HELSENORGE

Besøk på Sykehuset Telemark

Det er fortsatt begrensninger for besøk ved sykehuset, men vi ønsker å legge til rette så langt det er mulig. Besøk må avklares med avdelingen i forkant.

Besøk må begrenses til 1-2 personer som står pasienten nær, men avdelingene på sykehuset kan ha ulike regler og praksis. Det kan blant annet være mer krevende å tilrettelegge for mye besøk på en sengepost med mange pasienter og hvor pasienter må dele rom.

Det er viktig at avstand og smittevernråd blir fulgt. Vi forutsetter derfor at de som skal på besøk

  • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
  • ikke har mistenkt eller påvist aktiv covid-19 sykdom
  • ikke er definert som nærkontakt

Det er egne regler for besøk på intensiv, nyfødt intensiv, barneavdelingen og føde-barselavdelingen.

Sykehuset skal fortsatt ha adgangskontroll for besøkende. Så lenge det er restriksjoner for besøk, bør heller ikke innlagte pasienter gå ut av avdelingen uten at det er gjort avtale med personalet.

Sykehuset ønsker oversikt over hvem som er på besøk. Da kan vi gjennomføre smitteoppsporing på en effektiv måte dersom vi oppdager smitte hos pasienter, besøkende eller ansatte.
Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål.

Selv om samfunnet har åpnet mer og mer opp, er det fortsatt viktig at vi er bevisste på smittevernet ved sykehuset. Vi har hatt lite smitte i Telemark, og det ønsker vi framover også.

Sykehuset Telemark takker pasienter og pårørende for godt samarbeid og stor forståelse.