Pasient falt, men skadet seg ikke

En pasient gikk på badet på egenhånd. Han har fortalt at han seig rolig ned og ble funnet liggende under vasken. Han hadde ingen smerter eller ubehag i ettertid. Han ble også tilsett av lege.

Pasienten var litt uklar og ville mestre å gå selv uten å ringe på for hjelp. Pleier hadde på forhånd jevnlig kontrollert pasienten med tanke på gangfunksjon og informert at han ikke måtte gå alene. Det var ikke gjennomført fallscreening på denne pasienten. Fallscreening er en del av pasientsikkerhetsprogrammet og innebærer at pasienter over 65 år skal vurderes om det er nødvendig å iverksette ekstra tiltak, som for eksempel bruk av sengehester, feste ringesnor til skjorte og liknende.

Ett av tiltakene for å forebygge fall er å minne ansatte på seksjonen om viktigheten av fallscreening, samt at dette avmerkes på «tavlemøter» som utført. Tavlemøter er møter hvor et tverrfaglig team systematisk gjør risikovurderinger av pasienter på avdelingen.