Bedriftshelsetjenesten-STHF

Våre hovedoppgaver

 • bistå arbeidsgiver, arbeidstakere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i arbeidet med å skape helsefremmende og trygge arbeidsplasser
 • bistå i det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomheten
 • gi råd, veiledning, opplæring og bistand innenfor tjenestens fagområder 

BHT er representert i hovedarbeidsmiljøutvalg/arbeidsmiljøutvalg i foretakene.
Tjenesten har kontor ved Sykehuset Telemark i Skien og ved Sykehuset i Vestfold i Tønsberg.

Direkte adresse til denne siden er www.sthf.no/bht

Våre ansatte

Bente Grindrud 
Avdelingsleder / BHT-leder 
Administrasjon og ledelse, planlegging, utvikling, koordinering, rådgiving/veiledning 
E-post: bente.grindrud@sthf.no 
Tlf.:35 00 30 80  Mobil: 951 48 857 

Kamilla Dorholt Malek
Sekretær
Kontor/ekspedisjon, administrative oppgaver, kurspåmelding, informasjon og veiledning
E-post: kamilla.dorholt@sthf.no - bht@sthf.no
Tlf.: 35 00 30 70

Team Skien 

Siri Stangeland 
BHT-rådgiver
Kvalitet-/HMS-systemer, risikovurdering, HMS-opplæring, arbeidsplassvurdering, veiledning og undervisning 
E-post: sstang@sthf.no 
Tlf.:35 00 30 82  Mobil: 481 68 515

Marit Skau Bjørge
Bedriftssykepleier 
Personellrettet smittevern, bistand ved risikovurderinger, HMS-opplæring, TQM/avvikssystemer             
E-post: marit.skau.bjorge@sthf.no
Tlf.: 35 00 30 78 Mobil: 994 40 766

Annbjørg Elise Seljeflot
Bedriftsoverlege
Fagansvarlig for arbeidsmedisinske aktiviteter, periodiske helsekontroller, personalrettet smittevern, helsevurderinger ved sykefravær, råd og veiledning.
E-post: anesel@sthf.no
Tlf: 35 00 30 75 Mobil: 959 26 065

Aase Sofie Aakre
Yrkeshygieniker 
Yrkeshygieniske målinger, råd og veiledning, internrevisjon og stoffkartotek/Eco-online.
E-post: aase-sophie.aakre@sthf.no 
Tlf.: 35 00 30 76  Mobil: 454 90 929 

Camilla Walle Serkland
Spesialkonsulent/fysiker
Strålevernkoordinator Sykehuset Telemark
E-post: camse@sthf.no og straalevern@sthf.no 
Tlf.: 35 00 30 74  Mobil: 476 36 725

Laila P. Haukedalen 
Spesialkonsulent / spesialsykepleier
Rusforebyggende arbeid, oppfølging av arbeidstakere med helse-/rusproblem, personalrettet smittevern, NRR DHLR, førstehjelp, HMS rådgivning. Kursinstruktør KIB/KID  
E-post: laila.pedersen.haukedalen@sthf.no 
Tlf.: 35 00 30 79  Mobil: 415 24 319 / 959 86 618

Ingvild Bjørnelykke
BHT-rådgiver/sykepleier
Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø, oppfølging av arbeidstakere med helseproblem, IA-arbeid, personalrettet smittevern og undervisning.
E-post: ingvild.bjornelykke@sthf.no
Tlf.: 35 00 30 73 Mobil: 452 75 626

TEAM TØNSBERG 

Henriette Kaasa Ringheim
Spesialkonsulent/master i organisasjonspsykologi 
Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø, utviklings- og endringsarbeid, konflikthåndtering, veiledning og undervisning, KID/KIB-kurs. 
E-post: henriette.kaasa@sthf.no 
Tlf.: 33 4889 58  Mobil: 953 68 162

