Samhandling

Samhandling mellom Sykehuset Telemark og kommunene skal bidra til å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Samhandlingskoordinatorer i Telemark

Samhandlingskoordinator Hege Holmern, Sykehuset Telemark
epost: hege.holmern@sthf.no  

Samhandlingskoordinator Kari Gro Espeland, koordinator for kommuner i Vest-Telemark  og Sykehuset Telemark
e-post: samhandling@seljord.kommmune.no

Samhandlingskoordinator Johannes Haukaas, koordinator i Midt-/Øst-Telemark og Sykehuset Telemark 
epost: johannes.haukaas@notodden.kommune.no  

Digital samhandling, Teknologi og eHelse (TeH)
epost: meldingsansvarlig@sthf.no  

Om samhandling

Arbeidet med samhandlingsreformen er basert på 3 overordnede mål:

 1. Etablere strukturer/organisasjonsformer/arbeidsmåter som gjør tjenestene mer helhetlige og koordinerte for brukerne.
 2. Redusere sykelighet og øke egenmestring i befolkningen gjennom mer proaktivt og forebyggende arbeid.
 3. Redusere bruken av sykehustjenester ved at en større del av tjenestene blir levert mer kostnadseffektivt i kommunene.

Premisser for samhandlingen

 1. Samhandlingen skal ta utgangspunkt i hva som er best sett fra pasientens side
 2. Samhandlingen må ikke ta utgangspunkt i hvem som i dag utfører oppgaven, men hva som er mest rasjonelt, faglig riktig og best for pasienten
 3. Samhandlingen må ikke ta utgangspunkt i hvordan finansieringsordningene er bygget opp og fungerer, men i en forståelse av hva som er "beste praksis"

Fastlege og kommunehelsetjeneste

Samhandling mellom helseforetak, fastlege og kommunehelsetjeneste

For å komme utfordringene i møte er det etablert et forpliktende samarbeid mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark.

I tillegg har Sykehuset Telemark etablert en praksiskonsulentordning (PKO).

Samhandlingen mellom Sykehuset Telemark og de 17 kommunene i Telemark er organisert innenfor tre regioner. (Vest-Telemark, Midt-/Øst-Telemark og Grenland).   

Samhandlingskoordinatorene i Midt-/Øst-Telemark og Vest-Telemark er finansiert gjennom et spleiselag mellom kommunene i regionen og Sykehuset Telemark. Sykehuset Telemark har sin egen samhandlingskoordinator som koordinerer arbeidet i Grenland.

Brukermedvirkning er viktig i dette arbeidet. Det er vedtatt prinsipper og retningslinjer for å sikre brukerinvolvering og -medvirkning.

Samhandling - avtaler med kommunene

Det er inngått samarbeidsavtaler med kommunene i Telemark.

Samarbeide mellom fastleger og sykehus

Dokumentet "Anbefaling om samarbeid mellom fastleger og sykehus" beskriver rutiner og sjekklister for ulike kontaktpunkter og utveksling av informasjon melleom fastleger og sykehus.

PKO - praksiskonsulentordning

Koordinerende enhet - rehabilitering

Koordinerende enhet ved Sykehuset Telemark har oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes i sykehusområdet. Alle kommunene i Telemark har egen koordinerende enhet.


Regional koordinerende enhet har oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes i regionen. Dette gjelder både på sykehus og i private rehabiliteringsinstitusjoner.  

Styringsdata samhandling

Helse Sør-øst har i samarbeid med kommuner i Vestre Viken utviklet en løsning for styringsdata. Løsningen "Styringsdata samhanding" gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. Alle som ønsker det kan se rapportene som gir mulighet til å se utvikling fra 2014, eller sammenligne status i egen kommune med andre.

Helse Sør-Øst eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene.
Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå.

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Rapportene blir løpende oppdatert, i form av innhold og presentasjon. Vi arbeider også med å tilby en best mulig tilrettelegging av dataene for ulike brukergrupper (analyseperspektiv, overordnet ledelsesinfo, mm). Det er derfor fint med tilbakemeldinger.

På sikt er det planer om å supplere løsningen med kommunedata som hentes fra KOSTRA og kommunehelseprofiler.

Hvordan komme igang?

Du kan åpne den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:

Rapport - Min kommune somatikkRapport - Sammenlikning somatikkRapport - Min kommune reinnleggelser Rapport - Sammenlikning reinnleggelserRapport - Min kommune psykisk helse og rusRapport - Sammenlikning psykisk helse og rus

Kontakt

Har du spørsmål til innhold eller funksjonalitet i rapportene, ta primært kontakt med:

Kontaktinformasjon for samhandlingskoordinatorer i Telemark

Analysesjef Karl Ingar Lekman kan også svare på spørsmål om rapportene:
epost: karl.ingar.lekman@sthf.no

Dialogmeldinger

Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp. Hensikten er å erstatte mange telefoner og feil bruk av henvisninger. Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter f.eks. ved spørsmål rundt mottatt epikrise eller henvisning.


Digital samhandling


Digital samhandling omfatter blant annet elektronisk sending og mottak av ulike dokumenter og meldinger. Samlebegrep "elektronisk meldingsutveksling". I dette inngår elektronisk forsendelse av epikriser, henvisninger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger), svarmeldinger fra laboratoriet og røntgen, og lignende.

For å kunne starte med elektronisk meldingsutveksling med sykehuset, må du på forhånd kontakte sykehuset for å bli registrert som kommunikasjonspart i sykehusets fagsystemer.

