1055/a-0749-8767


 

 

 


Årsrapporter

Årsmøte referater


Kontakt oss

Leder

Overlege PhD Gert Huppertz-Hauss; hhge@sthf.no
Telefon: 35 00 44 23

Sekreteriat

Elin Hørtha; elin.hortha@sthf.no
Telefon: 35 00 30 99

Jane Andreassen; Jane.Andreassen@sthf.no
Telefon: 35 00 58 65

Postadresse
Gastronet, Sykehuset Telemark, Postboks 2900 Kjørbekk, 3710 Skien

Fant du det du lette etter?