HELSENORGE

Anbefalt løsning for utbygging i Skien

Styret ved Sykehuset Telemark har anbefalt konseptet for utbyggingen av det somatiske tilbudet i Skien. Løsningen vil koste i underkant av 1,1 milliard kroner. Det betyr at styret vil be Helse Sør-Øst om å øke rammen på prosjektet med om lag 140 millioner kroner.

Rammen for utbyggingen av det somatiske tilbudet i Skien er på 950 millioner kroner, men styret ved sykehuset mener at det ikke er mulig å finne gode nok løsninger innenfor denne rammen.

Styret anbefaler derfor å be Helse Sør-Øst om å få utvide styringsrammen på prosjektet til 1 092 millioner kroner. På den måten mener styret at utbyggingen blir mer framtidsrettet, at ressursene utnyttes mer effektivt og at pasientsikkerheten blir ivaretatt på en bedre måte.


Den anbefalte løsningen innebærer å bygge et kreftsenter med stråleterapitilbud mellom Moflata-bygget og det gamle vaskeriet, et nytt sengebygg med tre etasjer utenfor vestfløyen, og et akuttsenter med en større avklaringsenhet som tilbygg til dagens akuttmottak.

Styret i Helse Sør-Øst skal behandle saken i slutten av november.