HELSENORGE

Gravidscreening

Helsedirektoratet har nylig kommet med en oppdatert nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.
Endringen gjelder fra 01.10.18.

​Helsedirektoratet har nylig kommet med en oppdatert nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen). En av endringene fra tidligere versjon er anbefaling om screening for hepatitt B (i tillegg til HIV og syfilis). Avdeling for laboratoriemedisin (ALM) vil derfor automatisk legge til hepatitt B (HBs-antigen, HBs-antistoff, og HBc-totalantistoff) på serologiske screeningprøver hos gravide selv om dette ikke er bestilt av rekvirent, med mindre det fremgår tydelig av rekvisisjonen at slik testing ikke ønskes. Våre tidligere profiler for gravidscreening (GravidE- og GravidU-profil) vil fjernes fra rekvisisjonen ved neste oppdatering.
Når det gjelder rubella har Folkehelseinstituttet tidligere i år anbefalt at land som har eliminert rubella, som Norge, skal gå bort fra rutinemessig antistoffmåling hos gravide. Antistoffer måles bare når det er usikkert om kvinnen har fått to doser rubellaholdig vaksine. Det er grunn til å tro at immuniteten hos kvinner oppvokst i andre land kan være noe lavere enn hos dem som er vokst opp i Norge. Testing og oppfølging av dem er derfor viktig.
Dette betyr at rekvirentene må bestille rubellavirus antistoff i de få tilfellene det er usikkert om adekvat vaksinasjon er gjennomført (https://www.fhi.no/publ/2016/immunitet-mot-rode-hunder/).