Line Hafstad 
Spesialkonsulent/bedriftsfysioterapeut 
Ergonomiske kartlegginger og tilrettelegginger, oppfølging av arbeidstakere med helseproblem, instruksjon og veiledning, arbeidsplassvurderinger 
E-post: line.hafstad@sthf.no 
Tlf.: 33 48 89 54  Mobil: 959 22 702 

Nina Fagernes
Spesialkonsulent/bedriftssykepleier
Personalrettet smittevern, psykososiale arbeidsmiljø, veiledning og undervisning, oppfølging av arbeidstakere med helseproblem, TQM, HMS-veiledning
E-post: nina.fagernes@sthf.no 
Tlf. 33 48 89 55 Mobil: 902 12 644

Linda Helen Stormo
Spesialkonsulent
Psykososialt arbeidsmiljø, oppfølging av arbeidstakere med helseproblem, IA-ordningen, opplæring og veiledning. 
E-post: linda.stormo@sthf.no 
Mobil: 959 23 750

Systematisk HMS-arbeid

Bedriftshelsetjenesten vil med sin samlede kompetanse kunne gi en helhetlig og forebyggende bistand til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

I tillegg til råd og veiledning til ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg, vil dette blant annet omfatte bistand ved

 • utarbeidelse og gjennomføring av planer for virksomhetens HMS-arbeid
 • utarbeidelse og endring av virksomhetens rutiner, prosedyrer og retningslinjer
 • kartlegginger og  risikovurderinger
 • avviksregistrering og behandling
 • tilsyn/internrevisjon av HMS-system

Lovbestemt helsekontroll

Arbeidstakergrupper som i sitt arbeid anses utsatt for helserisiko omfattes av krav i  lov og forskrift om helsekontroller.

Bedriftshelsetjenesten tilbyr helsekontroll hvert tredje år til arbeidstakere som

 • arbeider hoveddelen av sin arbeidstid om natten
 • arbeider med ioniserende stråling
 • arbeider med cytostatica
 • i sitt arbeid har vært/er eksponert for andre giftige/helseskadelige stoffer og støy

Personalrettet smittevern

Bedriftshelsetjenesten gir tilbud til ansatte om vaksinering og kontroll som gjelder tuberkulose og MRSA (antibiotikaresistente bakterier)

Kontrollen omfatter

 • forhåndsundersøkelse ved ansettelse
 • oppfølging av ansatte etter smitteeksponering
 • oppfølging av stikk-, kutt- og sprutskade

Vaksinering av definerte risikogrupper etter avtale med virksomheten

Vaksinasjonsdager blir annonsert i den enkelte virksomhet, via intranett eller e-post.

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjenesten kan gi bistand ved

 • planlegging og gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegginger
 • arbeidsmiljøutvikling og forbedringsarbeid
 • endring og omstillingsarbeid
 • stressmestring
 • forebygging og håndtering av
 • konflikter, mobbing/trakassering
 •  kriser, vold og trusselproblematikk

Bedriftshelsetjenesten gir råd og veiledning i enkeltsaker og til grupper.

Sykefraværsarbeid

Oppfølging av arbeidstakere med helseproblemer omfatter råd og veiledning til arbeidstakere og deres ledere ved

avklaring, planlegging og oppfølging, herunder oppfølgingsplan

 • funksjonsvurdering
 • arbeidsplassvurdering og tilrettelegging
 • kontakt med fastlege, attføringsinstitusjon, NAV m. fl
 • deltagelse i dialogmøter

Rusforebyggende arbeid

Bedriftshelsetjenestens bistand omfatter råd, veiledning og informasjon til ledere og ansatte knyttet til holdningsskapende og forebyggende rusarbeid

BHT gir også råd og veiledning til ledere om håndtering av saker ved mistanke om rusmiddelmisbruk, samt bistand til å avdekke rusmiddelbruk som kommer i konflikt med tilsettingsreglement.

