HELSENORGE

Fagråd for bedre kreftbehandling

Sykehuset Telemark oppretter nå et fagråd for kreft. – Det skal bidra til standardisering av pasientbehandlingen og redusert uønsket variasjon. – Dette vil kunne gi enda bedre kreftbehandling, konstaterer Per Engstrand.Spesialrådgiveren i fagavdelingen håper at det nye fagrådet skal være klar til å ta fatt på arbeidet i januar 2022.

30. november besluttet direktørens ledergruppe at sykehuset skal opprette et fagråd for kreft. Det skal fungere som et rådgivende organ både for administrerende direktør Tom Helge Rønning og fagdirektør Halfrid Waage.
Bakgrunnen er at det har vært avviklet to samlinger med fagmiljøene og lederne innen kreftområdet. Her har kreftregisterets årlige rapporter vært gjennomgått med fokus på utfordringer og forslag til forbedringer. Den siste samlingen munnet ut i støtte til etablering av et fagråd for kreft. Det skal kunne analysere og gi lokale råd knyttet til kreftbehandling.

Fagrådet får flere oppgaver:
Det skal anbefale nødvendige endringer og samordning av prosedyrer og retningslinjer innen kreftbehandling, på tvers av hele Sykehuset Telemark. Fagrådet skal utrede faglige spørsmål fra klinikkene og fra sykehuset kvalitetsutvalg- KPU. Det skal også gjennomgå kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer som er viktige i kreftbehandling, og sammenligne sykehusets praksis opp mot disse. 
Rådet skal i tillegg behandle saker/forespørsler fra klinikksjefer, fagdirektør og kvalitetssjef i saker som handler om forbedringsarbeid på tvers.
-Hvorfor trenger vi et fagråd for kreft?

–Kreft er et strategisk satsingsområde for Sykehuset Telemark. Opprettelsen av et fagråd for kreft er et virkemiddel for å redusere uønsket variasjon og dermed også bedre kvaliteten i kreftbehandlingen, svarer Engstrand.

Sykehuset har fagfolk med lang erfaring og oppdatert kunnskap i  kreftbehandlingen. Det er disse som skal sitte i fagrådet. De skal komme til enighet om prosedyrer og gi råd og veiledning på bestilling fra f. eks direktør, klinikksjefer, fagdirektør, KPU eller ansatte ved sykehuset.
–Har du eksempel på en fagråd-sak?
–Det kan være at det har skjedd en uønsket hendelse i håndteringen av en  kreftpasient. Hendelsen blir på vanlig måte håndtert i klinikken som foreslår eventuelle endringer av relevant prosedyre. Oppstår det faglig uenighet, kan rådet bidra til konsensus om en best mulig prosedyre. Det er et viktig prinsipp at fagrådet kun gir råd. Linjeledelsen skal iverksette anbefalingene. Dette vil fungere best når linjen selv har bestilt rådene, understreker Per Engstrand.
Fagrådet skal også kunne avgi høringsuttalelser på aktuelle fagområder innenfor kreft.