Henvisning til alderspsykitatri

Henvisning sendes elektronisk eller per post til:

Seksjon for alderspsykiatri
Sykehuset Telemark 
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Samhandlingsprosedyre ved elektiv henvisning til seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Telemark.

Se www.aldringoghelse.no for utredningsverktøy for demens og alderpsykiatriske problemstillinger, samt 
NEL, BMJ, Up ToDate, Best Practice.
Søkeord: demens, delir, akutt forvirringstilstand, hukommelsessvikt, angst, depresjon, somatisering, vrangforestillinger

Viktig

Seksjon for alderspsykiatri har ikke øyeblikkelig-hjelp-funksjon.

Akuttseksjonen tar imot eldre med behov for øyeblikkelig hjelp og lukket dør.
Ved ønske om innleggelse som øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med vakthavende lege ved psykiatrisk klinikk.
DPS'ene tar imot eldre med alminnelige psykiske lidelser, ikke demens.

1. Hjemmesykepleiens/ sykehjemsansattes/ demenskoordinators oppgaver

 • Stabiliserende tiltak og omsorgsnivå vurderes i samarbeid med pårørende og med bestillerkontoret /tjenestekontoret i kommunen
 • Gjør en enkel kartlegging, se www.aldringoghelse.no
 • Ta kontakt med fastlege eller tilsynslege ved bekymring for pasient.
 • Tydeliggjøre problematikk og alvorlighet/hastegrad.

2. Fastlegens oppgaver

Avklare og utrede gjennom samtale/undersøkelse av pasient og samtale med pårørende. Mange kommuner har nå demens team som kan starte kartlegging og utredning ved tegn på kognitiv svikt hos en pasient. Hva de gjør varierer litt men det kan inkludere testing på depresjon, ADL og pasient-/ pårøendesamtaler og sikkerhetssjekk av hjemmet. Ta kontakt med hjemmetjeneste eller Bestillerkontor i kommunen.

A.  Anamnese

 • Symptomer
 • Funksjonstap
 • Få fram pasient og pårørendes ”bestilling”
 • Husk å skille mellom pasientens utsagn og komparentopplysninger.

B. Testing av depresjon og kognitive funksjoner

 • MMSE-NR (ny revidert utgave av MMS)
 • Klokketest
 • MADRS
 • GDS (geriatrisk depresjonsskala)

C. Somatisk undersøkelse

D. Laboratorieundersøkelser

 • Hb
 • SR
 • Vit B12
 • Folsyre
 • Homocystein
 • Elektrolytter
 • Kreatinin
 • Albumin
 • Ferritin
 • Fri T4
 • TSH
 • Glukose
 • Borrelia
 • Urinprøve
 • EKG ved hjertekarproblematikk
 • Medikamentanalyse

E. Bildediagnostikk - gjøres liberalt

 • CT caput
 • MR caput hos yngre eldre eller der det er cerebrovaskulær sykdom.
 • Spect ved mistanke om frontallapps demens

F. Komme til en diagnostisk konklusjon

G. Avklare behandlingsnivå videre- eventuelt konferere med alderpsykiatrisk

 • Oppfølging hos fastlege er tilstrekkelig. Samtaler og medikamenter
 • Kople inn hjemmetjenester, eventuelt søke om høyere omsorgsnivå
 • Sende henvisning til DPS ved depresjon, angst, vrangforestillinger mm av moderat grad, ikke vesentlig kognitiv svikt
 • Sende henvisning til alderspsykiatrisk seksjon ved mer alvorlig og kompleks problematikk, se pkt 3
 • I henvisning til alderspsykiatrisk seksjon - husk:
  Problemstilling
 • Er pasienten informert om og enig i henvisningen?
 • Navn og tlf nummer til pårørende som kan følge pasienten
 • Resultat av kognitive tester, bildediagnostikk og lab prøver.
 • Oppdatert medisinliste

3. Oppgaver for seksjon for alderspsykiatri

Utrede og behandle pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende sammensatte lidelser hos eldre.

Hovedfokus:

 • Demens med vanskelig atferd
 • Alvorlige depresjoner
 • Alvorlige psykotiske lidelser
 • Uavklart kognitiv svikt (også yngre enn 65 år).
 • Førerkortvurdering- ved tvil om kravene er oppfylt pga kognitiv svikt

a. Vurdere henvisning

 • Be om supplerende opplysninger ved mangelfull henvisning
 • Evt videresende henvisningen til DPS
 • Prioritere for inntak i forhold til prioriteringsveileder
 • Telefon til fastlege eller hjemmesykepleier hvis usikkerhet

b. Tiltak

 • Pasienten får direkte time for poliklinisk el ambulant vurdering
 • Ved spørsmål om innleggelse gjøres vanligvis et forvern først
 • Pasienten settes på venteliste for innleggelse

c. Utredning/behandling poliklinisk eller i sengepost

 • Kopi av poliklinisk inntaksnotat, viktige notater og oppsummerende notater sendes fastlege. Telefonkontakt med fastlege ved behov for drøfting.
 • Ansvarlig sykepleier kontakter evt hjemmesykepleier, sykehjem/bestillerkontor/tjenestekontor og møter avtales hvis nødvendig.

d. Sikre god tilbakeføring til hjem/sykehjem

 • Fastlege og representant for kommunen inviteres til utskrivningsmøte sammen med pasient og pårørende.
 • Sende oppdatert medisinliste til fastlege, hjemmesykepleien, og eventuelt apotek/multidose.
 • Skrive epikrise og sykepleierapporter:
  - råd for videre behandling inkl medikasjon
  - planlagt omsorgstilbud i kommunen, evt ettervern i regi av psykiatrisk klinikk,
  - varselsignaler ved residiv.

4. Ved tilbakeføring til fastlege/tilsynslege

Alle pasienter med demens skal ha en årlig sjekk hos fastlege i tillegg til kommunal oppfølging. Kommunikasjon rundt timer, medisiner ,behandling og oppfølging må sikres via hjemmesykepleie og evt pårørende. Husk førerkort.

 • Fastlege sikrer medisinoppdateringer til rette instanser.
 • Fastlege sikrer at råd fra seksjon for alderspsykiatri følges opp i samarbeid med andre i behandlingsnettverket.

5. Hjemmesykepleiens/sykehjemsansattes oppgaver

 • Sikre korrekt medisinutlevering og inntak.
 • Kontakte fastlege ved forverring av sykdom/symptomer
 • Tilrettelegge for oppfølging av miljøbehandlingstiltak

6. Risikoutsatte områder

 • Dårlig informasjon mellom 1. eller 2. linjen om medikamentendringer mens pasienten er i poliklinisk behandling
 • Pasienter som ikke vet at de er henvist
 • Pasienter som avlyser første konsultasjon eller dropper ut
 • Pasienter som har vært innlagt til lang og grundig utredning hvor seksjonens anbefaling om omsorgsnivå overprøves av kommunen
 • Uenighet om målsetting for behandling mellom 1. og 2. linjetjenesten
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.