Overordnet ansvar for koordinering av arbeid omkring digital samhandling er lagt til seksjon for Teknologi og eHelse (TeH).

I forbindelse med opprettelse av elektronisk meldingsutveksling eller oppfølging av meldingsutvekslingen er det flere kontaktpunkter i Sykehuset Telemark.

Se også:

Melde om feil og avvik

Avviksskjema

Melding om avvik (ikke elektronisk meldingsutveksling) meldes inntil videre på egets skjema. Skjemaet sendes som papirpost.

Varsling om feil og avvik ved elektronisk meldingsutveksling

Det er laget varslingsrutiner for feil og avvik ved PLO-meldinger med kommuner samt ved
varsel om stans i elektronisk meldingsutveksling - for basismeldinger (epikriser, laboratoriesvar med videre).  

Avtalespesialister

Helse Sør-Øst har en samlet oversikt over alle avtalespesialister.

Ambulante tjenester

Ambulante tjenester/team innebærer som oftest at fagfolk reiser hjem til pasientene.

Tjenester tilbys innenfor et stort spekter av fagområder som psykiatri og rus, audiografi, nevrologi, palliasjon og kreft, sårbehandling. Tjenestetilbudet varierer fra kommune til kommune.

Oppgavefordeling i sykehusområdet

Sykehusområdet for Telemark og Vestfold omfatter Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold.
Oppgavefordelingen mellom sykehusene  er nedfelt i områdeplaner, og gjelder områdene rehabilitering, psykiatri og rusbehandling.

Helsefellesskap i Telemark

Overordnet samarbeidsutvalg for samhandling Telemark vedtok i møte 9.oktober 2020 modell for samhandling. Samhandlingen illustreres med et hjerte som omkranser alle kommunevåpnene og logo til Sykehuset Telemark.

Illustrasjon for fellesskapet 

Samhandlingsmodellen som ble vedtatt

 • Partnerskapsmøte
  • Strategisk samarbeidsutvalg for nedre Telemark
  • Strategisk samarbeidsutvalg for øvre Telemark
  • Faglig samarbeidsutvalg 
   • Akuttkjedeprosjektet, pandemioppfølging, samarbeidsutvalg for leger etc. 
   • Barn og unge
   • Personer med alvorlig psykisk sykdom og rusproblem
   • Skrøpelige eldre
   • Personer med flere kroniske sykdommer
 • Gjennomgående sekretariat
Modellen kan illustreres slik:

Skisse over modellen

 Prosessen for valg av modell

Etablering av helsefellesskap i Telemark - høringsnotatEtablering av helsefellesskap i Telemark - høringssvar - oppsummert

Etablering av helsefellesskap i Telemark - valg av modell


Samhandlingsfora, - nettverk og prosjekter

Samhandling i Vest-Telemark

Samhandling i Grenland

Organisering og arbeidsform

Samhandling i Grenland er organisert i et overordnet samarbeidsutvalg og et samarbeidsutvalg.

Overordnet samarbeidsutvalg

Det er etablert gruppe på nivå for sykehusdirektør og rådmenn.

Overordnet samarbeidsutvalg har følgende oppgaver:

 • Legge de overordnede føringene for samhandlingen, og foreta de endelige prioriteringene innen de rammer som er lagt av bystyrene/hovedutvalgene og styret for helseforetaket
 • Sørge for å bestille/etterspørre samhandlingstiltak
 • Sikre en hensiktsmessig organisering og bemanning av de konkrete tiltakene som det blir besluttet å iverksette

Samarbeidsutvalg

Det er etablert gruppe på kommunal/etatsjefsnivå samt klinikksjefsnivå.

Gruppene har følgende arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at beslutninger i styringsgruppen blir satt i verk og fulgt opp
 • Sørge for forankring og informasjon til ledere og ansatte i egen organisasjon
 • Etablere prosesser og fora som kan bidra til å få fram nye tiltak til forbedring av samhandlingen
 • Gi innspill til styringsgruppen med hensyn til nye prosjekter, tiltak og problemstillinger

Samhandling i Midt- og Øst-Telemark

Organisering og arbeidsform

Samhandling i Midt- og Øst-Telemark er organisert i et overordnet samarbeidsutvalg og et samarbeidsutvalg.

Overordnet samarbeidsutvalg

Det er etablert gruppe på nivå for sykehusdirektør og rådmenn.

Overordnet samarbeidsutvalg har følgende oppgaver:

 • Legge de overordnede føringene for samhandlingen, og foreta de endelige prioriteringene innen de rammer som er lagt av bystyrene/hovedutvalgene og styret for helseforetaket
 • Sørge for å bestille/etterspørre samhandlingstiltak
 • Sikre en hensiktsmessig organisering og bemanning av de konkrete tiltakene som det blir besluttet å iverksette

Samarbeidsutvalg

Det er etablert gruppe på kommunalsjefsnivå, avdelingsledernivå (STHF), brukerrepresentant og tillitsvalgte.

Gruppene har følgende arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at beslutninger i styringsgruppen blir satt i verk og fulgt opp
 • Sørge for forankring og informasjon til ledere og ansatte i egen organisasjon
 • Etablere prosesser og fora som kan bidra til å få fram nye tiltak til forbedring av samhandlingen
 • Gi innspill til styringsgruppen med hensyn til nye prosjekter, tiltak og problemstillinger

Samhandlingsnettverk

Samhandlingsprosjekter

Pågående prosjekter

   


Avsluttede prosjekter


Resulterte i:
Plan for somatisk, spesialisert rehabilitering i Telemark 2015-2020 (pdf)

Fant du det du lette etter?