Laboratorietjenester

Vi tilbyr tjenester innenfor immunologi, transfusjonsmedisin og serologi, blodbank og medisinsk genetikk.

Se også informasjon om situasjonen med koronavirus

Laboratoriehåndboka

Dette er en veileder for rekvirenter av laboratorietjenester ved Sykehuset Telemark.

Analyseoversikt
(Siden er midlertidig ute av drift. Kontakt oss på tlf. ved evt. spørsmål)

Analyseroversikten gir informasjon om alle analysene som utføres ved våre laboratorier.
Analysene merket med "A" er akkreditert.

Analyseoversikt

Prøvetaking og forsendelse

For korrekt prøvetaking, se laboratoriehåndboka.

Prøveforsendelse

For å sikre best mulig kvalitet på prøven og derav et pålitelig prøveresultat, er det viktig at tiden fra prøvetaking til analysering er kortest mulig. Prøvene bør derfor sendes laboratoriet så raskt som mulig.

Forsendelse av biologisk materiale bør skje i samsvar med regelverket. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) har utarbeidet en veileder om forsendelse av smittefarlig biologisk materiale, Praktisk veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale. Det er avsenders ansvar å pakke og transportere prøver etter gjeldende regler.

Forsendelse med hentetjenesten (etter avtale)

Prøvene settes i transportboks med prøvestativ. Hentetjenesten henter prøvene etter avtalt plan og sørger for at prøvene raskest mulig ankommer aktuelt laboratorium.

Forsendelse med post

Konvolutter og transporthylser bestilles på samme måte som prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner.
Prøveglass/prøverør skal plasseres i transporthylse før forsendelse i post for å beskytte prøven mot støt/slag under transporten.

Prøvene legges i ferdig frankerte konvolutter merket ”UN3373, BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B”. Husk å krysse av hvilket av sykehusets laboratorier som skal ha forsendelsen.

Prøver til laboratoriet kan sendes med post, enten som «Vanlig post» eller som «Ekspress over natt» (Bedriftspakke, ekspress over natt).

Vanlig post

Prøvene ankommer STHF innen 2 døgn. Det brukes ferdig frankerte konvolutter som bestilles fra sentrallageret STHF. Analyser som er holdbare i minst to døgn kan benytte denne forsendelsen.

Ekspress over natt

Prøvene ankommer STHF innen kl.09.00 dagen etter, forutsatt at prøvene er levert på postkontoret innen gjeldende frist. Det brukes konvolutter med ferdig fraktetikett som bestilles fra laboratoriet ved STHF. I de tilfeller analysene har kortere holdbarhet enn to døgn, må ekspress over natt benyttes.

Torsdager må alle prøver sendes ekspress over natt, da det ikke er postombæring på lørdager.
Det er ikke anbefalt å ta prøver på fredager, da postforsendelsen ankommer laboratoriet på tirsdag.

Levering direkte på Sykehuset i Telemark, Skien og Notodden

Det er viktig at prøver hvor det haster med prøvesvar blir levert direkte på laboratoriet med beskjed om dette.

Hentetjenesten

Sykehuset i Telemark har egen hentetjeneste (budtjeneste) som daglig henter prøver fra legekontor og noen sykehjem i store deler av Telemark.

Hentetjenesten tilbyr følgende:

 • Innhenting av prøver
 • Levering av forbruksmateriell for prøvetaking og forsendelse av prøver

Kontakt laboratoriets kundeveileder hvis du har spørsmål:
Inger Steen Hegna, kundeveileder
E-post: insheg@sthf.no
Telefon: 35 00 41 13 / 35 00 32 93
Mobil: 909 19 483

Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

​Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) er et elektronisk verktøy som brukes av fastlegene for rekvirering av prøver til medisinsk biokjemi, blodbank og mikrobiologi. Det er integrasjon mot både legekontorenes journalsystemer og helseforetakets fagsystemer.  

Brukerne av våre laboratorietjenester kan uten kostnad bestille utstyr til prøvetaking og transport av prøver. Dette omfatter både prøvetakingsutstyr, rekvisisjoner, transporthylser og konvolutter (frankerte eller ufrankerte). 

