Unødvendig venting etter utenlandsopphold

Pasienten ble behandlet for et brudd i foten på sykehus i utlandet. Der fikk pasienten beskjed om å kontakte sykehus i Norge ved hjemkomst.

Da pasienten kom hjem, ble ekspedisjonen i akuttmottaket kontaktet. Der ble pasienten bedt om å kontakte egen lege, fordi det var mistanke om MRSA smitte.

Det ble ikke konferert med ortoped om dette var medisinsk forsvarlig, men det skulle vært gjort.

Fastlegen tok kontakt med ortopedisk avdeling og pasienten ble innkalt neste dag. Bruddet pasienten hadde pådratt seg var så ustabilt at det måtte opereres samme dag.

Konsekvens for pasienten var unødvendig venting og utsettelse av nødvendig behandling av bruddet.

Pasienter som henvender seg med akutte skader fra utlandet skal ikke avvises uten legevurdering. Mulig MRSA-smitte skal ikke være til hinder for riktig medisinsk behandling. I mange tilfeller vil pasienten etter vurdering av legen kunne sendes hjem i påvente av MRSA-svar, men dette må avklares med lege.

Hendelsen er tatt opp med ansatte, og det er informert om hvordan denne type henvendelse skal håndteres.