Laboratorietjenester

Vi tilbyr tjenester innenfor immunologi, transfusjonsmedisin og serologi, blodbank og medisinsk genetikk.

Analyseoversikt (gamle nettsider)

Medisinsk genetikk

Om prøvemateriale til medisinsk genetikk

Til kromosomanalyse:

  • Lithium-heparin blod, 4 mL. Ved vanskelig prøvetaking eller på nyfødte helst 1 ml, men volum ned mot 0,5 mL kan aksepteres.
  • Abortmateriale (chorion villi, fosterhinne, navlestrengsblod, achillesvev m.m.).
  • Vevsbiopsier
  • Benmarg
  • Pleuravæske / Acitesvæske

Til DNA-analyse:

  • EDTA-blod, 4 ml. Ved vanskelig prøvetaking eller på nyfødte kan volum ned mot 0,5 ml aksepteres.

Lovverk

Genetiske undersøkelser er lovregulert.
I Bioteknologiloven skilles det mellom diagnostiske og presymptomatiske/ prediktive/ bærerdiagnostiske undersøkelser.

  • Med genetiske undersøkelser for å påvise sykdom menes diagnostikk av pasienter med påvist eller mistenkt sykdom.
  • Med genetisk presymptomatiske undersøkelser menes undersøkelser for å påvise om en person har arvelige sykdomsanlegg som først vil gi sykdom senere i livet.
  • Med genetiske prediktive undersøkelser menes undersøkelser for å granske friske menneskers arveanlegg med tanke på å vurdere arvelig disposisjon for sykdom som eventuelt kan inntreffe senere i livet.
  • Med genetiske undersøkelser for å stille bærerdiagnostikk menes genetiske undersøkelser for å påvise eller utelukke bæreranlegg for arvelige sykdommer som først viser seg i senere generasjoner» (Ot. Prp 64 2002-2003).

Presymptomatiske, prediktive og bærerdiagnostiske undersøkelser er underlagt krav i Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven), som bl.a. omfatter genetisk veiledning før, under og etter eventuell diagnostikk av friske individer, samt at slike undersøkelser kun skal skje i samarbeid med en godkjent medisinsk genetisk avdeling.
Disse strenge kravene gjelder ikke ved diagnostiske undersøkelser men det bør alltid tas hensyn til hvilke konsekvenser en gitt undersøkelse kan få for resten av familien.

 
 

     - Vi oppfordrer til å fylle ut rekvisisjonen elektronisk

Akkreditering

Akkrediterte analyser er merket med "A" i vår analyseoversikt.

Nytt om laboratorietjenester