Henvisning til psykisk helsevern og rusbehandling

Informasjon til fastleger og andre henvisere om hva henvisningen bør inneholde.

​Sjekkliste for henvisning til psykisk helsevern og rusbehandling

Opplysninger i tillegg til personalia, tidligere sykdommer og oppdatert medisinliste:

1. Start med en setning om hvorfor pasienten henvises

2. Aktuelt:

  • Tilstandsbildet nå med symptomer, funksjon og tentativ diagnose
  • Utredning og behandling gjennomført i førstelinjetjenesten
  • Resultat av kartleggingsverktøy som f.eks. MADRS
  • Psykiatrisk status presens, inkl. suicidalitetsvurdering der det er relevant
  • Pasientens ønsker og motivasjon

3. Somatisk status (ev. BMI), inkludert relevante prøver

4. Relevante bakgrunnsopplysninger:

  • Familiesituasjon, omsorg for barn
  • Nettverk og ressurser
  • Utdannelse og arbeid (info om ev. sykmelding), økonomi
  • Rusanamnese, ev. rusmiddelprøver
  • Traumer

5. Henviser sin vurdering

Fant du det du lette etter?