HELSENORGE

Fosfatidyletanol (PEth) - Ny analyse ved laboratoriemedisin i Skien

Fra 11.10. vil vi kunne tilby analyse av Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 i blod. Analysen vil bli utført ukentlig.Vi vil fra 11.10. tilby analyse av Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 i blod. Analysen vil bli utført ukentlig.

PEth dannes i erytrocyttmembranen kun ved inntak av etanol, og er derfor en svært spesifikk markør for alkoholkonsum. Halveringstiden for PEth er 3-5 døgn etter avsluttet drikking, noe lenger hos personer med moderat høyt alkoholbruk. PEth gir derfor et godt bilde av alkoholkonsumet de siste 2-3 uker.

Indikasjoner:

  • Medisinsk indikasjon: Som en del av utredningen av mulig overforbruk av alkohol, eller som ledd i utredning av sykdommer og tilstander som kan være sekundære til overforbruk av alkohol (f.eks. leversykdom, pankreatitt, perifer nevropati, psykiske lidelser, krampeanfall, terapiresistent hypertensjon).
  • Kontrollformål: Dokumentasjon og kontroll av totalavhold fra alkohol, eller dokumentasjon og kontroll av at prøvegiveren holder seg innenfor et moderat forbruk av alkohol.

Prøvemateriale:
EDTA-blod

OBS! Det må ikke brukes etanol ved vask før prøvetaking, eller man må påse at innstikkstedet er helt tørt etter eventuell desinfeksjon med etanol før venepunksjon.

Hvis prøvegiveren har etanol i blodet, kan PEth dannes i prøveglasset etter prøvetaking og verdien bli falskt forhøyet. Derfor bør man vente med prøvetaking dersom man mistenker at prøvegiver er påvirket av etanol. For å utelukke denne feilkilden kan man eventuelt rekvirere etanol i prøven.

Holdbarhet:
1 uke i romtemperatur eller kjøleskap
Prøven sendes med ordinær post.

Tolkning:
Det er etablert grenser i forhold til alkoholforbruk:

  • Avhold eller svært lavt konsum: < 0,03 umol/L
  • Moderat konsum: 0,03 umol/L- 0,30 umol/L
  • Høyt konsum av etanol: ≥ 0,30 umol/L

De angitte grenseverdiene er ikke skarpe. PEth-analyse bør ses i sammenheng med annen informasjon om prøvegiverens alkoholvaner og bør ikke alene danne grunnlag for negative sanksjoner.
PEth kan ikke brukes til å skille mellom ulike inntaksmønster (for eksempel jevnt moderat inntak versus sjeldnere, store inntak). Det er heller ikke mulig å gi et eksakt anslag på alkoholforbruk ut fra en PEth-verdi.
Dersom man er pålagt å dokumentere avhold, anbefales måling av Etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS) i urin to ganger i uken i tillegg. Avdeling for rettsmedisinske fag på OUS tilbyr disse analysene.

Anbefalt prøvetakingsfrekvens for langtidsoppfølging av alkoholforbruk vil vanligvis være hver 2. - 4. uker.

Referanser:
1.Førerkort – veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016). Midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som kan påvirke kjøreevnen (§§35-37 helsekrav til førerkort)

2. St. Olavs hospital: Bruk av laboratorieprøver for påvisning av inntak av alkohol, medikamenter og rusmidler i forbindelse med førerkortsaker (april, 2016)