HELSENORGE
illustrasjonsbilde

Samhandling

å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,
samt å realisere pasientens helsetjeneste.


Samhandlingskoordinatorer i Telemark

Sykehuset Telemark

Samhandlingskoordinator Ole Martin Stamland
e-post: ole.martin.stamland@sthf.no

Grenlandskommunene

​For tiden ingen samhandlingskoordinator.

Kommuner i Vest-Telemark og Sykehuset Telemark

Samhandlingskoordinator Kari Gro Espeland
e-post: kari.gro.espeland@seljord.kommmune.no

​Digital samhandling, Teknologi og e-helse (TeH)

epost: meldingsansvarlig@sthf.no

Kommuner i Midt og Øst-Telemark

Samhandlingskoordinator Ragnhild Tveiten Natadal
e-post: ragnhild.natadal@notodden.kommune.no

 

Avtaler

Avtaler mellom sykehuset og kommunene i Telemark

Det er inngått samarbeidsavtaler med kommunene i Telemark.

Delavtale 4.3.8 Samarbeid om pasienter med behov for koordinerte tjenester (pdf)

Helsefellesskapet


Om Helsefellesskapet i Telemark og protokoller fra møtene

Meld saker til Hel​lesfellesskapet i Telemark

​​Samarbeidsordninger

Ambulante tjenester

Ambulante tjenester er tilbud som gis utenfor sykehusets lokaler, utført av ansatte ved sykehuset eller gjennom et etablert samarbeid med kommunene.

Gjennom ambulante tjenester kan pasienter få enklere tilgang til helsetjenester som ikke krever sykehusinnleggelse og i en del tilfeller også oppnå bedre behandlingsresultater. For eldre kan disse tjenestene øke sjansen for å bli boende hjemme, medføre mindre innleggelser i sykehjem og sykehus samt å gi økt fysisk funksjon. For sykehuset betyr slike tjenester redusert behov for sykehussenger.

Ambulante tjenester ved Sykehuset Telemark per november 2018

Type ambulant virksomhet


Målgruppe for tjenesten

Yrkesgrupper

Aktuelle kommuner

Samarbeid med kommunen

Ambulant

audiograf

Personer med

høreapparat

Audiograf

Drangedal, 
Bø, Seljord,
Kviteseid, 
Fyresdal,
Dalen
og Vinje

Planlegges sammen med kommune.
Hørselshjelp er tilstede.

Team for spiseforstyrrelser

Barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser, opp til 18 år

Psykolog og barnepleiere med relevant spesialutdanning

Alle kommunene i Telemark

I noen tilfeller er helsesøster med.
Fastlege ønskes tidlig inn for å følge opp somatisk helse
Det anbefales at det er færrest mulig behandlere nær pasienten.

Team for utviklingsforstyrrelser

Personer med vansker innenfor autismespekteret opptil 18 år

Pedagoger, vernepleiere, psykologer

Tilbud til alle kommuner i Telemark

Samarbeidet blir initiert i avslutningsfase av behandlingen, kommunen skal følge opp videre

Ambulant team, psykisk helse

Personer med psykoselidelser, bipolarelidelser og personlighetsforstyrrelser med nedsatt funksjonsevne

Psykiatere, psykologer, spesialsykepleiere, og klinisk sosionom

Tilbud til Skien, Nome og Siljan

Kommunen er inne parallelt, og er viktig samarbeidspartner

Rus og psykiatri team ( ROP )

Pasienter med psykoselidelser, med og uten rusproblematikk,
nedsatt kognitiv funksjon, psykiske vansker og ofte rusproblematikk

Psykiater, psykolog, spesialsykepleier, vernepleier, klinisk sosionom, lege

Porsgrunn, Bamble, Kragerø kommune

Utstrakt samarbeid med kommunene i behandling og oppfølging av pasienter

Akutt ambulant team (Planlegger å bli mer ambulante)

