HELSENORGE

Oppfølgingsteam skal hjelpe barn og unge

Det har vært stor økning i henvisninger av barn og unge til avdeling for barn og unges helse, og ungdomspsykiatrisk døgnpost (UPS) ved Sykehuset Telemark. Nå er det opprettet et oppfølgingsteam som skal følge opp barn og unge. 


– Vi har hatt en kjempehøy pågang av pasienter helt fra høsten 2020 til nå. Da er det fint at vi har fått midler fra vårt eget sykehus og fra Helse Sør-Øst. Til sammen har det ført til at vi har fått tilført ti nye stillinger i 2021. Når vi får ansatt behandlere i alle stillinger så vil det styrke muligheten for å følge opp barn og unge som har behov for hjelp på en god måte. Det sier Anne Kjendalen som er leder for Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Hun er glad for at de i samarbeid med Ungdomspsykiatrisk senter (UPS - døgninstitusjon) nylig har opprettet et eget oppfølgingsteam.


I vår fikk ABUP og UPS til sammen 2,9 millioner kroner fra Helse Sør-Øst, fra en pott som skulle gå til tiltak for å redusere ventetider. Noen av midlene gikk til et oppfølgingsteam, og noe til å styrke tilbudet til barn og unge med spiseforstyrrelser. 

–Den kraftige økningen i henvisninger av barn og unge som trenger psykisk helsehjelp kan ha sammenheng med en effekt av koronapandemien. Men vi vet ikke sikkert hva økningen skyldes, sier Kjendalen. Hun legger ikke skjul på at den sterke tilstrømningen av pasienter, gjør at arbeidsoppgavene har økt atskillig for alle.

Seksjonsleder for Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) Torgeir Skyvulstad er også glad for de 2,9 millionene fra Helse Sør-Øst. Den bevilgningen, sammen med interne midler, har finansiert 2,6 stillinger i et oppfølgingsteam som er etablert i samarbeid med barn og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Grenland.
–Oppfølgingsteamet skal hjelpe og bistå familier og deres barn og unge med behov for tett oppfølging, før, under og etter utskrivelse ved døgnposten.  Samt de som foreløpig ikke har noen tilknytning til vårt system, men som har behov for hjelp.  

–Hensikten er å gi familiene og deres barn et så riktig tilbud som mulig sammen med BUP. Samtidig håper vi på å forebygge innleggelser og unngå reinnleggelser. Målet er å ha så riktige innleggelser som mulig, sier Skyvulstad.  Det nye teamet ledes av en psykiatrisk overlege, en sosionom og en sykepleier sammen med annet personell fra UPS. Hovedmålet med det nye teamet er at barn og unge som sliter psykisk skal få bedre behandling og tettere oppfølging. 
Det er det et klart behov for. 
Skyvulstad viser til at henvisningene til UPS har økt med 25-30 prosent i løpet av koronapandemien, og at antall innleggelser er nesten tredoblet de siste fem årene.