Styrker ambulansetjenesten

Sykehuset Telemark ønsker å sikre en god og likeverdig ambulansetjeneste til hele befolkningen i fylket. Sykehuset har derfor utarbeidet en ambulanseplan som legges fram for styret i neste uke.

– Vi må gjøre flere grep dersom vi skal opprettholde og styrke den gode beredskapen i Telemark, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning. De siste årene har det blant annet vært en stor økning i antall ambulanseoppdrag, og denne utviklingen kommer til å fortsette.
– Vi må tilpasse oss framtida, og da er det helt avgjørende at vi planlegger godt, sier Rønning.

Han presiserer at Ambulanseplanen 2035 peker på en ønsket retning, og at en slik plan ikke betyr at alt er vedtatt for mange år framover.
– Vi skal vurdere beredskapen vår kontinuerlig, og vi må se an utviklingen, sier Rønning. Det legges opp til at ambulanseplanen skal rulleres hvert femte år.

Sykehuset Telemark sendte forslaget til ambulanseplan på høring i fjor høst, og det har kommet mange svar.
– Vi ser at planen har skapt engasjement, og det er positivt. Det viser at innbyggerne i Telemark er opptatt av gode helsetjenester, sier Rønning.

Han forteller at sykehuset har tatt hensyn til flere av innspillene, og det legges blant annet opp til at dagens beredskap i Vest-Telemark ikke blir endret.
– Oppdragsmengden har endret seg noe siden det opprinnelig forslaget til ambulanseplan ble sendt ut på høring, og derfor velger vi å se an utviklingen i Vest-Telemark, sier Rønning.

Sykehuset Telemark foreslår blant annet følgende tiltak fram til 2035:

  • Styrke beredskapen med fem ambulanser og tre syketransportbiler (hvite ambulanser)
  • Strategisk planlegging av beredskapsplassering av ambulansene i Telemark for å ivareta sesongvariasjoner
  • Fylket inndeles i regioner for å fremme økt samarbeid med tilhørende legevakter innenfor hver region
  • Bidra til etablering av legevaktbil med kommunene i Porsgrunn, Bamble og Kragerø
  • Etablere anestesilegebemannet bil i Grenland
  • Slå sammen ambulansestasjon for Skien og Porsgrunn
  • Fortsette drift med en kombinasjon av egne ambulansestasjoner og private ambulansestasjoner i neste femårs-periode
  • Sykehuset Telemark overtar drift av ambulansestasjon i Bamble i 2020 for å oppfylle valgt regionstruktur

Styret ved Sykehuset Telemark skal behandle ambulanseplanen tirsdag 12. februar.