Helsenorge

Sjekkliste ved henvisning til pakkeforløp ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, ABUP

Gjelder vedlegg 2 til delavtale 4.4.8 om samarbeid knyttet til tjenester til barn og unge.

Henvisningen sendes til det lokale BUP.
I tillegg til fastlege, psykolog og barnevernsleder kan også PP-tjenesten i Porsgrunn, Skien og Nome henvise barnet til henholdsvis BUP Porsgrunn og BUP Skien.
Det lokale BUP vurderer om det er behov for utredning/behandling ved andre avdelinger ved sykehuset.

I pakkeforløpet er det tydelig beskrevet hva som skal være grunnlag for henvisning til BUP og hva som skal gjøres før henvisning.

Grunnlag for henvisning

Barn og unge henvises til psykisk helsevern når ett eller flere tegn på alvorlig psykisk lidelse foreligger. Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal barnet henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern, slik det gjøres i dag.

Barnets helhetlige livssituasjon skal vurderes. Barn bør henvises på grunnlag av forhold ved og rundt barnet som kan medføre en risiko for å utvikle en psykisk lidelse, ikke bare symptomer hos barnet.

Kartlegging før henvisning

Ved kartleggingen må henvisende instans, så langt som mulig, sørge for at pasient og/eller foreldre, er delaktig for å sikre god informasjonsutveksling og dialog.

Henvisende instans bør gjennomføre en kartlegging som inkluderer punktene nedenfor før henvisning sendes. Tolk må benyttes der det er nødvendig. Ved samtidige tjenester bør henvisningen koordineres med involverte instanser, inklusiv helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Kommunen har ansvar for forløpskoordinering i kommunen. Henviser eller annen person som har god kontakt med barnet og/eller foreldre, oppgis som kommunens kontaktperson i henvisningen. Der det er hensiktsmessig bør fastlege være kontaktperson. Dersom henvisende instans ikke er fastlege, bør det konfereres med fastlege før henvisning sendes. Vurdering av somatisk helse bør være gjort hos fastlege før henvisning til BUP. Henvisende instans bør ha møtt og snakket med barnet i forbindelse med henvisningen.

  • Barnets/ungdommens sosiale situasjon må beskrives
  • Pasientens nåværende tilbud og resultater av tiltak i kommunale tjenester må beskrives i henvisningen. Skriftlig informasjon fra relevante samarbeidspartnere i kommunen bør følge med.
  • Barnets/ungdommens symptomer må beskrives i henvisningen.
  • Henviser må avklare foreldreansvar og samtykke til henvisning.

Barnet og/eller foreldre bør få  kopi av henvisningen.

Dialog med barnet og/eller foreldre

For å sikre god informasjon og dialog må henvisende instans sikre at henvisningen tar utgangspunkt i barnets og/eller foreldres beskrivelse av situasjonen. Foresatte/barn/ungdom kan gjerne legge ved egen beskrivelse av situasjon og om hva de ønsker hjelp med.
Henvisende instans skal informere og drøfte følgende med barnet og/eller foreldre:

  • bakgrunnen for henvisningen og hva henvisningen innebærer
  • innholdet i henvisningen (pasienten bør få kopi av henvisningen)
  • hva som vil skje når henvisningen er mottatt

Dialogen og informasjonen må være tilpasset barnets alder og språk.

Barn over 7 år skal informeres og få si sin mening ved henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Ungdom over 12 år har medbestemmelsesrett ved henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Ungdom over 16 år må samtykke til henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Barn/ungdom og/eller foresatte skal informeres om rett til å velge behandlingssted.

Fant du det du lette etter?