Pasient falt på rommet

En pasient ble fallscreenet ved innkomst. Det vil si at det ble kartlagt hvorvidt pasienten hadde økt risiko for å falle. Konklusjonen ble at denne risikoen var økt på grunn av ustøhet. Det ble iverksatt tiltak som hjelpemidler ved gange, mulighet for å kunne påkalle assistanse og hyppige tilsyn.

Pasient sto opp på natten, gikk alene uten hjelpemidler og falt. Dette medførte en kuttskade, smerter og ubehag.
Lege ble tilkalt. Kuttskaden ble behandlet, og det ble påvist et brudd som ikke krevde behandling.

Pasienten hadde blitt fallscreenet, og det var satt inn tiltak som pasienten ikke benyttet. Personalet tilstrebet å være tett på.

Tiltakene ble vurdert på nytt etter hendelsen, og det ble gjort en ny gjennomgang av legemidler med tanke på å forebygge fallfare. Det ble ikke funnet grunnlag for iverksettelse av andre tiltak.

Under utredningen av pasienten ble det avdekket en hjerterytmeforstyrrelse som bidro til å forklare pasientens ustøhet. Tilstanden ble behandlet.