Det gis bistand ved

 • avklaring og oppfølging
 • inngåelse og oppfølging av kontrakter
 • kontakt med behandlerapparat

Ergonomi

Bedriftsfysioterapeuten kan bistå med

 • kartlegging av arbeidsplass og arbeidslokaler
 • vurdering av arbeidsbelastning/arbeidsmetoder
 • råd og veiledning ved tilrettelegging og bruk av hjelpemidler
 • råd og veiledning ved utforming av arbeidsplasser ved nybygg, ombygging og bruksendring
 • bistand ved vurdering og innkjøp av produkter


 Yrkeshygiene

Tjenesten omfatter

 • målinger og kartlegging av:
  inneklima (CO2, temperatur, luftfuktighet, støy, lys med mer)
  anestesigasser og andre kjemikalier
 • bistand ved håndtering av kjemikalier og bruk av stoffkartotek
 • råd og veiledning ved utforming av arbeidslokaler ved nybygg, ombygging og bruksendring
 • bistand ved vurdering og innkjøp av arbeidsutstyr, maskiner osv.

Kurs og opplæring

Bedriftshelsetjenesten kurstilbud omfatter

 • opplæring innenfor BHTs fagområder i lovpålagt grunnopplæring HMS for verneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalg og ledere.
 • opplæring innenfor alle tjenestens kompetanseområder etter avtale
 • førstehjelpskurs etter avtale

Kurs i regi av Bedriftshelsetjenesten annonseres særskilt - se våre arrangementer.

Kurs "Mestring av stress og belastning "KiB"

Dette kurskonseptet bygger opprinnelig på KiD (Kurs i mestring av depresjon) utviklet av Rådet for psykisk helse. Disse kursene gjennomføres over hele landet og har god dokumentert effekt for deltakerne.

Målsettingen med kurset er å forebygge sykefravær og styrke den enkeltes mestring av helse, arbeid og privatliv slik at dette kan oppleves mer kontrollerbart eller håndterlig.

Kurset er et tilbud til arbeidstakere som er, eller står i fare for, å bli sykmeldt.

Kurset er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker/metoder rettet mot å mestre belastninger. Kurset er ikke "samtaleterapi", men aktuelle problemområder tas opp generelt og ledes mot problemløsing ved hjelp av elementer i kurset. I tillegg til gruppeundervisningen legges opp til egenrefleksjon, øvelser og hjemmeoppgaver. I kognitiv teori vektlegges sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning, og et viktig element i kurset er derfor å lære å kjenne igjen og endre egne, uhensiktsmessige tankemønstre og handlinger. I kurspakken inngår egen kursbok med obligatoriske hjemmeoppgaver.

Kurset tar inntil 12 deltakere og består av 8 samlinger samt to oppfølgingsmøter. Søknad om å delta i gruppen må skje i samarbeid med nærmeste leder. For å få utbytte av kurset er det nødvendig at deltakerne er villige til å jobbe litt med kurset hver dag i tillegg til kursdagene. Kursledere vil derfor ha en individuell samtale med aktuelle deltakere før kursstart. Kurset kan søkes dekket  med tilretteleggingstilskudd fra NAV.

Kursene blir annonsert - se våre arrangementer.

Arbeidsmedisin

Tjenesten omfatter bistand innenfor arbeidsmedisinske problemstillinger.

Kompetanseområdet arbeidsmedisin vil berøre de fleste av våre tjenesteområder, men vil i særlig grad gjelde lovbestemte helsekontroller, personalrettet smittevern og bistand ved oppfølging av arbeidstakere med helseproblem

Lovbestemte helsekontroller omfatter arbeidstakere som

 • arbeider hoveddelen av sin arbeidstid om natten
 • arbeider med ioniserende stråling
 • arbeider med cytostatica
 • i sitt arbeid har vært/er eksponert for andre giftige/helseskadelige stoffer og støy


 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.