Usammenhengende behandlingsløp

En pasient ble utskrevet fra døgnavdeling mot poliklinisk behandlingspersonells anbefaling. Utskrivelsen medførte til re-innleggelse dagen etter, fordi pasienten ikke var frisk nok til å klare seg i sitt bomiljø med aktuelt støtteapparat i kommune og poliklinikk.

Døgnavdelingen vurderte pasientens helsetilstand som god nok til å bli ivaretatt av poliklinisk behandlingspersonell i samarbeid med etablerte kommunale tjenester i pasientens bomiljø.

Etablerte rutiner for samarbeid rundt utskrivelse av pasienter har ikke blitt fulgt. Der hvor pasient har flere hjelpetjenester etablert skal pasientens koordinator bli kontaktet før utskrivelse for drøfting av videre behandlingsopplegg. Etter gjennomgang av hendelsen med involverte parter, har de ansvarlige seksjonene gjennomgått gjeldende rutiner på nytt, for å forbedre og sikre utskrivelsesprosessen.