Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitetsindikatorer

Sykehuset Telemark måler og offentliggjør indikatorer for kvalitet.

Helsenorge.no

På den offentlige helseportalen helsenorge.no finner du  samlet oversikt over våre kvalitetsindikatorer. Her finner du også nasjonale oversikter, og kan lese mer om kvalitetsindikatorer i helsetjenesten.

Kvalitetsindikatorer for Sykehuset Telemark på helsenorge.no

Oppdatert informasjon om ventetider er tilgjengelig på helsenorge.no/velg-behandlingssted.

Velg behandlingssted  på helsenorge.no- alle behandlingssteder som rapporterer ventetider

 

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har informasjon på sine nettsider om rammeverket for de nasjonale kvalitetsindikatorene og hvordan disse måles.

Nasjonale kvalitetsindikatorer - helsedirektoratet

 

Nasjonale kvalitetsregistre

Et medisinsk kvalitetsregister samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper.
Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for pasienten, og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Resultater fra registrene skal brukes til kvalitetsforbedring, og være en kilde til kvalitetssikring og forskning.

Les mer på kvalitetsregistre.no

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender"

Pasientsikkerhetsprogrammet har tre hovedmål: redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.
Kontaktinformasjon: Carina Abrahamsen
Les mer om pasientsikkerhetsprogrammet

Global Trigger Tool - kartlegging av pasientskader gjennom systematisk journalgjennomgang Målinger av pasientsikkerhetskultur

 

Uønskede hendelser (§3-3 meldinger)

Forebygging av uønskede hendelser

Pasienterfaringer

Folkehelseinstituttet har samlet resultater og rapporter om hvordan brukere opplever helse- og omsorgstjenester.   Her finnes også spørreskjemaer, sjekklister og andre verktøy for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser.

Se folkehelseinstituttets hjemmeside

PasOpp-undersøkelser

På folkehelseinstituttets nettside finner du også PasOpp-undersøkelsene som er gjennomført på ulike områder siden 2006.

Se www.fhi.no/publ/, du kan avgrense søket til PasOpp-rapport for en oversikt over rapporter og tema.

Pasienterfaringer ved Sykehuset Telemark - Si din mening

Alle som er, eller har hatt, et pasientforhold ved Sykehuset Telemark kan gi sin tilbakemelding til sykehuset ved å svare på en spørreundersøkelse, se www.sthf.no/si-din-mening

Svarene blir sammenfattet i rapporter per seksjon, slik at de enkelte seksjonene (sengeposter og poliklinikker) kan gjennomgå svar som gjelder egen seksjon og ved behov igangsette forbedringstiltak.

Forbedringsarbeid

Sykehuset Telemark er en del av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Les mer om kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Sør-øst

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) ved Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark har Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU) både i den enkelte klinikk og felles på foretaksnivå. Utvalgene skal arbeide for å fremme kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. De klinikkvise utvalgene ledes av klinikksjef og felles utvalg ledes av fagdirektør.

Les mer om KPU

 

Tilsyn og revisjoner

Sykehuset Telemark vektlegger informasjon og åpenhet i vårt systematiske forbedringsarbeid, og tilsyn og revisjoner står sentralt.
Tilsyn og revisjoner gjennomført ved Sykehuset Telemark finner du søkbart på tilsynsmyndighetenes egne nettsider.

Ta gjerne kontakt med Kvalitetsavdelingen for mer informasjon:
Kvalitetssjef Elisabeth Hessen, mobil: 982 51 594.

 

Aktuelle tilsynsmyndigheter

Fylkesmannen i Telemark Statens helsetilsyn link DSB Konsernrevisjon Arbeidstilsynet Statens legemiddelverk Mattilsynet

Fylkesmannens miljøavdeling

Branntilsyn i kommunene

Skien kommune Porsgrunn kommune Notodden kommune Seljord kommune Tinn kommune

Akkreditering og sertifisering

ISO-standarder på standard.noDNV-GL (ISO sertifisering, avtale m/HSØ)
Norsk akkreditering (Akkreditert: Laboratoriemedisin og Avdeling for fertilitet)

Revisjoner og tilsynssaker blir lagt fram for styret.

Se oversikt over styrets møter og saksdokumenter.

 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.