HELSENORGE

Bakterieutbrudd i norske sykehus

Det er påvist utbrudd av bakterien Pseudomonas aeruginosa i mange norske sykehus, deriblant Sykehuset Telemark.

Illustrasjon: bakterier

​Pseudomonasbakterien er påvist hos pasienter ved ulike avdelinger ved Sykehuset Telemark.
Det er foreløpig ukjent hvor og/eller hvordan bakterieutbruddet har oppstått, og det er registrert ved mange norske sykehus noenlunde i samme tidsrom. 
Det pågår løpende nasjonalt arbeid koordinert av Folkehelseinstituttet for å finne fram til mulige smittekilder.

Pseudomonas aeruginosa er en vanlig forekommende bakterie som trives i vann og fuktige omgivelser, samt i sykehusmiljø.
Bakterien forårsaker sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar.
Analyser av bakterien (genprofil) har vist at utbruddsstammen ikke tidligere er beskrevet i Norge eller i andre land. ​​

Smittevernoverlege Marjut Sarjomaa

Smittevernoverlege Marjut Sarjomaa

─ Ved påvist utbrudd har vi vurdert at det ikke er behov for ekstra smitteverntiltak knyttet til dette bakterieutbruddet, men gjeldende smitteverntiltak for de ulike avdelingene skal følges, sier smittevernoverlege Marjut Sarjomaa.

På bakgrunn av at bakterien kan forårsake alvorlig infeksjon hos intensivpasienter vil pasienter på intensiv bli ukentlig screenet for pseudomonas i urin og luftveier.