HELSENORGE

Det jobbes fram mot nytt strålesenter

Det arbeides for fullt mot å opprette et strålesenter ved Sykehuset Telemark. I disse dager oppnevnes fem arbeidsgrupper. De skal sikre det faglige innholdet i nyskapningen.  – Når vi får tilbud om stråleterapi, vil Sykehuset Telemark ha et fullverdig kreftsenter, sier Per Engstrand. 


– Så langt er vi i rute innenfor de rammene vi har, oppsummerer prosjektleder for kreftsenteret Per Engstrand. Målet er at strålesenteret og et ombygget kreftsenter skal stå ferdig i januar 2025.  

I dag tilbyr sykehuset kreftkirurgi og cellegiftterapi. Når sykehuset kan tilby stråleterapi, er den tredje pillaren for et fullverdig kreftsenter på plass, fastslår Engstrand.

For pasienter fra Telemark betyr det at de slipper å reise til Oslo for å få strålebehandling. I dag har telemarkingene et underforbruk av stråleterapi. Målet er at Telemark og Vestfold etter hvert skal opp på et gjennomsnittlig normalforbruk av stråleterapi når strålesenteret er i drift og reiseveien for pasientene blir kortere.  
– Vi må bruke 2021 til å forberede alt som må være klart når forprosjektfasen starter i januar 2022.  

Sykehuset har lykkes med å rekruttere en medisinsk fysiker som allerede er på plass. I tillegg har to radiografer vært ett år ved Oslo universitetssykehus for å få videreutdanning som stråleterapeuter. 

Planen er at det skal settes opp et strålesenter bestående blant annet av to strålebunkere. Strålesenteret og kreftsenteret blir på 3 400 kvadratmeter, fordelt på nybygg og ombygde arealer i Moflata-bygningen og i nabolokaler der det tidligere lå et vaskeri.

I år skal det også gjøres undersøkelser for å sikre grunnen under de to strålebunkerne. Basert på resultatene, vil man vite hvor mange peler som trengs for å bære strålebunkerne og hvor dypt ned i grunnen de må settes.
– Går alt på skinner, skal byggingen av nytt strålesenter og ombygging av det nye kreftsenteret starte i første kvartal 2023, sier prosjektleder Per Engstrand.