HELSENORGE
Kreftomsorg og lindrende behandling i Telemark

Kontaktsykepleiernettverk

Om nettverket

Nettverket i Telemark består av kontaktsykepleiere som arbeider i hjemmesykepleien, sykehjem og sykehus.

Funksjonen som kontaktsykepleier er en personlig oppnevnelse knyttet til arbeidsfelt og kompetanseområde. Kontaktsykepleierne arbeider i hjemmesykepleie, sykehjem og sykehus.

Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark koordinerer arbeidet i nettverket.

Mål for arbeidet er å bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet, uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.

Vi arbeider derfor for at:

 • alle kreftpasienter i Telemark skal oppleve helsetjenesten som en sammenhengende behandlingskjede
 • kontaktsykepleier og fastlege har et tett samarbeid
 • god samhandling på tvers av tjenestenivåer preget av gjensidig respekt

Kontaktsykepleier har definert ansvarsområde og funksjon innenfor kreftomsorg og palliasjon på sitt arbeidssted. Dette omfatter:

 • klinisk virksomhet
 • samhandling - systemarbeid
 • kompetanseheving

Nettverkets verdier er livshjelp, omsorg og samarbeid.  


Nettverkets logo og historie

Symbolet og verdiene for nettverket ble utarbeidet og vedtatt på høstsamlingen for kontaktsykepleiere i Morgedal 2003.
Symbolet for nettverket er utledet av en brennende fakkel. Den kan gi assosiasjoner til ild, varme og lys. Symbolet kan også framstå som en "dråpe" som sprer ringer i vannet og gi assosiasjoner til spredning av kompetanse og samarbeid.
Logoen blir ofte brukt sammen med verdiene for kontaktsykepleiernettverket livshjelp, omsorg og samarbeid. Men den vil også brukes sammen med visjonen for Palliativ enhet som er ”liv til livet”.

Dokumenter til nedlasting

Strategiplan for nettverket

Brosjyre - kontaktsykepleiernettverket palliasjon

Samarbeidsavtale, funksjonsbeskrivelse og kompetanseplan

Samarbeidsavtale

I kommunene er nettverket er forankret på ledernivå gjennom samarbeidsavtale om drift av kontaktsykepleiernettverket for kreftpasienter i Telemark, mellom kommunene og Sykehuset Telemark. Intensjonsavtalen blir revidert ved behov.

Partene i avtalen forplikter seg på  bidra til at målsettingen for nettverket kan realiseres og til å legge forholdende til rette for at kontaktsykepleierne kan utøve sin funksjon.

Delavtale 4.4.7 Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

I Sykehuset Telemark er nettverket forankret i kvalitetssystemet.

Funksjonsbeskrivelse

Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse som gir nærmere beskrivelse av hvilket ansvar som er lagt til kontaktsykepleierfunksjonen.

Funksjonsbeskrivelse kontaktsykepleier i sykehusFunksjonsbeskrivelse kontaktsykepleier i kommunen

Hovedoppgaver som ligger i funksjonen til kontaktsykepleier er:

 • å ivareta kontakten med aktuelle pasienter og deres pårørende
 • å ivareta systemarbeid, sikre gode strukturer og rutiner for oppfølging og pleie av kreftpasienter og pasienter med behov for lindrende  behandling
 • å gi veiledning og rådgivning til kollegaer
 • undervisning innenfor fagområdet

Funksjonsbeskrivelsen må tilpasses lokale forhold.

Kompetanseplan

Det er utarbeidet kompetanseplan for kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling.
Kompetanseplanen skal bidra til at kontaktsykepleierne har en plattform av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å utøve og stimulere til god kvalitet på kreftomsorg og lindrende behandling.

Kompetanseplan for kontaktsykepleiernettverket

FAGLIGE RETNINGSLINJER

​Faglig informasjon til kontaktsykepleiere for kreftpasienter og annet helsepersonell som arbeider med kreftomsorg og lindrende behandling i Telemark.

​Pasientforløp


COVID-19

 Covid-19 lindrende behandling

Flere retningslinjer

 Se flere retningslinjer

KONTAKTINFORMASJON

Kontaktlister

Kontaktsykepleiere for kreftpasienter

Kreftkoordinatorer i spesialisthelsetjenesten, Sykehuset Telemark

LymfødemfysioterapeuterNAV-kontakter for kreftpasienter

Kreftkoordinatorer i kommunehelsetjenesten

Lindrende enheter i kommunehelsetjenesten

St. Hansåsen lokalmedisinske senter - lindrende enhet, Porsgrunn kommune

Lindrende enhet, Skien kommune Lindrende enhet, Bamble kommune

Henvisningskriterier ved søknad om plass ved lindrende enheter i Porsgrunn og Skien

EKSTERNE TJENESTETILBYDERE

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Oslo universitetssykehus har regional kompetansetjeneste for lindrende behandling i Helse Sør Øst.

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Montebellosenteret

Montebellosenteret tilbyr målrettede kurs for kreftpasienter og deres pårørende, samt kurs for personell som arbeider med kreftrammede familier og med kreftforskning.

Les mer om Montebellosenteret

KURS OG ARRANGEMENTER

Faste aktiviteter i nettverket

 • Grunnkurs, tre dager
  for nye kontaktsykepleier og annet helsepersonell som arbeider med kreftpasienter og lindrende behandling, annet hvert år, partallsår
 • Høstsamling, to dager
  Første dag er bare for kontaktsykepleiere, andre dag inviterer vi også inn annet helsepersonell
 • Hospiteringsprogram på Palliativ enhet
 • Palliasjonsforum 
  TV overført undervisning første osdag hver måned, fra februar til mai og fra september til desember.
  Undervisningen sendes til studio både i og utenfor Telemark.
 • Intern og ekstern undervisning
 • Interkommunale samlinger for kontaktsykepleiere foregår årlig på våren
 • Kontaktsykepleiernes arbeidsutvalg, tre møter pr år


 Fant du det du lette etter?