Samhandling

I juni 2009 la regjeringen fram samhandlingsreformen i form av en stortingsmelding. Denne ble vedtatt 27. april 2010 - sitat: "Norge bruker mest i verden på helse, men får ikke mest helse igjen for hver krone. Det er systemet det er noe galt med. Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det viktigste hinderet for å gjøre helsetjenesten enda bedre. Dette skal vi nå gjøre noe med."

Samhandlingskoordinatorer i Telemark

Samhandlingskoordinator Hege Holmern, koordinator i Grenland
epost: hege.holmern@sthf.no  

Samhandlingskoordinator Sissel Bitustøyl, koordinator for kommuner i Vest-Telemark
e-post: sissel.bitustoyl@vinje.kommune.no

Samhandlingskoordinator Johannes Haukaas, koordinator i Midt og Øst Telemark
epost: johannes.haukaas@notodden.kommune.no  

Digital samhandling, Teknologi og eHelse (TeH)
epost: meldingsansvarlig@sthf.no  

Om samhandling

Arbeidet med samhandlingsreformen er basert på 3 overordnede mål:

 1. Etablere strukturer/organisasjonsformer/arbeidsmåter som gjør tjenestene mer helhetlige og koordinerte for brukerne.
 2. Redusere sykelighet og øke egenmestring i befolkningen gjennom mer proaktivt og forebyggende arbeid.
 3. Redusere bruken av sykehustjenester ved at en større del av tjenestene blir levert mer kostnadseffektivt i kommunene.

Premisser for samhandlingen

 1. Samhandlingen skal ta utgangspunkt i hva som er best sett fra pasientens side
 2. Samhandlingen må ikke ta utgangspunkt i hvem som i dag utfører oppgaven, men hva som er mest rasjonelt, faglig riktig og best for pasienten
 3. Samhandlingen må ikke ta utgangspunkt i hvordan finansieringsordningene er bygget opp og fungerer, men i en forståelse av hva som er "beste praksis"

Fastlege og kommunehelsetjeneste

Samhandling mellom helseforetak, fastlege og kommunehelsetjeneste

For å komme utfordringene i møte er det etablert et forpliktende samarbeid mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark.

I tillegg har Sykehuset Telemark etablert en praksiskonsulentordning (PKO).

Samhandlingen mellom Sykehuset Telemark og de 18 kommunene i Telemark er organisert innenfor 4 regioner. (Vest-Telemark, Midt-Telemark, Øst-Telemark og Grenland).
I hver region er det etablert en samhandlingsressurs som har ansvar for å følge opp, og koordinere samhandlingen i regionen.

Disse samhandlingskoordinatorene er finansiert gjennom et spleiselag mellom kommunene i regionen og Sykehuset Telemark. Se kontaktinformasjon for de ulike koordinatorene i høyre marg.

I hver region ledes arbeidet av en styringsgruppe bestående av administrerende direktør ved Sykehuset Telemark, rådmennene i de aktuelle kommunene samt tillitsvalgte.

Brukermedvirkning er viktig i dette arbeidet. Det er vedtatt prinsipper og retningslinjer for å sikre brukerinvolvering og -medvirkning.

Samhandling - avtaler med kommunene

Det er inngått samarbeidsavtaler med kommunene i Telemark - innenfor hver av regionene Vest-Telemark, Øst-Telemark, Midt-Telemark og Grenland.

Andre samarbeidsavtaler

 

"Raskere tilbake"

Dette tilbudet er per 1.januar 2018 avviklet og ny ordning er overført til Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR)  i Porsgrunn.   

PKO - praksiskonsulentordning

Koordinerende enhet - rehabilitering

Koordinerende enhet har oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes i sykehusområdet.


Regional koordinerende enhet har oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes i regionen. Dette gjelder både på sykehus og i private rehabiliteringsinstitusjoner.  

Styringsdata samhandling

Helse Sør-øst har i samarbeid med kommuner i Vestre Viken utviklet en løsning for styringsdata. Løsningen "Styringsdata samhanding" gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. Alle som ønsker det kan se rapportene som gir mulighet til å se utvikling fra 2014, eller sammenligne status i egen kommune med andre.

Helse Sør-Øst eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene.
Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå og omfatter perioden 2014-2017.

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Rapportene blir løpende oppdatert, i form av innhold og presentasjon. Vi arbeider også med å tilby en best mulig tilrettelegging av dataene for ulike brukergrupper (analyseperspektiv, overordnet ledelsesinfo, mm). Det er derfor fint med tilbakemeldinger.

På sikt er det planer om å supplere løsningen med kommunedata som hentes fra KOSTRA og kommunehelseprofiler.

Hvordan komme igang?

