HELSENORGE
Pasientforløp for kreftpasienter etter avsluttet tumorrettet behandling

Epikrise - mal

Tekstmal i DIPS og erstatter vanlig epikrisemal (i tekstbildet trykk F8).

​Bakgrunn, aktuelt for innleggelse

Sosialt 

Onkologisk sykehistorie

Palliativ vurdering dato ____

Funn og undersøkelsesresultater

Uferdige prøver angis

Forløp og behandling (vurder å ta med følgende punkter)

Aktuell problemstilling

Symptomstatus (ESAS)
Plan for videre symptombehandling

Informasjon/ familiesamtale:

Syn på egen sykdom
[referere evt tidligere forhåndssamtale]

Pleiepenger
[Fylt ut attest / Informert om] Se: sthf.no/palliasjon​

Vurdering

[For eksempel: Pasienten er i palliativ fase og har avsluttet tumorrettet behandling / Vi oppfatter at pasienten kan ha begrenset / kort forventet levetid]

Funksjonsnivå ved utskriving

Forventede komplikasjoner? 

Plan for dette

Behandlingsnivå 

Viktig ved antatt begrenset / kort forventet levetid
[Eksempler på begrensning: nye innleggelser / blodtransfusjon / antibiotika / parenteral væske / HLR]
[Eksempel på formulering: Pas har hatt status HLR / resp minus grunnet langtkommet kreftsykdom og redusert funksjonsnivå / Man anbefaler å tilstrebe å håndtere videre behandling på kommunalt nivå]

Videre oppfølging

(standard tekst)

[1. Oppfølging av kontaktsykepleier og fastlege med regelmessige kontakter

 2. Ved behov for helsehjelp skal pasienten kontakte hjemmesykepleie evt. fastlege/legevakt (se Individuell plan)

 3. Helsepersonell kan kontakte Palliativt team for rådgivning eller planlegging av felles hjemmebesøk:
man-fre kl 08-16: tlf 91 82 65 11 (spl), 46 87 41 22 ​(lege); ut over dette Palliativ enhet 35 00 54 36.]

Covid-19

Vaksinasjonsstatus
Status test

Legemidler ved utskriving

Preparat-dosering-indikasjon-kategori SNEK (Som før, Ny, Endret, Kur)

Kort forventet levetid:
[Hvilke tabletter kan seponeres eller erstattes?]
[De fire lindrende medikamenter? (Kontakt lege for oppstart?)]

Informasjon til pasient/pårørende
Fant du det du lette etter?