HELSENORGE

Styret i Helse Sør-Øst sier ja til utbygging

Styret i Helse Sør-Øst godkjenner konseptrapporten for utbygging av det somatiske tilbudet i Skien. Rammene for prosjektet er fastsatt til 1 089 millioner kroner. 
Den opprinnelig rammen var på 950 millioner kroner, men styret i Helse Sør-Øst har sagt ja til å øke denne med 140 millioner kroner. På den måten blir utbyggingen mer framtidsrettet, ressursene blir utnyttet mer effektivt og pasientsikkerheten blir ivaretatt på en bedre måte.

Vedtaket i Helse Sør-Øst betyr at utbyggingen har kommet ett steg nærmere. 

Utbyggingen av det somatiske tilbudet i Skien innebærer å bygge et kreftsenter med stråleterapitilbud mellom Moflata-bygget og det gamle vaskeriet, et nytt sengebygg med tre etasjer utenfor vestfløyen, og et akuttsenter med en større avklaringsenhet som tilbygg til dagens akuttmottak.

Fram til nå har det vært Helse Sør-Øst som har eid utbyggingsprosjektet. Styret har vedtatt å overføre dette ansvaret til Sykehuset Telemark.