HELSENORGE

Beklager håndtering av smitteutbrudd

I desember hadde Sykehuset Telemark et smitteutbrudd på en medisinsk avdeling. Flere pasienter og ansatte ble smittet av covid-19, og utbruddet fikk også store konsekvenser for flere kommuner. – Jeg beklager at vi ikke håndterte dette så godt som vi skulle, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

Sykehuset nedsatte et analyseteam etter smitteutbruddet. Dette teamet har vært tverrfaglig sammensatt og representert ulike deler av sykehuset. Analyseteamet har snakket med pårørende, pasienter, ansatte og berørte kommuner.

Hendelsesanalysen er nå klar, og den avdekker flere forhold som ikke ble håndtert godt nok. De viktigste funnene er

  • manglende plan for håndtering av smitteutbrudd på sykehuset
  • manglende risikovurdering for bruk av flersengsrom ved økt smittetrykk
  • uklart ansvarsforhold ved gjennomføring av smitteverntiltak
  • forsinkelse i testing av ansatte og pasienter
  • for dårlig kommunikasjon til pasienter
  • svikt i kommunikasjon til kommuner
Analysen viser at 17 pasienter trolig ble smittet mens de var innlagt på sykehuset under utbruddet. Fem av disse er døde. 25 ansatte ble sannsynligvis smittet.

– Som øverste leder ved Sykehuset Telemark vil jeg beklage at vi ikke håndterte dette så godt som vi skulle, og at vi ikke klarte å stanse smitten tidligere, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

Sykehusdirektøren er imponert over analyseteamets arbeid, og han mener at rapporten er et godt utgangspunkt for læring og forbedring.
– Her er det flere forslag til tiltak som virker fornuftige, og noen av dem har vi allerede begynt å jobbe med, sier Rønning.

Sykehuset vil blant annet opprette en utbruddsgruppe som skal tre sammen ved smitteutbrudd. Den skal bestå av ansatte som har et tydelig ansvar for smittesporing, testing, varsling og kommunikasjon, samt ledere fra berørte enheter.
Sykehuset skal også vurdere risikoen for bruk av flersengsrom og fellesarealer i situasjoner med økt smitte.

– Jeg vil takke alle som har bidratt med synspunkter og innspill til hendelsesanalysen. Bidragene har vært avgjørende for analysearbeidet, og det har vært viktig for at vi skal unngå liknende hendelser i fremtiden, sier Rønning.