Alle som har behov for Ø-hjelp innenfor psykiatri på spesialisthelsetjeneste nivå

Psykiater, psykolog, spesialsykepleiere, lege (LIS)

Alle kommuner i nedre Telemark

Samarbeider mye med fastleger – ønsker å utvikle samarbeid med 1.linjen mer

Ambulant slagteam

Alle som har hatt slag og kan nyttiggjøre seg denne tjenesten

Ergoterapeut, sykepleier, fysioterapeut

Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Siljan, Nome, Drangedal, Notodden

Der hvor det er behov for oppfølging av hjemmebaserte tjenester er kommunen inne.

Samarbeider også med andre kommunale instanser der det er aktuelt, slik som voksenoplæring etc.

Ambulant rehabiliteringsteam

Personer som bor i boliger og har problemer med å komme til sykehuset

Tverrfaglig sammensatt

Alle kommuner i Telemark

Samarbeider med personal i boliger og med pårørende rundt pasienten

Ambulant palliativt team

Pasienter med alvorlig og langtkommen kreftsykdom
Behandling i eget hjem eller sykehjem

Lege med spesialområde innen palliasjon, og kreftsykepleier

Alle kommuner i Telemark

Samarbeid med fastleger, sykehjemsleger,
hjemmebaserte tjenester og
pårørende

Ambulant sårteam

Personer som har utviklet kompliserte kroniske sår
Personer som står i fare for å utvikle belastende sår
Personer som har nedsatt mobilitet

Sårsykepleiere fra begge forvaltningsnivå, samt lege med plastikkirurgisk kompetanse

Kommuner i Grenland

Begge forvaltningsnivå skal være tilstede om behandlingen foregår på sykehuset eller ute i kommunen

Ambulante team – habilitering barn/unge og voksne

Pasienter med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser
Utredning
Behandling
Veiledning til pårørende og kommunalt personell (skole, barnehage, avlastnings- og omsorgsboliger)

Lege, psykiater, psykologer, vernepleiere, sosionomer, fysio- og ergoterapeuter, spesialpedagoger, sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog
Tverrfaglige team rundt hver pasient - med faggrupper etter behov.

Alle kommuner i Telemark (fylkesdekkende tjenester)

Utstrakt samarbeid med kommunalt personell i forbindelse med utredning, behandling og veiledning.Avtalespesialister

Helse Sør-Øst har en samlet oversikt over alle avtalespesialister.

Se oversikt på Helse Sør-Øst sine nettsider


Digital samhandling - kommuner

Digital meldingsutveksling

Digital samhandling omfatter blant annet elektronisk sending og mottak av ulike dokumenter og meldinger. Samlebegrepet "elektronisk meldingsutveksling" omfatter elektronisk forsendelse av epikriser, henvisninger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger), svarmeldinger fra laboratoriet og røntgen, og lignende.

Informasjon om interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) av laboratorieprøver og bildediagnostikk

For å kunne starte med elektronisk meldingsutveksling med sykehuset, må du på forhånd kontakte sykehuset for å bli registrert som kommunikasjonspart i sykehusets fagsystemer.

Overordnet ansvar for koordinering av arbeid omkring digital samhandling er lagt til seksjon for Teknologi og e-helse (TeH).

Kompetansenettverk digital samhandling - se delavtale 4.3.7 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt (pdf)

I forbindelse med opprettelse av elektronisk meldingsutveksling eller oppfølging av meldingsutvekslingen er det flere kontaktpunkter i Sykehuset Telemark og i kommunene.

Kontakter ved Sykehuset Telemark

Kontaktpunkter med kommunene


Dialogmeldinger

Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp. Hensikten er å erstatte mange telefoner og feil bruk av henvisninger. Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter f.eks. ved spørsmål rundt mottatt epikrise eller henvisning.

