Pasientsikkerhetsprogrammet

Målet med programmet er å redusere antall pasientskader. Programmet skal legge til rette for varige forbedringer av pasientsikkerheten og pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. I regi av programmet kartlegges også omfanget av pasientskader på norske sykehus.

​Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" ble lansert av Helse- og omsorgsministeren i januar 2014, og bygger på kampanjen som ble gjennomført i perioden 2011-2013. Programmet  involverer både spesialist- og primærhelsetjenesten.

Satsningsområder ved Sykehuset Telemark

Pasientsikkerhetsprogrammet er godt i gang ved Sykehuset Telemark. Alle innsatsområdene er så godt som implementert ved utgangen av 2014, men en god og fullstendig implementering på enkelte innsatsområder er krevende og tar tid.

De sentrale satsningsområder i programmet er trygg kirurgi, sikker legemiddelhåndtering, slagbehandling, forebygging av selvmord, forebygging av overdose, forebygging av urinveisinfeksjon, forebygging av infeksjoner ved sentralt venekateter, forebygging av trykksår, fallforebygging og ledelse av pasientsikkerhet.

Hvordan kan du som pasient eller pårørende holde deg orientert eller delta?

På det nasjonale programmets nettsider finner du oppdatert informasjon, spesielt rettet mot pasienter og pårørende.
Les mer på pasientsikkerhetsprogrammet.no

Undersøkelse av pasientsikkerhetskultur

Våren 2014 gjennomførte det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender” en spørreundersøkelse blant medarbeiderne i alle norske helseforetak. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2012 og skal si noe om hvilken kultur for pasientsikkerhet som råder ved norske sykehus.

Pasientsikkerhetskultur beskriver i hvilken grad arbeidsfellesskapet preges av holdninger, rutiner og prioriteringer som forebygger pasientskader og uønskede hendelser.

Resultatene

Sykehuset Telemark hadde en svarprosent på 70 etter at 2549 svarskjema var sendt ut elektronisk. Undersøkelsen fokuserte på tre hovedområder; sikkerhetskultur, teamarbeid og ledelse. Målingen rangerer svarene på en skala mellom 0 og 100, der null er mest negativt og hundre er mest positivt.
Sykehuset Telemark scorer 77 på sikkerhetskultur. Sikkerhetskultur gir et inntrykk av hvor høyt sikkerhet prioriteres i foretaket. En kultur som er opptatt av sikkerhet, gir færre uønskede hendelser.

På teamarbeid er sykehusets score 79. Denne scoren gir et inntrykk av hvor godt de ansatte jobber sammen som et team for å gi best mulig behandling. Der ansatte jobber godt sammen som team, leverer sykehuset tryggere pasientbehandling.

Score på ledelse gir et inntrykk av medarbeidernes oppfattelse av hvor høyt ledelsen på alle nivå prioriterer sikkerhet. På ledelse scorer Sykehuset Telemark 69. 

Oppfølging

Resultatene skal brukes til å styrke pasientsikkerheten ved sykehuset. Undersøkelsen er fulgt opp ved konkrete tiltak på alle nivå i sykehusorganisasjonen.

Det er utarbeidet handlingsplaner med tiltak på de ulike enhetene og klinikkene med utgangspunkt i funnene fra undersøkelsen. Tiltaksplaner skal være utarbeidet innen juni 2014.

Det skal gjennomføres nye undersøkelser i 2016 og 2018 for å se om det er endringer i pasientsikkerhetskulturen ved de enkelte foretakene.

Les mer om pasientsikkerhetskulturundersøkelsene på pasientsikkerhetsprogrammet,no

Ønsker du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Leder for programmet ved Sykehuset Telemark: Heidi Kristin Knarrum. E-post: heidi.kristin.knarrum@sthf.no  
Telefon: 35003500

Fant du det du lette etter?