HELSENORGE

Gjennomgår rutiner for tilgang til journaler

Sykehuset Telemark vil gjennomgå rutinene for hvem som har tilgang til journaler ved sykehuset. Datatilsynet mener at sykehuset ikke tolker lovverket korrekt, og ber sykehuset om å sikre pasientenes samtykke bedre.

Sykehuset gjennomgår rutiner for tilgang til journaler

Bakgrunnen for Datatilsynets varsel om pålegg er en klage fra en pasient ved fertilitetsavdelingen. Klageren reagerte på at behandlende lege hadde sett på journalen hans ved en annen avdeling ved sykehuset.

Når det kommer par til sykehuset og ønsker seg barn, er det naturlig å gjennomføre en helhetlig vurdering av paret. Det kan også være aktuelt å innhente opplysninger fra andre avdelinger ved sykehuset, noe som også ble gjort her. Bioteknologiloven åpner for dette, men Datatilsynet presiserer at det skal innhentes samtykke før det blir gjort, og at det ikke holder med et stilltiende samtykke.

Det er strenge regler for å hente ut opplysninger fra pasientjournaler ved sykehuset, og hovedregelen er at behandlingsansvarlig lege kan slå opp i opplysninger som er nødvendige og relevante for å yte helsehjelp.

Sykehuset vil gjennomgå de interne prosedyrene for å sikre pasientens samtykke der Datatilsynet påpeker at det skal foreligge. Sykehuset skal også vurdere om opplæringsrutinene er tilstrekkelige.