HELSENORGE

Stor interesse for akuttkjedeprosjektet

Akuttkjedeprosjektet ved Sykehuset Telemark skaper nysgjerrighet og interesse ved andre sykehus. – Det er mange som tar kontakt med oss for å høre hva vi gjør, og på den måten kan vi også få innspill som forbedrer vårt prosjekt, sier klinikksjef Frank Hvaal.

De siste månedene har sykehuset hatt besøk av delegasjoner fra St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge. I tillegg har representanter fra prosjektet blitt invitert til Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold og Sykehuset Innlandet. Prosjektet skal også presenteres for fagdirektørene i Helse Sør-Øst, og det er stor interesse for akuttkjedeprosjektet i Helsedirektoratet.

– Det er mange som har jobbet godt med det akutte helsetilbudet de siste årene, men sykehusene glemmer for ofte kommunenes helsepersonell som viktig aktører i akuttkjeden, sier Frank Hvaal. Han sier at det er vesentlig å samhandle godt med kommunene for å forbedre den akutte helsetjenesten.

– Hvordan pasientene blir behandlet før de kommer til sykehuset, er svært viktig, og nettopp derfor er godt samarbeid om pasientenes beste helt avgjørende, sier Hvaal.

De akuttmedisinske tjenestene er ett av tre satsningsområder for Sykehuset Telemark, og i 2016 ble det gjennomført et forprosjekt som kartla «den akuttmedisinske tilstanden» i fylket.

– Nå har vi startet på hovedprosjektet som strekker seg fram til 2019, og målsettingen er klar, vi ønsker at Telemark skal ha Norges beste akuttkjede, sier Hvaal.

Ett av målene med prosjektet er å standardisere flere pasientflyter. På den måten vil behandlingen bli mer forutsigbar for alle involverte, og det vil bidra til å sikre pasientene et likere behandlingsforløp.

– I fjor ble det kartlagt over 200 flyter, og ut ifra disse er det valgt 30 som vi ønsker å standardisere. Vi har som mål å være ferdig med de 11 første i 2017, sier Hvaal.

Han sier at det vil være en fordel å innføre et felles system for vurdering av pasientens tilstand i hele akuttkjeden, og at alle ansatte – både i kommuner og sykehus – får samme opplæring i dette. I tillegg mener klinikksjefen at det vil være en stor fordel hvis alle aktørene i akuttkjeden hadde hatt et felles journalsystem og hastegradssystem, og at legevakter og sykehus hadde brukt likt utstyr.

– Målet er å redusere forskjellene og øke forutsigbarheten for alle som samarbeider for at pasienten skal få et trygt og godt akutt pasientforløp, sier Hvaal.