Om bruk av dialogmeldinger


Kontaktsykepleiere for kreftpasienter i Telemark

Nettverk for kontaktsykepleiere for kreftpasienter i Telemark

Koordinerende enhet - rehabilitering-/habiliteringstilbud

Koordinerende enhet ved Sykehuset Telemark har oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes i sykehusområdet.

Alle kommunene i Telemark har egen koordinerende enhet.

Informasjon om Koordinerende enhet ved Sykehuset Telemark

Regional koordinerende enhet har oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes i regionen.

Dette gjelder både på sykehus og i private rehabiliteringsinstitusjoner.

Informasjon om regional koordinerende enhet på www.sunnaas.no


Kreftkoordinator og forløpskoordinatorer

Oversikt og kontaktinformasjon for:

Kreftkoordinator og forløpskoordinatorer


Melde feil og avvik

Ikke elektronisk meldingsutveksling - avviksskjema

Melding om avvik (ikke elektronisk meldingsutveksling) meldes inntil videre på egets skjema. Skjemaet sendes som papirpost.

Avviksskjema (word)

Elektronisk meldingsutveksling - varsling om feil og avvik

Det er laget varslingsrutiner for feil og avvik ved PLO-meldinger med kommuner, samt ved

varsel om stans i elektronisk meldingsutveksling (epikriser, laboratoriesvar med videre).

Informasjon om varslingsrutinene


Samarbeid mellom fastleger og sykehus

En arbeidsgruppe av leger i Telemark (fastleger/praksiskonsulenter og representanter for legene ved STHF) har, med utgangspunkt i anbefalinger fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA), utarbeidet anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og leger på helseforetaksnivå i Telemark.

Se anbefalingene

Se også:

Om PKO-ordningen ved Sykehuset Telemark

Fastlegesiden


Styringsdata

Helse Sør-øst har i samarbeid med kommuner i Vestre Viken utviklet en løsning for styringsdata. Løsningen "Styringsdata samhandling" gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. Alle som ønsker det kan se rapportene som gir mulighet til å se utvikling fra 2014, eller sammenligne status i egen kommune med andre.

Helse Sør-Øst eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene.

Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå.

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Rapportene blir løpende oppdatert, i form av innhold og presentasjon. Vi arbeider også med å tilby en best mulig tilrettelegging av dataene for ulike brukergrupper (analyseperspektiv, overordnet ledelsesinfo, mm). Det er derfor fint med tilbakemeldinger.

På sikt er det planer om å supplere løsningen med kommunedata som hentes fra KOSTRA og kommunehelseprofiler.

Hvordan komme igang?

Du kan åpne den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:

Rapport - Min kommune somatikk

Rapport - Sammenlikning somatikk

Rapport - Min kommune reinnleggelser

Rapport - Sammenlikning reinnleggelser

Rapport - Min kommune psykisk helse og rus

​Kontakt

Har du spørsmål til innhold eller funksjonalitet i rapportene, ta primært kontakt med samhandlingskoordinatorene i Telemark, se kontaktinformasjon på toppen av denne siden.

Analysesjef Karl Ingar Lekman kan også svare på spørsmål om rapportene:

epost: karl.ingar.lekman@sthf.no


 

Samarbeidsprosjekter

​Pågående

​Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - statusrapport - desember 2022 (pdf)

​​Pakkeforløp hjem for ​​pasienter​​ m​​​​​ed kreft - statusrapport - november 2022 (pdf)​Riktigere bruk ​av psykofarmaka og opioider i Telemark Likemannsarbeidet i Grenland 2017-2020 (pdf)

​​​

Avsluttet

Desentralisert hjartesviktpoliklinikk, sluttrapport 2021

​Desentralisert kreftehandling - lindrande behandling og omsorg, sluttrapport 2021​

Akuttkjedeprosjektet - sluttrapport 2020

Plan for somatisk, spesialisert rehabilitering i Telemark 2015-2020 (pdf)

Geriatriplan for Telemark, 2016-2020 (pdf)


​​​​​​​

Fant du det du lette etter?