Fikk allergisk reaksjon

En pasient fikk en alvorlig allergisk reaksjon som sannsynligvis skyldtes inntak av et medikament. Pasienten ble hentet av ambulanse og fraktet til sykehusets akuttmottak. 

Ambulansepersonellet konfererte med lege på vei til sykehuset om hvordan pasienten burde behandles. I akuttmottaket ble pasient og ambulansepersonell møtt av en annen lege som endret noe på behandlingsopplegget.

Ambulansepersonellet meldte denne episoden som en uønsket hendelse med spørsmål om noen av de involverte leger hadde vurdert situasjonen feil eller om ambulansepersonellet burde hatt videre fullmakter til å gi medikamenter uten legeordinasjon.

Hendelsen er gjennomgått med aktuelle behandlere, og det er vurdert at begge behandlingsmåtene var forsvarlige med bakgrunn i den informasjonen som forelå på det aktuelle tidspunktet. 

Grunnen til at rådene var noe ulike var at alvorlighetsgraden på den allergiske reaksjonen ble oppfattet noe ulikt, men begge behandlere åpnet for å gi den mest omfattende behandlingen dersom pasienten ble dårligere. 

Fullmakter og indikasjon for å gi medikamenter uten individuell legeordinasjon følger regionale og nasjonale retningslinjer ved Sykehuset Telemark, også i denne saken.
 
Pasienten ble skrevet ut av sykehuset etter kort tid uten mén eller skade. Hendelsen har ført til en nyttig gjennomgang av aktuelle retningslinjer rundt behandling av allergiske reaksjoner.