Opplysninger etter fødsel ble sendt til feil helsestasjon

Sykehuset sendte journalopplysningene til helsestasjonen hvor mor hadde gått til svangerskapskontroll, men barnet skulle ha oppfølging ved helsestasjonen i bostedskommunen.

Hendelsen er tatt opp i personalgruppen, og det er innskjerpet at det alltid må kontrolleres om svangerskapskontrollene er gjennomført i bostedskommune eller i annen kommune. Dette skal sikre at epikrisen sendes til riktig helsestasjon.