Bestillingene ekspederes fortløpende, og varene sendes raskt ut med post eller hentetjeneste. Det er ikke nødvendig med stort eget lager av varer, da man risikerer at varene går ut på dato.

Akkreditering

Avdeling for laboratoriemedisin ble akkreditert i 2011 av Norsk akkreditering og tilfredsstiller definerte krav til kvalitet og kompetanse etter NS-EN-ISO 15189. Standarden er tilpasset medisinske laboratorier og omfatter hele prøveprosessen fra rekvirering, prøvetaking, prøvehåndtering, analysering og til svarrapportering.

Medisinsk genetikk

Om prøvemateriale til medisinsk genetikk

Til kromosomanalyse:

 • Lithium-heparin blod, 4 mL. Ved vanskelig prøvetaking eller på nyfødte helst 1 ml, men volum ned mot 0,5 mL kan aksepteres.
 • Abortmateriale (chorion villi, fosterhinne, navlestrengsblod, achillesvev m.m.).
 • Vevsbiopsier
 • Benmarg
 • Pleuravæske / Acitesvæske

Til DNA-analyse:

 • EDTA-blod, 4 ml. Ved vanskelig prøvetaking eller på nyfødte kan volum ned mot 0,5 ml aksepteres.

Lovverk

Genetiske undersøkelser er lovregulert.
I Bioteknologiloven skilles det mellom diagnostiske og presymptomatiske/ prediktive/ bærerdiagnostiske undersøkelser.

 • Med genetiske undersøkelser for å påvise sykdom menes diagnostikk av pasienter med påvist eller mistenkt sykdom.
 • Med genetisk presymptomatiske undersøkelser menes undersøkelser for å påvise om en person har arvelige sykdomsanlegg som først vil gi sykdom senere i livet.
 • Med genetiske prediktive undersøkelser menes undersøkelser for å granske friske menneskers arveanlegg med tanke på å vurdere arvelig disposisjon for sykdom som eventuelt kan inntreffe senere i livet.
 • Med genetiske undersøkelser for å stille bærerdiagnostikk menes genetiske undersøkelser for å påvise eller utelukke bæreranlegg for arvelige sykdommer som først viser seg i senere generasjoner» (Ot. Prp 64 2002-2003).

Presymptomatiske, prediktive og bærerdiagnostiske undersøkelser er underlagt krav i Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven), som bl.a. omfatter genetisk veiledning før, under og etter eventuell diagnostikk av friske individer, samt at slike undersøkelser kun skal skje i samarbeid med en godkjent medisinsk genetisk avdeling.
Disse strenge kravene gjelder ikke ved diagnostiske undersøkelser men det bør alltid tas hensyn til hvilke konsekvenser en gitt undersøkelse kan få for resten av familien. 

Vi oppfordrer til å fylle ut rekvisisjonen elektronisk

Noklus

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) er en ideell landsomfattende organisasjon som tilbyr tjenester innen kvalitetsforbedring til all medisinsk laboratorievirksomhet i Norge.

Legekontor, sykehjem og andre helseinstitusjoner får blant annet hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll,
valg av utstyr og annen laboratorierådgivning.

Veiledningen skjer ved besøk hos deltakerne, kurs og per telefon. Det lokale arbeidet ivaretas av laboratoriekonsulenter som er bioingeniører med spesialkompetanse og legespesialist.

Du kan lese mer om Noklus på deres hjemmesider: http://www.noklus.no

Spesialist er avdelingsoverlege Yngvar Tveten; yngtve@sthf.no, tlf. 910 01 360.

Laboratoriekonsulenter:
Anne Lise Ramsvig; rmsv@sthf.no, tlf. 917 27 746
Grethe Inger Traaholt; trgi@sthf.no, tlf. 928 85 075
Eva Hanne Vinje; evavin@sthf.no, tlf. 990 49 646

Nytt om laboratorietjenester

Fant du det du lette etter?