Du kan åpne den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:

Rapport - Min kommune somatikkRapport - Sammenlikning somatikkRapport - Min kommune reinnleggelser Rapport - Sammenlikning reinnleggelserRapport - Min kommune psykisk helse og rusRapport - Sammenlikning psykisk helse og rus

Kontakt

Har du spørsmål til innhold eller funksjonalitet i rapportene, ta primært kontakt med:

Kontaktinformasjon for samhandlingskoordinatorer i Telemark

Analysesjef Karl Ingar Lekman kan også svare på spørsmål om rapportene:
epost: karl.ingar.lekman@sthf.no

Digital samhandling


Digital samhandling omfatter blant annet elektronisk sending og mottak av ulike dokumenter og meldinger. Samlebegrep "elektronisk meldingsutveksling". I dette inngår elektronisk forsendelse av epikriser, henvisninger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger), svarmeldinger fra laboratoriet og røntgen, og lignende.

For å kunne starte med elektronisk meldingsutveksling med sykehuset, må du på forhånd kontakte sykehuset for å bli registrert som kommunikasjonspart i sykehusets fagsystemer.

Overordnet ansvar for koordinering av arbeid omkring digital samhandling er lagt til seksjon for Teknologi og eHelse (TeH).

I forbindelse med opprettelse av elektronisk meldingsutveksling eller oppfølging av meldingsutvekslingen er det flere kontaktpunkter i Sykehuset Telemark.

Se også:

Melde om feil og avvik

Avviksskjema

Melding om avvik (ikke elektronisk meldingsutveksling) meldes inntil videre på egets skjema. Skjemaet sendes som papirpost.

Varsling om feil og avvik ved elektronisk meldingsutveksling

Det er laget varslingsrutiner for feil og avvik ved PLO-meldinger med kommuner samt ved
varsel om stans i elektronisk meldingsutveksling - for basismeldinger (epikriser, laboratoriesvar med videre).  

Avtalespesialister

Helse Sør-Øst har en samlet oversikt over alle avtalespesialister.

Ambulante tjenester

Ambulante tjenester/team innebærer som oftest at fagfolk reiser hjem til pasientene.

Tjenester tilbys innenfor et stort spekter av fagområder som psykiatri og rus, audiografi, nevrologi, palliasjon og kreft, sårbehandling. Tjenestetilbudet varierer fra kommune til kommune.

Oppgavefordeling i sykehusområdet

Sykehusområdet for Telemark og Vestfold omfatter Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold.
Oppgavefordelingen mellom sykehusene  er nedfelt i områdeplaner, og gjelder områdene rehabilitering, psykiatri og rusbehandling.

Samhandlingsfora, - nettverk og prosjekter

Samhandling i Vest-Telemark

Samhandling i Grenland

Organisering og arbeidsform

Samhandlingsarbeidet i Grenland er prosjektorganisert - med en styringsgruppe, arbeidsgrupper og ulike undergrupper i de enkelte delprosjektene.

Dokumentet Grenlandspakke 1 er retningsgivende for samarbeidet mellom Sykehuset Telemark og Skien og Porsgrunn kommune. Det inneholder en handlingsplan med ulike tiltak og prosjekter.

Grenlandspakke 2 (2011-2015) vil i løpet av høsten være ferdig politisk behandlet. Denne vil inkludere alle seks kommunene.

Styringsgruppe

Styringsgruppen har følgende oppgaver:

 • Legge de overordnede føringene for samhandlingen, og foreta de endelige prioriteringene innen de rammer som er lagt av bystyrene/hovedutvalgene og styret for helseforetaket
 • Sørge for å bestille/etterspørre samhandlingstiltak
 • Sikre en hensiktsmessig organisering og bemanning av de konkrete tiltakene som det blir besluttet å iverksette

Styringsgruppens medlemmer er:

 • Skien kommune - rådmann Knut A Wille
 • Skien kommune - tillitsvalgt Nina Moen 
 • Siljan kommune - rådmann Jan Sæthre
 • Siljan kommune - tillitsvalgt Kari Sæthre
 • Porsgrunn kommune - rådmann Per Wold
 • Porsgrunn kommune - tillitsvalgt Siri Sørli
 • Bamble kommune - rådmann Tore Marthinsen
 • Bamble kommune - tillitsvalgt Kari Bjerkøen
 • Kragerø kommune - rådmann Ole Magnus Stensrud
 • Kragerø kommune - tillitsvalgt Wenche Sandhaug
 • Drangedal kommune - rådmann Jørn Christian Schjøth Knudsen
 • Drangedal kommune - tillitsvalgt Synnøve Kveven
 • Sykehuset Telemark - Adm. dir. Bess M. Frøyshov
 • Sykehuset Telemark - tillitsvalgt Tor Severinsen 
 • Samhandlingskoordinator Hege Holmern

Arbeidsgrupper

Det er etablert gruppe på kommunal/etatsjefsnivå samt klinikksjefsnivå.
Det er to arbeidsgrupper under styringsgruppen:

 • Skien/Porsgrunn
 • Bamble/Kragerø/Bamble og Siljan

Gruppene har følgende arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at beslutninger i styringsgruppen blir satt i verk og fulgt opp
 • Sørge for forankring og informasjon til ledere og ansatte i egen organisasjon
 • Etablere prosesser og fora som kan bidra til å få fram nye tiltak til forbedring av samhandlingen
 • Gi innspill til styringsgruppen med hensyn til nye prosjekter, tiltak og problemstillinger

Samhandlingsnettverk

Samhandlingsprosjekter

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.